Trung tâm Y tế huyện

THÔNG TIN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN

07/12/2017 00:00 1732 lượt xem

I. Thông tin chung

Tên gọi: Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Số điện thoại liên hệ: 02193.856.819

Địa chỉ Email: ttytdongvan.syt@hagiang.gov.vn

Trang thông tin điện tử: http://ttytdongvan.org.vn

II. Tổ chức bộ máy

1. Bác sĩ CKII: Sấn Văn Cương


- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0944660999

- Địa chỉ Email: bssancuongbvdvhg@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động công tác của TTYT, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện về kết quả hoạt động của TTYT.

Chủ trì tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác Bảo hiểm Y tế; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; công tác hợp tác Quốc tế; Kế hoạch, ngân sách, xây dựng cơ bản; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Chủ tịch: Hội đồng Thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng Nâng bậc lương; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của đơn vị.

Là chủ tài khoản của đơn vị.

Trực tiếp phụ trách các khoa, phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Khoa dược – Xét nghiệm;

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động của Trạm Y tế xã, thị trấn, các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và các chương trình viện trợ đầu tư cho trung tâm.

Phụ trách các xã: Tả Lủng, Thài Phìn Tủng, Má Lé, Lũng Cú, Lũng Táo, Sà Phìn, Sảng Tủng.

Tham gia các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia sinh hoạt tại phòng Hành chính – Tổng hợp.

Dự giao ban chuyên môn luân phiên với các khoa, phòng phụ trách

2. Bác sĩ CKI: Lương Triệu Huynh

 

- Chức vụ: Phó giám đốc

- Số điện thoại: 01668741053

- Địa chỉ Email: huynhytmv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là Phó Giám đốc thường trực có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Giám đốc.

Phụ trách: Công tác cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin; Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe; ATVSTP/YTCC; công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816.

Tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng Nâng bậc lương và tham gia các tổ chức hội khi được phân công.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định.

Là chủ tài khoản thứ nhất khi được uỷ quyền.

Trực tiếp phụ trách các khoa, phòng; Khoa VSATTP - YTCC; Phòng TTGDSK.

Phụ trách trực tiếp thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động của Trạm Y tế xã, thị trấn và các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia.

Dự giao ban chuyên môn luân phiên với các khoa, phòng phụ trách.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Tham gia công tác phòng chống thiên tai, Hỗ trợ xã khó khăn, công tác phòng chống Dịch bệnh, công tác Khám chữa bệnh của tuyến xã...

Phụ trách xã: Tả Phìn, Sính Lủng, Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái, TT Đồng Văn.

Ngoài ra còn tham gia một số hoạt động khác khi được Giám đốc phân công.

3. Bác sĩ CKI: Viên Quang Huân

 

- Chức vụ: Phó giám đốc

- Số điện thoại: 01686017135

- Địa chỉ Email: vienhuanqbhg@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là Phó Giám đốc có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Giám đốc.

Phó Chủ tịch: Hội đồng Thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng Nâng bậc lương và tham gia các tổ chức hội khi được phân công.

Phụ trách: Công tác Phòng chống dịch bệnh, Chăm sóc SKSS, Công tác khám chữa bệnh tuyến xã; công tác Quân dân y kết hợp; công tác Quốc phòng - An ninh; Công tác dân quân tự vệ.

Phụ trách hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Là chủ tài khoản thứ hai khi được uỷ quyền.

Trực tiếp phụ trách các khoa, phòng; Khoa KSDB/HIV - AIDS; Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động của Trạm Y tế xã, thị trấn và các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia.

Dự giao ban chuyên môn luân phiên với các khoa, phòng phụ trách.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Tham gia công tác phòng chống thiên tai, Hỗ trợ xã khó khăn, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã...

Phụ trách xã: Sủng Là, Phó Bảng, Phố Là, Phố Cáo, Lũng Thầu, Vần Chải.

Ngoài ra còn tham gia một số hoạt động khác khi được Giám đốc phân công.

4. Bác sĩ: Đán Văn Trình

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0962695659

- Địa chỉ Email: dan.trinhttyt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ.

Khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

Theo dõi chế độ cán bộ, cấp giấy phép hành nghề của cán bộ.

Xây dưng KH hoạt động của Khoa, Phòng, TTYT

Quản lý hồ sơ CBVCCC.

Nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

5. Bác sĩ: Trần Thị Nhị

\

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 01697051352

- Địa chỉ Email: nhittgdskdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung và trịu trách nhiệm toàn bộ công việc của Phòng truyền thông GDSK.

Có chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà Nước.

Trực tiếp báo cáo và làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về những vấn đề quan trọng có liên quan.

Chủ động phối hợp với các khoa, Phòng, Trạm Y tế các xã, thị trấn, PKĐKKV, có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc quy định để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Lập, trình Ban Giám đốc chương trình công tác của Phòng: tuần, tháng, quí, năm, dự thảo các báo cáo, văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trưởng Phòng công tác (vắng), Ủy quyền cho 1 cán bộ trong phòng, đồng chí được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về các quyết định của mình, đồng thời báo cáo lại nội dung công việc tiến hành trong thời gian được ủy quyền với Trưởng Phòng và Ban Giám đốc.

Quản lý Phòng và giao cụ thể công việc cho từng cán bộ CC, VC trong Phòng mình  phụ trách, đảm bảo triển khai thực hiện tốt  các nhiệm vụ mà CC, VC được giao.

Chỉ đạo CCVC trong Phòng mình quản lý thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương và nội quy, quy chế của cơ quan.

Tham gia mọi hoạt động, công việc như: Duyệt kế hoạch tháng, Họp xét TĐKT-KL của cơ quan.

6. Bác sĩ: Liễu Thị Vàn

- Chức vụ: Trưởng khoa

- Số điện thoại: 0983317406

- Địa chỉ Email: huyenvanttyt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung và trịu trách nhiệm toàn bộ công việc của Khoa ATVSTP-YTCC.

Có chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Trực tiếp báo cáo và làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về những vấn đề quan trọng có liên quan.

Chủ động phối hợp với các Khoa, Phòng, Trạm Y tế các xã, thị trấn, PKĐK khu vực tổ chức triển khai thực hiện các chương trình Khoa phụ trách.

Xây dựng các kế hoạch tháng, quí, năm, dự thảo các báo cáo, văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Khi Trưởng khoa đi vắng ủy quyền cho (01 cán bộ trong Khoa); Đồng chí được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện toàn bộ hoạt động của Khoa trong thời gian Trưởng khoa đi vắng, đồng thời báo cáo lại nội dung công việc tiến hành trong thời gian được ủy quyền với Trưởng khoa và Ban giám đốc.

Quản lý Khoa và giao cụ thể công việc cho từng cán bộ viên chức trong Khoa mình phụ trách, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà viên chức được giao.

Chỉ đạo viên chức trong Khoa thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nội quy, quy chế của cơ quan.

Tham gia mọi hoạt động, công việc như: Duyệt kế hoạch tháng, Họp xét TĐKT- KL của cơ quan.

Tham gia giao ban hàng tháng cùng với Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Chủ trì các cuộc họp Khoa.

7. Bác sĩ: Hoàng Thị Băng

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa

- Số điện thoại: 01652056136

- Địa chỉ Email: banghoang670@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung và trịu trách nhiệm toàn bộ công việc của khoa CSSKSS.

Có chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà Nước.

Trực tiếp báo cáo và làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về những vấn đề quan trọng có liên quan.

Chủ động phối hợp với các khoa, Phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn, PKĐK khu vực, có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc quy định để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Lập, trình Ban Giám đốc chương trình công tác của Khoa: tuần, tháng, quí, năm, dự thảo các báo cáo, văn bản, kế hoạch về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phụ trách khoa đi công tác ( vắng), Ủy quyền cho 1 cấp phó ( Hoặc cán bộ trong khoa), Đồng chí được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về các quyết định của mình, đồng thời báo cáo lại nội dung công việc tiến hành trong thời gian được ủy quyền với Trưởng khoa và Ban giám đốc.

Quản lý khoa và giao cụ thể công việc cho từng cán bộ CCVC trong  khoa mình phụ trách, đảm  bảo triển khai  thực hiện tốt các nhiệm vụ mà CCVC được giao.

Chỉ đạo CCVC trong khoa mình quản lý thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương và nội quy, quy chế của cơ quan.

Tham gia mọi hoạt động, công việc như: Duyệt kế hoạch tháng, Họp xét TĐKT- KL của cơ quan.

Thực hiện chuyên môn tại khoa.

8. Bác sĩ: Tráng Thị Mẩy

- Chức vụ: Trưởng khoa

- Số điện thoại: 0988508989

- Địa chỉ Email: khoaduocdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

Lập kế hoạch công tác tháng quý, năm.

Dự trù và cung ứng thuốc cho tuyến xã.

Thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Kiểm tra giám sát công tác Dược và KCB tuyến xã.

9. Bác sĩ: Nguyễn Văn Từ

- Chức vụ: Trưởng khoa

- Số điện thoại: 0945332890

- Địa chỉ Email: nguyentuytdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Khoa KSDB – HIV/AIDS. Có chức năng tham mưu các Văn bản, Kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ được Ban giám đốc giao theo quy định.

Trực tiếp báo cáo và làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về những vấn đề quan trọng có liên quan.

Chủ động phối hợp với các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn, PKĐK khu vực, có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc quy định để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Lập, trình Ban giám đốc chương trình công tác của Khoa: theo tuần, tháng, quí, năm, dự thảo các báo cáo, văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Khi đi công tác (vắng), Ủy quyền cho 1 cấp phó (Hoặc cán bộ trong khoa),  được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện về các quyết định của mình, đồng thời báo cáo lại nội dung công việc tiến hành trong thời gian được ủy quyền với Trưởng khoa và Ban giám đốc.

Quản lý Khoa và giao nhiệm vụ, kiểm tra giám công việc cụ thể sát của viên chức trong Khoa phụ trách, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo viên chức trong khoa mình quản lý thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nội quy, quy chế của cơ quan.

Tham gia mọi hoạt động, công việc như: Duyệt Kế hoạch tháng, họp xét khen thưởng, kỷ luật của cơ quan.

Tham gia giao ban, hội chẩn với bệnh viện huyện về các bệnh truyền nhiễm.

Chỉ trì các cuộc họp Khoa.

 

 

 

Xác nhận của đơn vị

 

 

 

 

 

GIÁM DỐC

Sấn Văn Cương

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập