Phòng TC-KH

Phòng Tài chính - Kế hoạch

19/09/2014 00:00 3218 lượt xem

A. Vị trí, chức năng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Văn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Văn, có chức năng tham mưu giúp cho UBND huyện trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn.
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Giang.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản.
B. Nhiệm vụ và quyền hạn
I. Công tác Tài chính Ngân sách Nhà nước
1. Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thực hiện nhiệm quản lý của phòng.
2. Tổ chức thực hiện các quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.
3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dân của Sở Tài chính.
4. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện.
6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
7. Thẩm tra quyết toán ngân các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định, quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã, lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện báo cáo UBND huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.
8. Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện quản lý.
9. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị  sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.
10. Quản lý nguồn kinh kính dược uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý giá theo quy định của UBND cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức; cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện.
12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.
13. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với UBND huyện và Sở Tài chính.
14. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
15. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản dược giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
II. Công tác Kế hoạch – Đầu tư
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
1. Trình UBND huyện:
a, Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của huyện; Đề án chương trình phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn huyện;
b, Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn;
2. Trình UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thầm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
4. Cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch & Đầu tư cấp xã.
5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
6. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:
a, Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
b, Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;
c, Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
7. Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Kế hoạch & Đầu tư định kỳ tháng, quý, năm.
8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
9. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
C. Thông tin về lãnh đạo, cán bộ công chức
1. Đ/c: Nguyễn Văn Thơ
Chức vụ: Trưởng Phòng
Số điện thoại 0912282044
Địa chỉ Email thodpprdv@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Lãnh đạo và phụ trách chung Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Văn.
2. Đ/c: Lê Thế Lâm
  Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại  
Địa chỉ Email
Lĩnh vực phụ trách Lãnh đạo và phụ trách lĩnh vực Tài chính - Ngân sách.
3. Đ/c: Lê Trung Quyết
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại 0988.160.797
Địa chỉ Email quyetdongvan@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Lãnh đạo và phụ trách lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư, xây dựng
4. Đ/c: Nguyễn Thị Vân Anh
Chức vụ: Chuyên Viên
Số điện thoại 0985.274.773
Địa chỉ Email bibivananh@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Kế toán ngân sách huyện.
5. Đ/c: Nguyễn Thị Lựu
Chức vụ: Chuyên Viên
Số điện thoại 0984.370.819
Địa chỉ Email luucv1969@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Chuyên quản các chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách tỉnh ủy quyền.
 
 
6. Đ/c: Vũ Văn Đoàn
Chức vụ: Chuyên Viên
Số điện thoại 0973.695.909
Địa chỉ Email doantcdv@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện. Kế toán đơn vị.
7. Đ/c: Lừu Dỉ Minh
Chức vụ: Chuyên Viên
Số điện thoại 01693.070.908
Địa chỉ Email minhtcdv@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Ngân sách xã, thị trấn.
8. Đ/c: Lương Đình Thiện
Chức vụ: Chuyên Viên
Số điện thoại 0972.857.805
Địa chỉ Email  
Lĩnh vực phụ trách Chuyên quản lĩnh vực Kế hoạch. Thủ quỹ đơn vị.
 
9. Đ/c: Hoàng Ngọc Sùng
Chức vụ: Chuyên Viên
Số điện thoại 0982.666.956
Địa chỉ Email sungtcdv@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Đền bù, giải phóng mặt bằng.
 
 
 
10. Đ/c: Nguyễn Thị Mai Tâm
  Chức vụ: CB Văn Thư
Số điện thoại 0973.649.554
Địa chỉ Email  
Lĩnh vực phụ trách Văn thư.
 
D. Dịch vụ hành chính công của đơn vị
Số TT Dịch vụ công Mức thu (đồng/dịch vụ) Thời gian thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 Tối đa 10 ngày
2 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 100.000 Tối đa 10 ngày
3 Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 Tối đa 10 ngày
4 Đăng ký kinh doanh đối với HTX 100.000 Tối đa 10 ngày
Ghi chú: Mức thu lệ phí thực hiện theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.
2. Địa chỉ: Bộ phận Một cửa tại trụ sở UBND huyện Đồng Văn.
3. Thời gian làm việc: Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định hiện hành của nhà nước).
4. Hồ sơ, thủ tục: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ tại bộ phận Một cửa để nhận hồ sơ.
5. Cán bộ phụ trách: Đ/c Hoàng Ngọc Sùng.
 

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập