Phòng Dân tộc

TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

06/08/2019 00:00 484 lượt xem

TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

I. Thông tin chung

- Tên gọi: Phòng Dân tộc huyện Đồng Văn

- Địa chỉ: Tổ 5 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 02193.856.848

- Địa chỉ hòm thư điện tử: pdt.dv@hagiang.gov.vn. ; phongdantocdvhg@gmail.com.

II. Tổ chức bộ máy

1. Ông: Nguyễn Văn Chiểu

           

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Số điện thoại: 0985.360.456

- Địa chỉ Email: nvchieu.dv@hagiang.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách:  Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung tất cả các lĩnh.

2. Ông: Dinh Mí Thào

           

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Số điện thoại: 0377.856.835.

- Địa chỉ Email: dmthao.dv@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các chính sách về giáo dục, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số chương trình 102/TTg, báo chi theo Quyết định 59/TTg; công tác tuyên truyền.

 

3. Ông: Vàng Bùi Hải Thiệp
              

 

- Chức vụ: Chuyên viên.

            - Số điện thoại: 0914.817.170

- Địa chỉ Email: vbhthiep.dv@hagiang.gov.vn

           - Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm tra việc thực hiện các chương trình chính sách dân tộc; chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện; tham gia công tác vận động nhân dân thực hiện chỉ chương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước công tác ổn định dân cư, định canh định cư, dân di cư, chương trình 135, 755 nguồn vốn viện trợ của chính phủ Ailen

 

             4. Bà: Hoàng Thị Hằng

 

 

- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 0941.423.830
- Địa chỉ GOV: hthang1.dv@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách BHYT, BHXH theo dõi diễn biến tiền lương của CBCC trong cơ quan, tham mưu lãnh đạo cơ quan xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm; đảm bảo chế độ tiến lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Theo dõi thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng hợp danh sách quyết toán các nguồn vốn thuộc chương trình dự án; chính sách dân tộc thuộc phòng quản lý

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Vị trí và chức năng:

1. Phòng Dân tộc: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý điều hành của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo , kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban dân tộc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

A, Chủ trì xâu dựng và trình UBND huyện:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch đề án dài hạn 5 năm và hằng năm, chính sách chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc;

- Dự thảo các văn bản hướng dân thực hiện các quy định của UBND tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

B, Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

C, Tổ chức thực hiện các chính sách chương trình, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình dự án chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp đề giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện

D, Tổ chức tiếp đón thăm hỏi giải quyeets các nguyện vọng của đồng bảo dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dân của UBND tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghefp, giữ gìn an ninh trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật  của Nhà nước.

E, Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

F, Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương tình dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham những, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

G, Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện, Ban Dân tộc.

H, Quản lý tổ chức bộ máy vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ ưu đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Dân tộc theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

I, Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công phân cấp của UBND huyện.

K, Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập