Tài Liệu

Quyết định số 2776 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng văn

28/12/2021 21:05 58 lượt xem

Quyết định 2776/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định số 2776 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng văn

Bấm FILE để xem:

1. Quyết định số 2776 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng văn: /documents/44717/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+2776+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+quy+ho%E1%BA%A1ch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BA%BFn+n%C4%83m+2030+v%C3%A0+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+n%C4%83m+%C4%91%E1%BA%A7u+c%E1%BB%A7a+quy+ho%E1%BA%A1ch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+huy%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%93ng+v%C4%83n.pdf/b1d31ec5-4a9a-97e1-dcbf-e4f445f7faa8?t=1640700144598

2. BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐỒNG VĂN: /documents/44717/0/B%C3%A1o+c%C3%A1o+thuy%E1%BA%BFt+minh+Quy+ho%E1%BA%A1ch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+huy%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n+2021-2030+ng%C3%A0y+28.12.2021.pdf/0f711c37-5e45-0d64-4c13-1837ec25323b?t=1640699813413

3. Biểu hiện trạng sử dụng đất huyện Đồng Văn năm 2020: /documents/44717/0/Bi%E1%BB%83u+hi%E1%BB%87n+tr%E1%BA%A1ng+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+n%C4%83m+2020+c%E1%BB%A7a+huy%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n.pdf/895534ce-2a4f-f2ee-ccec-28e6fbe9e7d6?t=1640700573742

4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: /documents/44717/0/B%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+quy+ho%E1%BA%A1ch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+th%E1%BB%9Di+k%E1%BB%B3+2021-2030+huy%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n+t%E1%BB%89nh+H%C3%A0+Giang.pdf/047c00af-2628-c94e-f18d-cfef56bc61fa?t=1640701095479

TTTĐT

Tin khác