Xây dựng Đảng, Chính quyền

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

12/09/2023 12:00 79 lượt xem

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta” ( Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, ngày 12/6/2021).

Căn cứ kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Chi bộ Trung tâm DVCC – MT và Cấp thoát nước huyện Đồng Văn đã tích cực triển khai học tập các chủ đề toàn khoá ( 2021) cũng như chủ đề hàng năm (2022,2023) đến cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm, tính gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí việc làm; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Xác định công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động luôn được Chi bộ quan tâm chú trọng và thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, sinh động và thiết thực thông qua nhóm Zalo của Chi bộ, các hội nghị và sinh hoạt định kỳ của đơn vị, các đoàn thể, kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư trong Chi bộ. Chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là công nhân lao động trực tiếp. Tập trung tuyên truyền những gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời bác tới đội ngũ đảng viên và quần chúng nhằm thống nhất cao về tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Bác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề từng năm.

Riêng trong năm 2022 Chi bộ đã tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề với nội dung “ Xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc” đối với đảng viên của Chi bộ.

Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên được học tập, thảo luận về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Liên hệ thực tế tính gương mẫu, tự học tập của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công gắn với các quy định về nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm. 100% đảng viên, người lao động trong đơn vị ký cam kết thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Đối với tập thể đơn vị, trong năm 2022 xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tám lời bác hồ căn dặn với nội dung: “ Xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo, vượt khó để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, đảm bảo dịch vụ vì sự hài lòng của người dân”.

Đối với cá nhân 100% Đảng viên của Chi bộ sau học tập, căn cứ nội dung hướng dẫn của Chi bộ xây dựng bản cam kết, thực hiện theo chuyên đề năm 2022, 2023 gắn với từng vị trí công tác, chức trách nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ do Chi bộ phân công để xây dựng và tổ chức cam kết thực hiện.

Chi bộ thực hiện theo phương châm “ trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và đặc điểm tình hình của Chi bộ với các nội dung trọng tâm thực hiện nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong các mối quan hệ công tác và quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và với nhân dân, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác, nhất là đấu tranh với thói hư, tật xấu, tham nhũng tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác thiếu chuẩn mực, lối sống không lành mạnh trong cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó Chi bộ luôn tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao như: Đảng viên Nguyễn Văn Thìn, công nhân quản lý và bảo dưỡng các công trình cấp nước đã không ngừng tự học tập nâng cao vốn tiếng anh để có thể tự giao tiếp thông thường khi thực hiện nhiệm vụ với chuyên gia nước ngoài tại dự án KAWTECH mà không cần phiên dịch; Công nhân Vàng Thị Sối tổ vệ sinh Đồng Văn với phương châ m “ngày hôm nay làm tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai làm tốt hơn hôm nay”. Cả Hai đồng chí đã được tuyên dương tại Hội Nghị Lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017 – 2022 của huyện Đồng Văn. Hay như mô hình phát triển kinh tế tăng thu nhập cho hộ gia đình của Đảng viên Hoàng Quốc Tứ ….Qua đó tạo động lực để nhân rộng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, tạo ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Chi bộ Trung tâm DVCC – MT và Cấp thoát nước tiếp tục thực hiện chỉ đạo với các nhiệm vụ và gải pháp chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên về tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là việc thường xuyên của Chi bộ, đơn vị và các đoàn thể trực thuộc và là nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện hàng ngày.

2. Chi bộ, đơn vị, các đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động công tác hàng tháng, quý, năm và việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, búc xúc trong thực tiễn liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên và với cơ quan đơn vị.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động công tác đoàn thể nhằm phát hiện gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, lan toả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong học tập, rèn luyện và trong công tác đối với bản thân và của cơ quan, đơn vị để quần chúng noi theo.

5. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu tài liệu, văn bản, để cụ thể hoá vận dụng sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng để đảm bảo việc học tập và làm theo hiệu quả, tránh hình thức, qua loa.

6. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và gắn với chuyên đề hàng năm, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nêu gương.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

  Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Chi bộ Trung tâm DVCC – MT và Cấp thoát nước huyện Đồng Văn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Phong - Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và Cấp thoát nước huyện Đồng Văn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập