Xã Sủng Trái

Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Sủng Trái

05/04/2020 00:00 6450 lượt xem

 

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, EMAIL

- Địa chỉ: Thôn Há Sú, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Email: sungtraidv@gmail.com; hoặc xsungtrai@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 02193.510.196

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ

Xã Sủng Trái được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Sủng Trái thành bốn xã: Sủng Trái, Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn và Sảng Tủng.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC.

1. Thường trực Đảng Ủy, HĐND xã Sủng Trái.

1. Bí Thư Đảng Ủy xã

- Họ Và Tên: Giàng Mí Say

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1977

- Quê quán: Xã Lũng Thầu, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Tủng A, xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã,

- Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0948.389.848

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở, trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã.

+ Nắng vững cương lĩnh, điều lệ Đảng và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước , Nghị quyết và Chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắng vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắng chắc và sắc tình hình Đảng bộ, tổ chức Đảng trực thuộc và nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm  chủ yếu về các mặt của công tác Đảng bộ. trực tiếp chuẩn bị và chủ trì cuộc họp Ban chấp hành, ban thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng các nghị quyết đó. Thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

2. Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sủng Trái

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sướng

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1979

- Quê quán: Xã Phú Linh,Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Sú, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0867.972.088

Địa chỉ Email: suonghuong77@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ về điều hành giải quyết công việc của Đảng ủy và những nhiệm vụ do Bí thư đảng ủy ủy nhiệm và phải thông báo cho các đồng chí trong ban chấp hành biết; chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng năm của Ban thường vụ, và các chương trình công tác đề ra; chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã và các cuộc họp của thường trực Đảng ủy.

2. Có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí trong thường trực HĐND  - UBND xã tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của đảng cấp trên và cấp mình.

Trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng Đảng ủy; UB MTTQ  và các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

- Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND cả nhiệm kỳ và hàng năm.

- Phối hợp với UBND để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND,  đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Chỉ đạo việc phối hợp với Chủ tịch UBND xã để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND giữa hai kỳ họp.

4. Phân công nhiệm vụ cho ồng chí Phó Chủ tịch HĐND để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp theo luật định.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Họ và tên: Thò Mí Lùng

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1988  

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Chứ Phìn, Xã Sủng Trái, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Sủng Trái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0945.137.914

- Địa chỉ Email:lungpcthdndst@gmail.com

 

  

 

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch UBND xã


- Họ và tên: Ly Mí Pó

-  Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1983

- Quê quán: Xã Lũng Phìn, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Sủng Trái.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:0858.784.495

-  Địa chỉ Email:lmpo.xsungtrai@hgiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Đảng ủy, HĐND xã Sủng Trái về quản lý Nhà nước trên địa bàn xã. Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các lĩnh vực công tác của UBND xã, giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn, tổ chức cán bộ, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng, hợp tác đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành ngân sách chung, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với xã Sủng Trái.

- Giữ mỗi liên hệ làm việc với thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Là trưởng ban xóa đói giảm nghèo, Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Trưởng ban đầu tư xây dựng Nông thôn mới; Trưởng ban chỉ đạo chương trình 30a, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xã. Trưởng các ban: Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Phòng chống cháy rừng; Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phong trào BVANTQ; Trưởng BCĐ Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phó ban thường trực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Tham gia các Ban chỉ đạo khác theo quyết định phân công của Ban thường vụ Đảng ủy.

- Phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Sủng Trái


             - Họ và tên: Giàng Mí Và

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/07/1983

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Má Lé.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại:0838.159.610

- Địa chỉ Email:gmva.xsungtrai@hgiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực, giải quyết các công việc hàng ngày của UBND xã, chủ trì các hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:Khối văn hóa xã hội: Văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao, Giáo dục, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Dân số gia đình và trẻ em, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác Dân tộc - Tôn giáo.

Trực tiếp phụ trách: Xét tuyển học sinh vào học các lớp bán trú dân nuôi, các trường trong huyện, xét cử học sinh học các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển; Hội đồng tuyên truyền giáo dục pháp luật; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực quản lý.

Trực tiếp giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực thuộc thẩm quyền Chủ tịch khi được Chủ tịch phân công.

Giúp chủ tịch UBND xã giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh được phân công

 

3. Công chức chuyên môn thuộc UBND xã

3.1. Công chức văn phòng HĐND&UBND xã

    

       - Họ và tên: Sùng Mí Phứ

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1981

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủng Trái A, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức  danh: Văn phòng - thông kê ( phụ trách văn phòng HĐND - UBND xã)

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0856.997.959

- Địa chỉ Email: smphu.xsungtrai@hgiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: VP HĐND - UBND xã

+ Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phường ngày 19/6/2015 thực hiện tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND và Thường trực UBND xã, chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp, các cuộc tiếp súc cử tri và các cuộc giám sát của HĐND xã.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch và báo cáo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ của cơ quan và của văn phòng. Tổ chức họp giao ban và xếp lịch công tác tuần của cơ quan.

+ Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, định kỳ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trình Chủ tịch Uỷ ban duyệt, ban hành. Sau khi chương trình công tác được ban hành, văn phòng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban tổ chức thực hiện; Đôn đốc các bộ phận công tác triển khai; Theo dõi tiến độ thực hiện; Cuối kỳ, tổng hợp tình hình, viết báo cáo và tổ chức cuộc họp sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình.

+ Công tác tham mưu tổng hợp: Văn phòng phải nghiên cứu, đề xuất ý kiến để Uỷ ban tổ chức công việc, điều hành bộ máy thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban theo luật.

+ Công tác bảo đảm cơ sở vật chất: Tham mưu đề xuất ý kiến và trực tiếp thực hiện công việc sau khi Uỷ ban có kết luận phê duyệt mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm và tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho HĐND và UBND theo quy định hiện hành của nhà nước. Thực hiện quản lý, tổ chức sử dụng toàn bộ tài sản, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật của Uỷ ban.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực Một cửa xã, quản lý các phần mền hồ sơ công chức và theo dõi văn bản quản lý điều hành là người quản lý con dấu của UBND xã:

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+  Xây dựng và theo dõi việc thực hiện, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Chủ tịch  và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

+ Phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và chịu trách nhiệm công việc trước thường trực UBND xã.

3.2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã


- Họ và tên: Sùng Mí Sỳ

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1983

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủng Của, Xã Sủng Trái, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0894.405.579.

- Địa chỉ Email: smsy.xsungtrai@hgiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

     Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

3.3. Phó Chỉ huy Quân Sự xã

- Họ và tên: Mua Mí Thà

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1990

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủng Trái A, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Văn phòng – Thống kê ( Phó chỉ huy trưởng quân sự xã).

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0382.525.147

- Địa chỉ Email: mmtha.xsungtrai@hgiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã phân công.

+ Giúp UBND xã thực hiện công tác thi đua khen thưởng bao gồm:

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua trên địa bàn xã. 

+ Thực hiện Đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, giao ước thi đua do xã, huyện, tỉnh phát động.

3.4. Trưởng công an xã

            

             -  Họ và tên: Hoàng Quang Minh

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1978

- Quê quán: Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Tổ 02 thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Trưởng công an xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0914.581.089

- Địa chỉ Email:

+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng - Chính quyền xã, trực tiếp tổ chức thực hiện Chịu trách nhiệm trước UBND - HĐND - Chủ tịch UBND và các cơ quan cấp trên về giữ gìn ANCT - TTAT xã hội

+ Tham gia một số BCĐ do Chủ tịch và UBND xã phân công. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành lực lượng công an viên làm nhiệm vụ nắm chắc chắn tình hình ANTT trên địa bàn.

+ Tham mưu đề xuất với Đảng ủy - UBND xã, cơ quan cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, sau khi được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý giáo dục đối tượng tiền án, tiền sự, sử lý người có hành vi vi phạm pháp luật (theo thẩm quyền)

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Là phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phong trào BVANTQ; Thường trực thực hiện quy chế phối hợp giữa hai lực lượng công an xã - Ban chỉ huy quân sự xã.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch xã phân công.

3.5. Phó Công An xã


- Họ và tên: Lầu Mí Già

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1986

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Sú, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ Tịch ( Phó Công an).

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0917.178.613

- Địa chỉ Email: lmgia.xsungtrai@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý hộ tịch - tham mưu giúp trưởng Công an xã về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã  hội. chịu trách nhiệm trước trưởng công an xã.

3.6. Công an Thường trực xã

- Họ và tên: Hoàng Văn Hương

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán: Xã Tát ngà, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Sú, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Công an Viên thường trực.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0328.370.094

- Địa chỉ Email: hoanghuongvan196@gmail.com.

3.7. Tài chính - Kế toán xã

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Gấm

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/1990

- Quê quán: Xã Vĩnh Phúc - Bác Quang – Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Sú, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Chức danh: Đề án 07 Phụ trách Tài chính - Kế toán xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0972.594.023.

- Địa chỉ Email:  dohonggam0301@gmail.com               

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kế toán - Tài chính Kiểm tra hồ sơ, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, tổng hợp và làm báo cáo theo yêu cầu về công tác tài chính của UBND xã.

3.8. Công chức Địa chính Nông lâm nghiệp

- Họ và tên: Đặng Quốc Khánh

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1985

- Quê quán: Xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn vần Chải A, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Công chức xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:0966.315.696.

- Địa chỉ Email:quockhanhvanchai@gmail.com

3.9. Công chức Địa chính chính xây dựng


- Họ và tên: Sùng Mí Lình

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1981

- Quê quán: Xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang

- Chức danh: Công chức Địa chính XDTN&MT xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp;

-  Số điện thoại:0369.004.509

- Địa chỉ Email: sunglinhvc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

3.10 Công chức Tư Pháp - Hội tịch xã

- Họ và tên: Lục Văn Biên

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1988

- Quê quán: xã Hộ Đáp, Lục ngạn, Tỉnh Bắc Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Cán Pảy Hở A, Xã Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0989.933.585.

- Địa chỉ Email: lucbienapa@gmail.com

- Lĩnh vực đảm nhiệm và phụ trách: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật , quản lý tổ sách pháp luật, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật; Chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giả ở cở sở; theo dõi công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và nhiệm vụ do chủ tịch UBND xã

 3.11. Công chức Tư Pháp - Hội tịch xã

- Họ và tên: Thò Mí Cơ

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1987

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Sú, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 0854.615.458.

- Địa chỉ Email: tmco.xsungtrai@hagiang.gov.vn

            - Lĩnh vực đảm nhiệm: Công tác hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch: phối hợp với công chức văn hóa xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; phối hợp với công an xã trong công tác quản lý thường trú, kiểm tra rà soát cácvăn bản quy phạm pháp luật của HĐND&UBND , tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và một số nhiệm vụ do chủ tịch UBND xã giao.

3.12. Công chức Văn hóa - Xã hội xã


- Họ và tên: Vàng Thị Bảo

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1985

- Quê quán: Thị Trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Sú, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp. 

- Số điện thoại: 0397.453.560.

- Địa chỉ Email: vtbao.xsungtrai@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, giáo dục theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã 

4.1. Chủ tịch MTTQ xã


- Họ và tên: Thào Mí Pó

- Ngày, tháng, năm sinh:   05/05/1979      

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủng Trái B, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã Sủng Trái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0855.155.314

- Địa chỉ Email: tmpo.xsungtrai@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Trưởng khối phụ trách các hội đoàn thể xã, chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

4.2. Chủ tịch Hội phụ nữ xã


- Họ và tên: Vàng Thị Súa

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1983

- Quê quán: Xã Thài Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang.

- Chức vụ: Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Sủng Trái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0843.342.573

- Địa chỉ Email: vtsua.xsungtrai@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác  hội phụ nữ xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã

4.3. Chủ tịch Hội nông dân xã


             - Họ và tên: Sùng Mí Dính

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/05/1983 

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Đề, xã Sủng Trái, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã Sủng Trái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0336.133.380

- Địa chỉ Email: smdinh.xsungtrai@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: công tác nông dân,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã

4.4. Bí thư đoàn xã


- Họ và tên: Giàng Mí Dế

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/04/1989 

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn Phúng Tủng, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang.

- Chức vụ: Bí thư đoàn xã Sủng Trái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0914.068.344

- Địa chỉ Emil:gmde.xsungtrai@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: công tác  đoàn thanh niên xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

4.5. Chủ tịch Cửu chiến binh xã


- Họ và tên: Sùng Mí Sử

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/09/1982  

- Quê quán: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủng Trái B, Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã Sủng Trái

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0352.788.193

- Địa chỉ Email: smsu.xsungtrai@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác hội cựu chiến binh, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã

VI. THÔNG TIN VỀ XÃ

1. Khái quát điều kiện tự nhiên.

  - Sủng Trái là một xã nội địa của huyện Đồng Văn cách trung tâm huện 44 km, Tổng diện tích đất tự nhiên là: 2.661,81 ha; trong đó diện tích đất canh tác là: 406,7 ha. Tính đên 30/03/2020  đến nay toàn xã có 14 thôn với 1.235 hộ = 6.838 khẩu, hộ nghèo chiếm 72,23%, trên 99 % là dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Kinh, Tày, Cờ lao…. Đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu là cây lương thực chính trồng Ngô .

*Về Vị trí địa lý:

+ Vị trí, đặc điểm: Sủng Trái là một xã nội địa thuộc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nằm ở phía Nam về mặt địa lý của huyện và có ranh giới hành chính như sau:

+ Phía Bắc: Giáp với xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

+ Phía Đông: Giáp với xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

+ Phía Nam: Giáp với xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang;

+ Phía Tây: Giáp với xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;.

*.Về Khí hậu:

Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch, lượng mưa bình quân từ 600 đến 1000mm, nhiệt độ trung bình từ 10- 22 0C, lượng mưa không đáng kể. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 7- 18 0C.

 Do vị trí nằm trên cao nguyên đá vôi nên khả năng giữ nước kém nhất là vào mùa khô nên một số thôn trong xã không có hồ chứa nước và mạch nước nên khi mùa khô thường xuyên gặp phải tình trạng thiếu nước trầm trọng.

2.Về Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Sản xuất nông lâm nghiệp

Xã Sủng Trái là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Văn, đường giao thông đi lại từ Trung tâm xã đến các thôn bản chủ yếu là đường đá; vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình giảm nghèo. Nhiều thôn đã có cách làm thiết thực như đóng góp ngày công lao động, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi tập trung vào phát triển nuôi lợn nái của địa phương, nuôi bò vỗ béo gắn với trồng cỏ, gà đen và triển khai thực hiện 02/02 gia trại; Xây dựng nông thôn mới tập trung các tiêu trí về giáo dục, y tế.....đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm được tỷ lệ hộ nghèo trong thôn. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình như mô hình chăn nuôi gia trại lợn tại thôn Há Sú, mô hình nuôi lợn nái đen tại Thôn Sủng Trái A, B, Chứ Phìn, Há Chớ, Sủng Tùa, Phúng Tủng.

+ Thương mại dịch vụ và du lịch

Toàn xã 19 hộ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ, chủ yếu là các dịch vụ về buôn bán hàng tạp hoá và sửa chữa xe máy cho nhân dân trong và ngoài xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và khách qua đường, thu nhập bình quân ước đạt 2 đến 3 triệu đồng/hộ/tháng. Toàn xã có 01 tổ hợp tác làm khèn Mông tại thôn Sủng Trái A với 07 thành viên tham gia duy trì thường xuyên thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng;  01 tổ hợp tác nấu rượu tại thôn Há Đề với 10 hộ tham gia duy trì thường xuyên thu nhập bình quân đạt 1 triệu đồng/người/tháng; 01 tổ hợp tác nuôi ong nội lấy mật với 25 thành viên tham gia, với  1.530 tổ ong/hộ/10 thôn,  thu được 6.120 lít/25 thành viên  = 2.142.000.000đ. ( Bình quân 85.680.000/người/năm), tổ hợp tác vẽ sắc Ong tại thôn Sủng Trái A với 15 thành viên.

  Có 16 hộ thanh niên đã mạnh dạn vay vốn phát triển khởi nghiệp trong đó: Có 02 hộ sửa chữa Xe máy và thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng/người, có 02 hộ vay vốn xây dựng chuồng trại gắn với chăn nuôi lợn nái tại thôn Phúng Tủng, Há Sú, còn lại 12 hộ là vay chăm nuôi bò vỗ béo. 

+ Thông tin liên lạc:

Tỷ lệ hộ sử dụng được sử dụng điện thoại di động là 70% số hộ, Sủng dụng ti vi 50% số hộ. Tỉ lệ hộ trên địa bàn xã được nghe đài trung ương, tỉnh, huyện, xã  khoảng 70% dân số.

+ Văn hóa - Xã hội:

Tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đã được nâng lên rõ rệt tổng duy trì các cấp học: Mần Non chiến 97.8 %, Tiểu học chiến 94,5 %; THCS 83,6 % tuy nhiên vẫn có một số học sinh đi học thấp thường.

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh. Công tác vệ sinh môi trường được ở khu dân cư quan tâm triển khai đến bà con nhân dân ở các thôn, bản. Triển khai thực hiện bộ tiêu trí quốc gia về y tế trên địa bàn xã năm 2020, đến nay đã thực hiện đạt 89/100 điểm. Tuy nhiên tình trạng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình còn xảy ra.

3. Chiến lược phát triển:

- Ủy ban nhân dân xã đã đề ra các giải pháp để cán bộ, công chức phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời chú trọng các giải pháp đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm cho nhân dân, đẩy mạnh các Mô hình phát triển kinh tế, các gia trại trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân.

- Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã có những chuyển biến tích cực, đã củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; UBND xã đã công khai, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền giải quyền.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn được xử lý và giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, qua đó tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được nâng cao đắp ứng nhiệm vụ trong công việc hiện nay.

- Đã phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội của cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước  và các chính sách đầu tư trên mọi lĩnh vực hàng năm. 

Tuy nhiên trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan tỉnh, huyện phụ trách xã và các phòng ban chuyên môn của huyện, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xã vì thế tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có sự khởi sắc rõ rệt như: Thu nhập bình quân/người/ năm tăng lên; Số thôn có đường được bê tông hóa đến các thôn theo Chương trình XDNTM là 12/14 thôn. Hiện nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí XDNTM; Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 4 - 5%; Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được nâng lên. Công tác văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của xã có bước phát triển rõ nét.

Trong thời gian tới xã xác định cần tập trung vào phát triển cây ngô theo hướng thâm canh tăng vụ, đồng thời xác định phát triển chăn nuôi ( Trong đó chăn nuôi Bò, Ong, Lợn )  là ngành mũi nhọn để nâng cao thu nhập cho nhân dân phấn đấu hàng năm đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 65%, nâng thu nhập bình quân/ người/ năm. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân về các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao công tác vận động và duy trì sỹ số học sinh ở các cấp học, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác kế hoạch hóa gia đình năm 2020; xã Đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 15 về XDNTM. Duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có của nhân dân như thổi khèn, đan quẩy tấu.. duy trì tốt nghề làm khèn Mông và nghề đan quẩy tấu, đan mẹt.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập