Phòng Y tế

THÔNG TIN PHÒNG Y TẾ

03/01/2018 00:00 5416 lượt xem

 I. Thông tin chung:

          Tên gọi: Phòng Y tế

          Địa chỉ: Tổ 7 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

          Điện thoại : 02192.214.233

          Email:  phongyte.dv@hagiang.gov.vn;  phongytedongvan@gmail.com

          II. Tổ chức bộ máy:

          

          Bà: Sùng Thị Xén 

          Chức vụ: Trưởng phòng

          Số điện thoại: 01228311718 – 0988948636

          Địa chỉ Email: sungxenpytdv@gmail.com

          Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của Phòng.

          Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của cơ quan.

          Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, chủ trì các hội nghị của phòng. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của phòng, phân công nhiệm vụ cho các phó phòng và cán bộ chuyên môn.

          Trực tiếp phụ trách công tác quản lý Y tế cơ sở, y tế dự phòng và Dân số – KHHGĐ, công tác tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ quan trọng của phòng, đồng thời làm chủ tài khoản của cơ quan.

          Ông: Nguyễn Văn Khuyến

         

          Chức vụ: Cán sự

          Số điện thoại: 0915307245 - 0968110471

          Địa chỉ Email: nvkhuyen.dv@hagiang.gov.vn   khuyenpytdv@gmail.com

          Lĩnh vực phụ trách:  An toàn vệ sinh thực phẩm; các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

          Bà: Hoàng Thị Họp.

                               

          Chức vụ: Cán sự

          Số điện thoại: 01653319028

          Địa chỉ Email: hthop.dv@hagiang.gov.vn ;  hoppytdv@gmail.com

          Lĩnh vực phụ trách: Dược phẩm, Mỹ phẩm và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

            Bà: Mai Thị Hạnh.

          

          Chức vụ: Kế toán

          Số điện thoại: 0982623929

          Địa chỉ Email: maihanhhg@gmail.com

          Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kế toán - Tài chính, Văn thư lưu trữ  và các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

          III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

          * Vị trí và chức năng

          1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

          2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân  huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

          * Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực y tế.

          2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

          3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân  huyện.

          4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

          6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

          7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

          8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

          9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân  huyện.

          10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

          11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch;

- Lưu VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sùng Thị Xén

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập