Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng

BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD

07/12/2017 00:00 3410 lượt xem

 

 

 I. Thông tin chung:

- Tên gọi: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn.

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà làm việc các phòng ban, tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại:  02193 856 533; fax: 02193 856 772

- Địa chỉ e-mail: bqldadtxd.dongvan@gmail.com

II. Tổ chức bộ máy:

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QL DA ĐTXD HUYỆN ĐỒNG VĂN

 

(Kèm theo Công văn số    /CV-BQL ngày    /12/2017 của Ban Quản lý DA ĐTXD huyện Đồng Văn)

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ liên hệ

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

Fax; thư điện tử, Email

 
 

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

1

Trần Hữu Hùng

Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Giám đốc

        Là người đứng đầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý dự án

0988 356 600

hungtrandv@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Ninh

Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Phó Giám đốc

       Là người giúp việc trực tiếp cho giám đốc và chịu sự phân công của giám đốc, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc cũng như trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách. Được thay mặt giám đốc điều hành công việc khi giám đốc đi vắng hoặc (theo ủy quyền)

0868 861 196

bqldongvan@gmail.com

 

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

 

1

Nguyễn Khắc Long

Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Trưởng Phòng

       Phụ trách chung các công việc của Phòng Hành chính - Tổng hợp, trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo và các công việc khác do cấp trên giao

01634 389 069

longbql.dv@gmail.com

 

2

Phạm Thị Bình

Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Kế toán trưởng

       Phụ trách công tác Kế toán - Tài chính, xây dựng các báo cáo theo yêu cầu về công tác kế toán, tài chính và các công việc khác do cấp trên giao

01258481 281

binhpt85.dv@gmail.com

 

   

3

Lương Triệu Tuyển

Tổ 3, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Cán bộ kỹ thuật

       Phụ trách quản lý các hồ sơ về công trình giao thông, thủy lợi, điện và các loại công trình khác và các công việc khác do cấp trên giao

0975 755 370

trieutuyendv@gmail.com

 

   

4

Nguyễn Thị Hòa

Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Cán bộ kỹ thuật

       Phụ trách quản lý các hồ sơ về công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các loại công trình khác và các công việc khác do cấp trên giao

0968969123;

0978949613

hoacongthuong@gmail.com

 

   

III

PHÒNG KẾ HOẠCH-KỸ THUẬT

 

1

Hoàng Văn Thiện

Tổ 2, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Trưởng Phòng

       Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; trực tiếp phụ trách các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật (về chất lượng, tiến độ, khối lượng, kinh tế, mỹ thuật và các  công việc khác do cấp trên giao)

01629762 222

thienhoang646@gmail.com

 

2

Đặng Thanh Hải

Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Cán bộ kỹ thuật

       Phụ trách các công trình giao thông (về chất lượng, tiến độ, khối lượng, kinh tế, mỹ thuật và các  công việc khác do cấp trên giao)

0918 633 676

thanhhaidv82@gmail.com

 

3

Đoàn Đình Tư

Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Cán bộ kỹ thuật

        Phụ trách các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (về chất lượng, tiến độ, khối lượng, kinh tế, mỹ thuật và các công việc khác do cấp trên giao)

0983 193 013

haitu1510@gmail.com

 

4

Nguyễn Thanh Hợi

Tổ 4, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn

Cán bộ kỹ thuật

        Phụ trách các công trình điện (về chất lượng, tiến độ, khối lượng, kinh tế, mỹ thuật và các công việc khác do cấp trên giao)

01678 564 100

caonguyenda1@gmail.com

 

(Có danh sách kèm theo)

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn :

1. Chức năng

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và theo hướng dẫn tại Khoản 2 điều 7 của Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng gồm:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

- Thực hiện các chức năng khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điều 8 của Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng gồm:

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a. Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, Mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

b. Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

c. Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

d. Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

e. Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện theo quy định;

f. Các nhiệm vụ hành chính, Điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g. Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

a. Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

b. Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

2.3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

2.4. Tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.5. Quản lý tổ chức bộ máy, người lao động, tài chính, tài sản của Ban quản lý theo quy định của pháp luật và phân cáp của tỉnh.

Trên đây là Công văn về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện theo tiêu chí 7.2 của Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Đồng Văn./.

 Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Hùng

 

 

 

 

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập