Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm y tế huyện

19/09/2014 00:00 1590 lượt xem

I. THÔNG TIN CHUNG
          - Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN
          - Địa chỉ: Tổ 7 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
          - Điện thoại: 02193856837;
          - Email: ttytdv@gmail.com
 

 
Trụ sở Trung tâm y tế huyện
 

II. Danh sách lãnh đạo hiện nay:
 
                 GIÁM ĐỐC                                  PHÓ GIÁM ĐỐC                      
 
                                     
   BS CKI: Sấn Văn Cương                      BS CKI: Lý Chí Thành                 
 
III. Chức năng,  nhiệm vụ:
1. Giai đoạn năm 1990-2006:
Thực hiện tham mưu, quản lý nhà nước, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động khám chữa bệnh và các chương trình mục tiêu, dự án Y tế quốc gia trên địa bàn huyện:
- Nhân lực:
+ Trong giai đoạn này trung tâm Y tế có 25 - 60 cán bộ
+ Trạm Y tế xã ,Thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực: 48 – 70 cán bộ
- Cơ cấu tổ chức cán bộ
- Ban giám đốc gồm có: Giám đốc và phó giám đốc
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Đội vệ sinh phòng dịch.
- Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình.
- 02 Phòng khám đa khoa khu vực.
- 17 Trạm Y tế xã.
2. Giai đoạn: Năm 2007-2009:
 Thực hiện theo Quyết định số 26/QĐ-BYT, ngày 09/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị Trung tâm tuyến huyện. Trung tâm Y tế huyện tách ra làm 3 đơn vị  Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm Y tế dự phòng.
* Phòng Y tế: trực thuộc UBND huyện.Có nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức cán bộ của các đơn vị Y tế tuyến huyện bao gồm quản lý, chỉ đạo 17 Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
+ Nhân Lực:
- Trưởng phòng Y tế : BSCKI. Phạm Đình Phẩm
- Tổng số cán bộ: 80 - 86 cán bộ ( Phòng Y tế 05 và 81 cán bộ Trạm Y tế xã, Thị trấn)
* Bệnh viện đa khoa: Trực thuộc Sở Y tế. Làm công tác khám chữa bệnh và tiếp nhận bệnh nhân chuyển từ trạm Y tế xã, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực chuyển lên.
+ Nhân lực:
- Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Đình Dích
 - Phó Giám đốc: BSCKI. Trần Việt Cường
- Tổng số cán bộ 79 - 86 cán bộ (08 khoa phòng và 02 Phòng khám đa khoa khu vực)
* Trung tâm Y tế dự phòng : Trực thuộc Sở Y tế. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn toàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
+ Nhân lực:
- Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Thanh Tuy
- Phó giám đốc: BS. Hà Thị Ái
- Tổng số cán bộ: 25 - 27 cán bộ
+ Cơ cấu tổ chức cán bộ
- Ban giám đốc: Giám đốc và phó giám đốc
 - Phòng Hành chính - Tổng hợp
 - Phòng truyền thông, giáo dục sức khỏe;
 - Khoa kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
 - Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng
 - Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản
 - Khoa Dược - Xét nghiệm;
3 Giai đoạn 2009 đến nay
- “Trung tâm Y tế dự phòng huyện” đổi tên thành “Trung tâm Y tế huyện” vẫn duy trì thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 09/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài ra Trung tâm thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo trạm y tế xã, Thị trấn trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
+ Nhân lực:
- Trung tâm Y tế huyện: 30-33 cán bộ
- Trạm Y tế xã, thị trấn: 80- 86 cán bộ
+ Cơ cấu tổ chức cán bộ:
- Ban giám đốc: Giám đốc và phó giám đốc
 - Phòng Hành chính - Tổng hợp
 - Phòng truyền thông, giáo dục sức khỏe;
 - Khoa kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
 - Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng
 - Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản
 - Khoa Dược - Xét nghiệm;
 - 17 Trạm Y tế xã, Thị trấn.
 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập