Văn hóa - Xã hội

Huyện Đồng Văn có 12 sản phẩm OCOP

04/01/2022 17:24 59 lượt xem

TTTĐT - Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua, huyện Đồng Văn đã tập trung tuyên truyền các doanh nghiệp, HTX, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP của huyện. Bước đầu, đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, các sản phẩm tham gia chương trình đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, thương hiệu. Đến hết năm 2021, toàn huyện đã có 12 sản phẩm được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm được công nhận 4 sao và 9 sản phẩm OCOP 3 sao.

Huyện Đồng Văn có 12 sản phẩm OCOP
Sản phẩm mật ong

Để triển khai thực hiện chương trình huyện đã xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm theo tiêu chí OCOP; xây dựng vùng nguyên liệu thông qua các dự án hỗ trợ sản xuất, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã chủ động liên kết với người dân để sản xuất vùng nguyên liệu tại những nơi có điều kiện và theo quy hoạch vùng sản xuất của huyện. Việc triển khai Chương trình được thực hiện bài bản theo hệ thống hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tổ chức đánh giá sản phẩm cấp huyện và đánh giá ở cấp tỉnh. Đến hết năm 2021, huyện Đồng Văn đã có 12 sản phẩm của 01 doanh nghiệp và 6 hợp tác xã đã được chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao, 9 sản phẩm đạt 3 sao. Số lượng sản phẩm được chuẩn hóa, đánh giá phân hạng cấp sản phẩm OCOP huyện 27 sản phẩm với 8 chủ thể bao gồm: nhóm đồ uống: 01 sản phẩm; nhóm vải may mặc: 18 sản phẩm; nhóm thực phẩm thô, sơ chế 6 sản phẩm; nhóm thực phẩm chế biến 02 sản phẩm. Thời gian tới, huyện Đồng Văn tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới; khuyến khích các chủ thể chủ động mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương gắn với quảng bá phát triển du lịch. Hỗ trợ tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm hiện có, phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới, khuyến khích các chủ thể phát triển đa dạng hóa sản phẩm theo tiêu chí OCOP gắn với củng cố hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định đối với từng lĩnh vực sản xuất. Tăng cường công tác phối hợp quản lý đối với các sản phẩm OCOP đã được cấp chứng nhận đạt sao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp quản bá, xúc tiến thương mại, liên kết, khuyến khích đưa các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh./.

Thiện Ngay - TTVH,TT&DL

Tin khác