Chính trị

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Tiến Dũng phát biểu nhấn mạnh: “Đồng Văn quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030”, đó là ý kiến phát biểu định hướng tại Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn lần thứ IV, năm 2024

05/06/2024 22:29 103 lượt xem

TTTĐT - Ngày 5/6/2024, tại Trung tâm Hội nghị huyện Đồng Văn, đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn lần thứ IV, năm 2024. Tại Đại hội đồng chí Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Tiến Dũng đã có bài phát biểu quan trọng, đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và định hướng nhấn mạnh:“Đồng Văn quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030”, cụ thể Bí thư Huyện uỷ yêu cầu:

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Tiến Dũng phát biểu nhấn mạnh: “Đồng Văn quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030”, đó là ý kiến phát biểu định hướng tại Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn lần thứ IV, năm 2024
Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn, lần thứ IV, năm 2024

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn, lần thứ IV, năm 2024

Một là, Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở phải tập trung giải quyết căn bản những vấn đề thực tiễn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng Đại biểu di dự Đại hội cấp trên.

Hai là, Tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện thực chất hơn Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong toàn huyện.

Ba là, Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín là người dân tộc thiểu số; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, Đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Năm là, Đồng Văn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Vì Đồng Văn phát triển.

Ngọc Đức (Đồng Văn)

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập