Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

08/03/2019 00:00 657 lượt xem

I- THÔNG TIN CHUNG Tên gọi: BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY Số điện thoại: 02193856144 Địa chỉ thư điện tử: btchu.dv@hagiag.gov.vn

II- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1- Chức năng nhiệm vụ.

Ban tổ chức Huyện uỷ là một cơ quan tham mưu, giúp việc, cho Ban Thường vụ Huyện uỷ về: Công tác xây dựng Đảng; Công tác quản lý và nghiệp vụ Đảng viên; Công tác cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; Chế độ chính sách cán bộ khối Đảng, đoàn thể và Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.
2- Nhiệm vụ.
Nghiên cứu tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ huyện đến cơ sở), công tác xây dựng Đảng, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ chính sách cán bộ, công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.
Hướng dẫn các Tổ chức cơ sở Đảng về Nghiệp vụ công tác Đảng đặc biệt là công tác phát triển Đảng, công tác quy hoạch bồi dưỡng cán bộ; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng.
Giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ kiểm tra các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ theo dõi, chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, ban ngành về công tác cán bộ, kiến nghị và đề xuất chủ trương về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, chế độ chính sách cán bộ với Ban tổ chức Tỉnh uỷ và Trung ương.
Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng cho đảng viên mới kết nạp và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể huyện.
Phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các đồn biên phòng, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện thẩm định nhân sự đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch vào các chức danh cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở; tham gia dự họp khối nội chính thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
3-Quyền hạn.
Ban tổ chức tham gia các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, hội nghị do huyện tổ chức và tham gia hội nghị do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ mời.


III - TỔ CHỨC BỘ MÁY
1- Đồng chí:
Triệu Long Giang - Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức

- Số điện thoại: 0946588226
- Địa chỉ thư điện tử: tlgiang.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, phụ trách chung công tác của Ban và công tác phụ trách xã, xã do Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công.
Tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác cán bộ như: Trưởng, Phó các phòng, ban trực thuộc; quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; củng cố, kiện toàn các chi, Đảng bộ trực thuộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác xây dựng cơ sở chính trị Vững mạnh, công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng.
Tham dự các kỳ họp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; Ban chấp hành Huyện uỷ và các hội nghị của Ban tổ chức Tỉnh uỷ (khi được mời).
Giữ mối quan hệ chặn chẽ với các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các chi, Đảng bộ trong huyện; Đảm bảo thông tin kịp thời với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ, Công an, Quân sự và các đồn Biên phòng thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị Nội bộ Đảng.
Chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và chi bộ Ban tổ chức Huyện ủy về mọi mặt hoạt động của Ban trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tổ chức Huyện ủy.


2- Đồng chí: Tráng Thị Lan - Chức vụ: Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.
- SĐT: 0339393113
- Địa chỉ thư điện tử: ctgiang.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm thường trực cơ quan và điều hành công việc hàng ngày của ban, đôn đốc nhắc nhở cán bộ thực hiện có hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao theo quyền hạn. Tham mưu giúp việc cho Trưởng ban về các kế hoạch công tác, Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, tổng kết của Ban; Các báo cáo chuyên đề do Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các Chi, Đảng bộ các xã, thị trấn và các cơ quan trong toàn huyện.
Tham dự các kỳ họp của hyện và dự họp sơ tổng kết của Ban tổ chức Tỉnh uỷ khi được mời hoặc khi Trưởng ban uỷ quyền.
Trực tiếp theo dõi chế độ chính sách cán bộ trong khối Đảng, đoàn thể, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trong kỳ nâng lương, chuyển ngạch lương và nghỉ hưu; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn (khi nghỉ hưu); theo dõi chế độ phép cho cán bộ công chức thuộc khối Đảng, đoàn thể. Đôn đốc các chi, Đảng bộ đẩy nhanh công tác phát triển Đảng viên mới.

3. Nguyễn Văn Hoàn

Phó Trưởng BTC HU

0947952225


4- Đồng chí: Trần Doãn Thắng - Chức vụ: Công chức

SĐT: 0982916850; btchu.dv@hagiang.gov.vn
- Địa chỉ thư điện tử: chiembtchu@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, cáp phát thẻ đảng viên, cập nhật và quản lý hồ sơ cấp ủy, quản lý hồ sơ thuộc dieennj Ban thường vụ quản lý, tham mưu một số văn bản, tờ trình của cơ quan và một số nhiệm vụ khác.

5- Ấu Lệ Quyên

Chuyên viên BTC HU

SĐT: 0989859902

EMAIL: alquyen.dv@hagiang.gov.vn

6- Vương Thị Kim Thoa

Chuyên viên BTC HU

0942446318

btchu.dv@hagiang.gov.vn

7. Vàng Mí Páo

SĐT: 0372304869

EMAIL: btchu.dv@hagiang.gov.vn
 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG BAN
- Trung tâm văn hóa thông tin & Du lịch,
- Lưu Ban tổ chức Huyện ủy.

   

 


                                                                                          

 

 

TTTĐT

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập