Hội Cựu chiến binh

HỘI CƯU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỒNG VĂN

08/03/2019 00:00 214 lượt xem

I- Đặc điểm, tình hình - Trụ sở làm việc được xây dựng tại tổ 4, thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn. - Số điện thoại 02193.856.249 - Hòm thư điện tử của cơ quan: Cuuchienbinh.dv@gmail.com

       II- Chức năng, nhiệm vụ
       * Chức năng:
     Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh, Hội làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội đối với các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
       * Nhiệm vụ:
Tập hợp, đoàn kết, tổ chức động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.
      III- Tổ chức Hội Cựu chiến binh huyện
       1- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện(Cán bộ hưu trí)


- Họ và tên: Hoàng Ngọc Thanh

- Số điện thoại: 0868560098
- Email: Cuuchienbinh.dv@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung về công tác Hội trên địa bàn huyện, chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tac tài chính và ngân sách, đồng thời làm chủ tài khoản chính trong cơ quan huyện Hội, phụ trách mảng công tác nạn nhân CĐDC Điôxin,
       

      2- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện


- Họ và tên: Trần Thế Hoan;

- Số điện thoại: 0986843820
- Email: hoanthetran66@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách, phụ trách công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng , theo dõi công tác phát triển kinh tế, đời sống - Xã hội; công tác XĐGN của Hội ở cơ sở, xây dựng các văn bản trình chủ tịch ký phát hành; tổng hợp báo cáo tháng, quý. Được uỷ quyền chủ tài khoản,thay thế chủ tịch điều hành công việc cơ quan, khi đươc chủ tịch ủy quyền. Trực tiếp phối hợp hoạt động với huyện Đoàn, BCH quân sự, Công an, Ngân hàng CS - XH huyện, theo dõi các khoản thu chi của hội, tổng hợp báo cáo lên trên theo quy định.
       3- Công chức Hội Cựu chiến huyện


- Họ và tên Mai Phương Châu

- Số điện thoại: 0983864190
- Email:
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác thống kê tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm; theo dõi tổng hợp kết quả triển khai thực hiện. Công tác Văn phòng; Văn thư - lưu trữ; theo dõi công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân trong cơ quan và các cơ sở Hội; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; là thủ quỹ cơ quan.
Trên đây là nội dung cung cấp thông tin để cập nhập lên trang thông tin điện tử huyện Đồng Văn của Hội Cựu chiến binh huyện.
Nơi nhận:                                                                  
- Như kính gửi,
- Lưu HH.                                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                       CHỦ TỊCH


                                                                                                           (Đã ký)


                                                                                                  Hoàng Ngọc Thanh


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập