Phòng TN-MT

Phòng Tài nguyên và Môi trường

26/09/2014 00:00 3283 lượt xem

I. Thông tin chung

Tên gọi: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Số điện thoại: 02193.856.522.
Địa chỉ thư điện tử: phongtnmt.dv@hagiang.gov.vn
tainguyenmoitruongdv@gmail.com

II. Tổ chức bộ máy
1. Ông: Lâm Thành Dân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 917.301.129 ; 0962.119.568
- Địa chỉ Email: thanhdanhggmai1.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2. Ông: Hoàng Văn Minh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng kiêm Giám đốc VPĐKQSD đất
- Số điện thoại: 0973526800
- Địa chỉ Email: minhhv.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Giúp việc cho Trưởng Phòng và phụ trách VPĐKQSD đất
3. Bà: Phạm Thị Thanh Huyền
- Chức vụ: Công chức
- Số điện thoại: 0947079745
- Địa chỉ Email: huyenptt.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Đất đai
4. Ông: Phạm Ngọc Hà
- Chức vụ: Công chức
- Số điện thoại: 0976075345
- Địa chỉ Email: hapn.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán
5. Ông: Hoàng Văn Thọ
- Chức vụ: Công chức
- Số điện thoại: 01662325567
- Địa chỉ Email: thohv.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Môi trường
6. Ông: Trần Ngọc Tân
- Chức vụ: Công chức
- Số điện thoại: 01636828858
- Địa chỉ Email: tantn.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Khoáng sản
7. Bà: Lê Thị Hòa
- Chức vụ: Hợp đồng
- Số điện thoại: 01692033889
- Địa chỉ Email: hoalt.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Đất đai
8. Ông: Bùi Đức Duy
- Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: 0967518499
- Địa chỉ Email: duybd.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Đo đạc, bản đồ
9. Bà: Lục Thị Lưu
- Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: 0969793955
- Địa chỉ Email: luult.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Đo đạc, bản đồ
10. Ông: Vàng Mí Vàng
- Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: 01648810426
- Địa chỉ Email: vangmv.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Nông thôn mới
11. Ông: Nông Văn Phúc
- Chức vụ: Hợp đồng theo thời vụ
- Số điện thoại: 0977225084
- Địa chỉ Email:
- Lĩnh vực phụ trách: Đo đạc, bản đồ

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
a. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng TN&MT:
+ Chức năng:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, Tài nguyên nước, Tài nguyên khoáng sản, Môi trường, Khí tượng Thủy văn, Đo đạc bản đồ, trên địa bàn huyện.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý Tài nguyên và Môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành.
- Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường ở xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của huyện; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ Tài nguyên đất đai, Tài nguyên nước, Tài nguyên khoáng sản.
- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các quán ăn, nhà hàng, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về Tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.
-  Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng khoan; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc khoan giếng.
- Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
-  Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
-  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường cấp xã.
- Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện trên cơ sở công khai, minh bạch.
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường giao hoặc theo quy định của pháp luật.
b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ĐKQSD đất:
+ Chức năng:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Văn là đơn vị sự nghiệp, là cơ quan dịch vụ công có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường do UBND huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường và Trưởng phòng Nội vụ, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp quản lý của UBND huyện.
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định hiện hành.
+ Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Giúp Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;
- Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;
- Lưu trữ quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp huyện theo trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh gửi tới; hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ địa chính của UBND xã, phường, thị trấn;
- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;
- Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính qui định tại điểm 1 ở trên;
- Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã;
- Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai, Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
- Thực hiện việc thu phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về công tác thông tin đất đai, trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý và nhu cầu của nhân dân;
- Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các hộ gia đình cá nhân.
- Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình dự án cụ thể.
- Quản lý đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau:
Quỹ đất được thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng quy định hiện hành.
Quỹ đất do nhà nước thu hồi trong trong trường hợp quy định tại các khoản: 3 điều 62 và khoản 1 điều 64 của Luật đất đai năm 2013 thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi nhà nước có quyết định thu hồi đất.
- Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao để quản lý
- Sử dụng đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quy định của UBND tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.
- Theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai, thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được Phòng Tài nguyên và Môi trường giao cho;
- Quản lý viên chức, người lao động, và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập