Phòng LĐ TB&XH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

26/09/2014 00:00 3277 lượt xem

I. Thông tin chung
Tên gọi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 0219 3856 814;
Email: ldtbxh.dv@hagiang.gov.vn;   phonglaodongdv@gmail.com

III. Tổ chức bộ máy
1. Bà: Nguyễn Thị Phương Anh
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: ntpanh.dv@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 0988.364.899
2. Ông: Giàng Mí Sính.
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0973 807 199,
Địa chỉ mail: gmsinh.dv@hagiang.gov.vn; sinhldtbxhdv@gmail.com
3. Ông: Hà Đình Phong
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0978.669.679
Địa chỉ mail: hdphong.dv@hagiang.gov.vn
4. Các chuyên viên, cán bộ giúp việc:
4.1. Ông: Đinh Xuân Trường.
Số điện thoại: 0915 316 613,
Địa chỉ mail: dxtruong.dv@hagiang.gov.vn; truongldtbxhdv@gmail.com
4.2. Ông: Trần Đức Lợi.
Số điện thoại: 0915 980 369,
Địa chỉ mail: tdloi.dv@hagiang.gov.vn;      loildtbxhdv@gmail.com
4.3. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt.
Số điện thoại cơ quan 02193 856 814,
Địa chỉ mail: ntnguyet.dv@hagiang.gov.vn;           nguyetldtbxhdv@gmail.com
III. Vị trí, chức năng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn (sau đây gọi tắt là Phòng) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Văn; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn huyện; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Phòng và thực hiện một số  nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền  của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Văn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Văn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.

IV. Nhiệm vụ và Quyền hạn:
1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch kế hoạch dài hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao đông, người có công và xã hội sau khi được phê duyêt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
4.  Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:
a) Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của huyện trên cơ sở chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm;
b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;
- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;
- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động;
- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác) lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển;
c) Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.
5.  Về lĩnh vực người lao động Viêt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật;
b) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
c) Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;
d) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
đ) Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.
6. Về lĩnh vực dạy nghề:
a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt.
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và người học nghề theo quy định của pháp luật;
7. Về lĩnh vực an toàn lao động:
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh;
b) Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
c) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
d) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện và Sở lao động- Thương binh và xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.
8. Về lĩnh vực người có công:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương; quản lý đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn được giao;
c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ;
d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng;
đ) Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định;
e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa; Quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện theo quy định của pháp luật.
9. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:
a) Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo; chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội;
c) Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;
d) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện;
10. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện;
b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Phòng; xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em;
c) Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
d) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
đ) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc huyện theo quy định của pháp luật;
11. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:
Hướng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;
12. Về lĩnh vực bình đẳng giới:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
13. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện trong lĩnh  vực lao động, người có công và xã hội.
14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Cán bộ công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn;
15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện.
17. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng theo quy định của pháp luật.
18. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
19. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
20. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân  huyện.
22. Thưc hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.
 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập