Xã Tả Lủng

Cơ cấu bộ máy xã Tả Lủng

03/04/2020 00:00 6468 lượt xem

 * THÔNG TIN CHUNG CỦA XÃ

 

Tả Lủng là một xã nội địa của huyện Đồng Văn, cách trung tâm huyện lỵ 5 km về phía Nam, xã có tổng diện tích đất tự nhiên 2.867,68 ha. Toàn xã có 13 thôn, bản với 695 hộ và 3625 nhân khẩu, trong đó 100% là người dân tộc Mông. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, xã đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đến quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Việc đảm bảo an ninh lương thực luôn là nhiệm vụ mà xã chú trọng thực hiện, thông quan việc duy trì diện tích và từng bước nâng cao năng suất các cây trồng truyền thống như ngô, đậu tương... Bên cạnh đó, xã cũng đã quan tâm, ưu tiên nguồn lực để phát triển các cây, con có thế mạnh của địa phương, gắn với phát triển chăn nuôi gia trại, thụ tinh nhân tạo bò, vay vốn phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 209, 86 của HĐN tỉnh). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, đẩy mạnh việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy cho học sinh, tuyên truyền vận động hạn chế sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Tuy nhiên, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (76,26%), tình trạng đi lao động tự do Trung Quốc vẫn còn xảy ra…                         

Toàn cảnh trụ sở UBND xã Tả Lủng

I. ĐẢNG ỦY XÃ

1. Bí thư Đảng ủy xã

 

 

  

- Họ và tên: NGUYỄN THANH VIỄN

-  Ngày, tháng, năm sinh: 23/9/1975

-  Quê quán: Thị trấn Đồng Văn - Đồng Văn - Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn – Đồng Văn - Hà Giang

-  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp

-  Trình độ chính trị: Cao cấp

-  Số điện thoại: 0982529768

-  Địa chỉ Email: ntvien.xtalung@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Công chức Văn phòng thống kê phụ trách văn phòng Đảng ủy

  

 

-  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

-  Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1985

-  Quê quán: Thôn Xuân Chiếm, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

-  Hộ khẩu thường trú: Tổ 7 thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê phụ trách văn phòng Đảng ủy

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979395230

- Địa chỉ Email: honghanhx2@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

 

- Họ và tên: HẦU THỊ MÁY

-  Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1978

-  Quê quán: Tả Lủng – Đồng Văn- Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề A – Tả Lủng – Đồng Văn - Hà Giang

-  Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Sơ cấp

-  Số điện thoại: 01692237693

-  Địa chỉ Email: haumay.talung@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

 

-  Họ và tên: HẦU MÍ TỦA

-  Ngày, tháng, năm sinh: 20/1/1977

-  Quê quán: Xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Đợ Súng, xã Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Tả Lủng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý tài nguyên rừng

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 01693070992

- Địa chỉ Email: haumitua.dv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã.

3. Trưởng Ban kinh tế Hội đồng nhân dân xã

   

- Họ và tên: VÀNG MÍ PÓ

-  Ngày, tháng, năm sinh: 30/5/1989

-  Quê quán: Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang,

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Súng - Tả Lủng - Đồng Văn - Hà Giang

-  Chức vụ: Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã Tả Lủng

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 0982198783

-  Địa chỉ Email: doanxatalung@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Đảm nhiệm công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Phó Ban kinh tế Hội đồng nhân dân xã

  

  - Họ và tên: VỪ THỊ XUA

-  Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1988

-  Quê quán: Xã Tả Lủng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Súng – xã Tả Lủng

-  Chức vụ: Phó Ban kinh tế HĐND xã Tả Lủng

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Sơ cấp

-  Số điện thoại: 01695176399

-  Địa chỉ Email: vuthixuaxatalung@gmail. com

-  Lĩnh vực phụ trách: Mặt phát triển kinh tế

5. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã

  

- Họ và tên: VÀNG MÍ SÒ

-  Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1975

-  Quê quán: Thôn Há Đề B, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề B, Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Tả Lủng

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 01644253016

-  Địa chỉ Email: vangmisotl@gmail.com

6. Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã

 

 - Họ và tên: HẦU MÍ GIÀNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/5/1986

- Quê quán: Xã Tả Lủng - Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Chính Lủng- Xã Tả Lủng - Huyện Đồng Văn

- Chức vụ: Phó Ban pháp chế HĐND xã Tả Lủng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01652051815

- Địa chỉ Email: haugiangccb.talung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội CCB xã Tả Lủng.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch UBND xã

  

- Họ và tên: Vừ Thị Dính

-  Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1989

-  Quê quán: xã Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Súng, Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Tả Lủng

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ chính trị: Sơ cấp

-  Số điện thoại: 0982199281

-  Địa chỉ Email: vuthidinhtalung@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó chủ tịch UBND xã Tả Lủng                                          

 

 

- Họ và tên: DƯƠNG MINH HẢI

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1988

- Quê quán: Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc

- Hộ khẩu thường trú: Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Tả Lủng

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 0916097886

-  Địa chỉ Email: minhhaidvhg@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

IV. KHỐI CÔNG CHỨC UBND XÃ

1. Công chức văn phòng HĐND - UBND xã                       

  

 

-  Họ và tên: NGÔ QUỐC KỲ

-  Ngày, tháng, năm sinh: 6/5/1983

-  Quê quán: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức  danh: Công chức văn phòng HĐND –UBND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 01628212386

-  Địa chỉ Email: nqky.xtalung@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn phòng HĐND - UBND xã.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

  

- Họ và tên: VÀNG MÍ DÍNH

-  Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1974

-  Quê quán: xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề A, xã Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 01638932139

-  Địa chỉ Email: vangdinh1974@gmail.com.

-  Lĩnh vực phụ trách: Công tác quân sự - Quốc phòng địa phương.

  

3. Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã

  

- Họ và tên: HẦU MÍ CO

-  Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1979

-  Quê quán: xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Đợ Súng, xã Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức danh: Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 01654936144

-  Địa chỉ Email: haucotalung@gmail.com.

-  Lĩnh vực phụ trách: Công tác quân sự - Quốc phòng địa phương.

4. Trưởng công an xã Tả Lủng

  

- Họ và tên: LY MÍ PHÙA

-  Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1977

-  Quê quán: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Hơ, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức vụ: Trưởng Công an xã

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-  Trình độ chính trị: Trung cấp.

-  Số điện thoại: 0162.708.5613 

-  Địa chỉ Email: lymiphuadv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh

 

5. Phó trưởng công an xã

  

- Họ và tên: VÀNG MÍ PÓ

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/4/1987

- Quê quán: xã Tả Lủng, huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Chính Chúa Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn.

- Chức danh: Phó Trưởng Công an.

- Trình độ học vấn:12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 01642220158

- Địa chỉ Email: @gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh

6. Công chức Tài chính – Kế toán xã

  

- Họ và tên: PHÙNG THỊ THỦY

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/6/1987

- Quê quán: Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Sơ cấp

-  Số điện thoại: 096604579

-  Địa chỉ Email: thuymeo.vn@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Tài chính – Kế toán

  

7. Công chức Địa chính xây dựng và Môi trường                                            

 

- Họ và tên: SÙNG MÍ SÁ

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1987

- Quê quán: Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Xã Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức danh: Công Chức Địa Chính giao thông xây dựng Tài nguyên và Môi trường xã Tả Lủng.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai  

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0962213179

- Địa chỉ Email: sungsatl@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý đất đai

8. Công chức Địa chính chính nông nghiệp

  

- Họ và tên: ĐẶNG VĂN HOÀI

-  Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1983

-  Quê quán: Đồng Văn-Hà Giang;

-  Hộ khẩu thường trú: TT Đồng Văn-Đồng Văn-Hà Giang;

- Chức danh: Công chức địa chính NN-TN&MT (phụ trách lĩnh vực NLN và công tác Khuyến nông xã).

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 01689.003.136

- Địa chỉ Email: hoai.talung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực NLN và công tác khuyến nông xã.

 

9. Công chức Tư Pháp – Hội tịch

  

- Họ và tên: TRƯƠNG ĐỨC TOÀN

- Ngày, tháng, năm sinh: 5/2/1975

- Quê quán: Phú Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

- Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Đồng Văn - Đồng Văn - Hà Giang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính văn phòng

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0966767956

- Địa chỉ Email: tuphaptalung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Đăng ký quản lý Hộ tịch       

10. Công chức Lao động Thương binh xã hội xã

  

- Họ và tên: VÀNG MÍ MỶ

-  Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1978 

-  Quê quán: Thôn Há Đề B, Tả Lủng, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

-  Hộ khẩu thường trú: Há Đề B, Tả Lủng, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-  Chức danh: Công chức LĐTB&XH

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01638713655

- Địa chỉ Email: vangmimy@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: LĐTB&XH xã

  

11.  Công chức Văn hóa, xã hội

 

- Họ và tên: HẦU MÍ CHỨ

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1983

- Quê quán: Đợ Súng, Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức danh: Công chức Văn hóa, xã hội – xã Tả Lủng

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý văn hóa

-  Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - hành chính

-  Số điện thoại: 01657408667

-  Địa chỉ Email: hmchu.dv@hagiang.gov.vn

-  Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực văn hóa, Thông tin

12. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường - NTM

 

- Họ và tên: HOÀNG VĂN TIỆP

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1990

- Quê quán: ,Xuân Giang - Quang Bình - Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Tả Lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường - NTM

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Trình độ chính trị: Sơ cấp

-  Số điện thoại: 0984 350 816

-  Địa chỉ Email: hoangtiep0301@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Nông thôn mới

  

V. MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

1. Chủ tịch UB MTTQ xã

  

- Họ và tên: VÀNG MÍ CHƠ

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1989

- Quê quán: Tả Lủng – Đồng Văn – Hà Giang 

- Hộ khẩu thường trú: Há Đề B - Tả Lủng – Đồng Văn – Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ xã 

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ Cấp

- Số điện thoại: 0964257933

- Địa chỉ Email: mattrantalung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác mặt trận

 

V. TRẠM Y TẾ XÃ TẢ LỦNG

1. Phó trưởng trạm Y tế xã Tả Lủng

  

- Họ và tên: HOÀNG NGỌC LINH

-  Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1989

-  Quê quán: Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Tả lủng, Đồng Văn, Hà Giang

-  Chức vụ: Phó trưởng trạm Y Tế xã

- Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-  Trình độ chính trị: Sơ cấp

-  Số điện thoại: 0968080396

-  Địa chỉ Email: dhabacquang@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Công tác y tế xã.

 

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập