Xã Lũng Cú

UBND xã Lũng Cú

23/05/2019 00:00 1107 lượt xem

Lũng Cú là một xã thuộc huyện Đồng Văn, nằm trên đỉnh cao nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam, cách thị xã Hà Giang khoảng 200 km. Là điểm cực bắc của Việt Nam, Lũng Cú nằm ở khu vực có độ cao từ 1600m đến 1800m trên mực nước biển. Lũng Cú có 9 thôn bản là nơi sinh sống của các dân tộc h'Mông, Lô Lô, Tày, Pu Péo.

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Địa chỉ liên hệ: UBND xã Lũng Cú:

-  Số điện thoại:

-  Fax:

-  Thư điện tử: xlungcu@.hagiang.gov.vn:

- Ảnh toàn cảnh UBND xã:

- Quá trình hình thành và phát triển của xã Lũng Cú:

- Cơ cấu tổ chức:

-Sơ đồ bộ máy hành chính nhà nước. 

+.Thường trực Đảng ủy:

-  Bí Thư Đảng ủy,CT HĐND xã phụ trách chung:

- Phó Bí thư thường trực  Đảng Ủy Phụ trách khối đoàn thể,văn phòng Đảng ủy:

- Phó Bí thư tăng Cường Phụ trách quốc phòng ăn sinh và công tác Đảng:

+.Thường trục Hội đồng nhân dân xã:

- Phó chủ tịch HĐND phụ trách khối Hội đồng  xã:

+. Thường Trực UBND xã:

-  Chủ tịch UBND xã phụ trách chung:

-  Phó Chủ tịch thường trực phụ trách khối Nông lâm  nghiệp xã:

-  Phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội:

+. Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã:

- Chủ tịch UBMTTQVN xã trưởng khối khối đoàn thể

+ Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính xã

 

 Thường trực Đảng Ủy:

I. Thông tin chung:

- Tên gọi:Thường trục Đảng Ủy xã:

- Địa chỉ:xã Lũng Cú- huyện Đồng văn – tỉnh Hà Giang:

- Số điện thoại liên hệ:

-  Thư điện tử: xlungcu@.hagiang.gov.vn:

II. Tổ chức bộ máy:

1. Ông: Vàng Mí Cấu.

 

Ảnh

 

 

- Chức vụ: Bí thư Đảng Ủy  kiêm Chủ tịch HĐND xã:

- Số điện thoại: 0978740774 - 01272330809:

- Địa chỉ Email: vmcau.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan,phụ trách chung tất cả các lĩnh vực của Đảng ủy xã. Chịu trách nhiệm trước huyện ủy về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  được giao toàn bộ về  hoạt động của cơ quan.

2. Ông: Vàng Dỉ Xuấn.

- Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy:

- Số điện thoại: 0988586433

- Điện chỉ Email:vdxuan.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách: Phó Bí thư thường trực phụ trách khối đoàn thể, công tác văn phòng Đảng ủy và Chịu trách nhiệm trước ban thường trực Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy xã.

3. Ông: Tạ Quang Tiến.

- Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy:

 - Số điện thoại: 0133838689

 - Điện chỉ Email:

 - Lĩnh vực phụ trách: Phó Bí thư Tăng cường phụ trách quốc phòng An ninh chính trị,công tác xây dựng Đảng, chịu trách nhiệm trước ban thường trực Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy xã

 

 

 

 

Thường trực HĐND xã:

 

 

I. Thông tin chung:

 

- Tên gọi: Thường trực HĐND xã:

- Địa chỉ: xã Lũng Cú- huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang:

 

- Số điện thoại liên hệ:

 

-  Thư điện tử: xlungcu@.hagiang.gov.vn:

II.Tổ chức bộ máy HĐND xã:

1. Ông: Vàng Dỉ Tuyến.

- Phó chủ tịch HĐND xã:

- Số điện thoại: 01636512046

- Điện chỉ Email: vdtuyen.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh Vực phụ trách:Công tác hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch HĐND xã.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

I.Thông tin chung:

- Tên gọi: Ủy ban nhân dân xã:

- Địa chỉ: xã Lũng Cú- huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang:

- Số điện thoại liên hệ:

-  Thư điện tử: xlungcu@.hagiang.gov.vn:

II.Tổ chức bộ máy UBND xã:

1.Ông : Lê Đăng Hải.

- Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng - Chủ tịch UBND xã:

- Số điện thoại: 0984547252

- Địa chỉ Email: ldhai.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Đảng uỷ, HĐND xã Lũng Cú về quản lý Nhà nước trên địa bàn xã; lãnh đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của UBND xã. Tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND xã. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND xã, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của xã.

-  Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, tiếp công dân, chương trình công tác của UBND xã.

+ Quốc phòng - An ninh.

+ Tài chính - ngân sách, kế hoạch.

+ Xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án.

+ Xây dựng cơ bản; giao thông; kiến trúc.

+ Giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo.

- Ký các văn bản pháp quy về các chế độ chính sách, các báo cáo và tờ trình của UBND xã trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Đảng uỷ và HĐND xã.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên giữa UBND xã với Đảng uỷ, HĐND xã, UB Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể nhân dân.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Hội đồng giáo dục Quốc phòng, Hội đồng thi đua khen thưởng. Trưởng Ban An toàn giao thông đường bộ; trưởng Ban chỉ đạo chương trình 135; trưởng ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội; trưởng Ban chỉ đạo chương trình 30a; Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; Xoá đói giảm nghèo và một số trưởng ban khác do UBND huyện, Đảng uỷ xã giao và phụ trách các thôn do BCH Đảng uỷ xã phân công.

- Là Phó Ban Thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.Ông: Vàng Dỉ Xoáng.

 

Phó chủ tịch thường trực UBND xã:

 - Số điện thoại: 0919508220

 - Điện chỉ Email: vdxoang.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách: Phó  chủ tịch thường trực phụ trách khối Kinh tế. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng HĐND - UBND xã, đảm bảo các hoạt động của UBND xã, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND xã. Chuẩn bị các báo cáo định kỳ của UBND xã trình Đảng uỷ, HĐND xã và UBND huyện.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND xã về quản lý Nhà nước và trực tiếp điều hành đối với các lĩnh vực:

- Nông - Lâm nghiệp và thuỷ lợi;

- Phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn.

- Tài nguyên - môi trường; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân.

- Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai công tác di giãn dân.

- Phụ trách giải phóng mặt bằng, Hội đồng đền bù, Trưởng Ban Sản xuất Nông - Lâm nghiệp, Phó Ban XD NTM xã, cán bộ mạng lưới ngân hành Chính sách xã hội và một số ban khác thuộc lĩnh vực mình quản lý. Phụ trách các thôn do Ban chấp hành Đảng uỷ xã phân công.

3.Ông: Vũ Mạnh Tài

Phó chủ tịch UBND xã:

 - Số điện thoại: 0969748136

 - Điện chỉ Email: vmtai.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách: Phó  chủ tịch  UBND  phụ trách khối Văn hóa xã hội. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo các hoạt động của UBND xã. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể UBND xã về quản lý Nhà nước và trực tiếp điều hành đối với các lĩnh vực:

- Công tác Tôn giáo - dân tộc; Truyền thanh - Truyền hình;

- Y tế; Giáo dục và đào tạo;

- Lao động việc làm và các vấn đề xã hội;

- Chủ tịch Hội đồng: Xét tuyển học sinh đi học trường dân tộc nội trú; Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng của xã. Trưởng Ban trăm sóc sức khỏe nhân dân; Dân số - KHHGĐ và một số Trưởng ban khác do UBND huyện, Đảng uỷ xã giao và phụ trách các thôn do Ban chấp hành Đảng uỷ xã phân công.

4.Ông: Giàng Mí Sơn.

 

Chức vụ: chuyên viên - Văn phòng thống kê 

- Số điện thoại: 01626929899 

- Địa chỉ Email: gmson.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: VP HĐND - UBND xã

+ Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phường ngày 19/6/2015 thực hiện tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND và Thường trực UBND xã, chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp, các cuộc tiếp súc cử tri và các cuộc giám sát của HĐND xã.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch và báo cáo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ của cơ quan và của văn phòng. Tổ chức họp giao ban và xếp lịch công tác tuần của cơ quan.

+ Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, định kỳ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạchtrình Chủ tịch Uỷ ban duyệt, ban hành. Sau khi chương trình công tác được ban hành, văn phòng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban tổ chức thực hiện; Đôn đốc các bộ phận công tác triển khai; Theo dõi tiến độ thực hiện; Cuối kỳ, tổng hợp tình hình, viết báo cáo và tổ chức cuộc họp sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình.

+ Công tác tham mưu tổng hợp: Văn phòng phải nghiên cứu, đề xuất ý kiến để Uỷ ban tổ chức công việc, điều hành bộ máy thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban theo luật.

+ Công tác bảo đảm cơ sở vật chất: Tham mưu đề xuất ý kiến và trực tiếp thực hiện công việc sau khi Uỷ ban có kết luận phê duyệt mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm và tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho HĐND và UBND theo quy định hiện hành của nhà nước. Thực hiện quản lý, tổ chức sử dụng toàn bộ tài sản, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật của Uỷ ban.

+ Chuyên trách về Công nghệ thông tin của UBND xã Lũng Cú, có trách nhiệm tham mưu về mua sắm, trang thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin; điều hành kết nối mạng LAN trong đơn vị, sử dụng thiết bị CNTT đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

- Trực tiếp giúp việc cho Chủ tịch UBND xã.

5.Bà: Cao Thị Triểu.

- Chức vụ: Cán sự - Văn phòng thống kê Phụ trách văn thư lưu trữ và CCHC một cửa xã.

- Số điện thoại: 01643108118

- Địa chỉ Email: cttrieu.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: VP thống kê phụ trách văn thư lưu trữ và CCHC một cửa xã.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực Một cửa xã, quản lý các phần mền hồ sơ công chức và theo dõi văn bản quản lý điều hành là người quản lý con dấu của UBND xã:

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+  Xây dựng và theo dõi việc thực hiện, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Chủ tịch  và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

+ Phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và chịu trách nhiệm công việc trước thường trực UBND xã.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

6.Ông: Vương Quỳnh Anh.

 

- Chức vụ: Cán sự - Tư pháp Hộ tịch

- Số điện thoại: 01677475086

- Địa chỉ Email: vqanh.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch xã, tham mưu cho thường trực UBND xã về công tác tư pháp.

- Trực tiếp tiếp nhận đơn thư khiếu nại của nhân dân gửi đến Uỷ ban. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến để lãnh đạo Uỷ ban trả lời nhân dân đúng với chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Đồng thời chuyển các đơn thư không thuộc thẩm quyền của Uỷ ban và hướng dẫn cho nhân dân đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

- Chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

7 Ông: Lù Quốc Chanh

- Chức vụ: Cán sự – Địa chính xây dựng đô thị .

- Số điện thoại: 0984443772

- Địa chỉ Email: lqchanh.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

8. Ông: Nguyễn Hồng Quang.

- Chức vụ: Chuyên viên – Văn hóa xã hội

- Số điện thoại: 0972621031

- Địa chỉ Email: nhquang.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

9.Ông: Thào Mí Vàng.

Chức vụ: Cán sự – Trưởng công an xã

- Số điện thoại: 0979242608

- Địa chỉ Email: tmvang.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, tập thể UBND xã, HĐND xã về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Quản lý, giáo dục tội phạm, an toàn giao thông, chỉ đạo tốt lực lượng công an viên các thôn làm tốt công tác giữ gìn trật tự tại các thôn bản.

Chỉ đạo lực lượng công an viên đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu đề xuất với UBND xã về các yêu cầu của chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia và các chính sách lớn về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội.

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Là Phó Chủ tịch Thường trực các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo 138 về phòng chống tội phạm; Ban chỉ đạo 130 về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

10.Ông: Lầu Mí Thà.

Chức vụ: Cán sự - Tư pháp - hộ tịch - Phó công an xã

- Số điện thoại: 0917698949

- Địa chỉ Email: lmtha.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: An ninh  chính trị - trật tự an toàn xã hội và công tác hộ tịch chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

11.Ông: Ngô Đức Bình.

Chức vụ: Cán sự – Chỉ huy trưởng quân sự  xã

- Số điện thoại: 0988151650 

- Địa chỉ Email: ndbinh.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, tập thể UBND xã, HĐND xã về công tác xây dựng và củng cố nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ xã ngày càng vững mạnh, phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng tại địa phương.

Chỉ đạo lực lượng vũ trang của xã, phối hợp với Công an xã, bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định của Chính phủ. Chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ; chỉ đạo công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp lực lượng dự bị động viên, huấn luyện theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

Là Phó chủ tịch Thường trực: Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục Quốc phòng xã.

12. Ông: Vừ Mí Dế.

Chức vụ: Cán sự Văn phòng – TK Thi đua khen thưởng phụ trách Phó Chỉ huy trưởng quân sự  xã

- Số điện thoại: 01653043549 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy phó quân sự xã phụ trách  công tác thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

13. Bà: Hoàng Thị Kím.

Chức vụ: Chuyên viên – Địa chính nông nghiệp

- Số điện thoại: 0978459817 

- Địa chỉ Email: htkim.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Nông - Lâm nghiệp và công tác chăn nuôi thú y và bảo vệ thực vật, tham mưu cho thường trực UBND xã thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển kinh tế, theo dõi các chỉ tiêu xã phân bổ cho các thôn thực hiện.

14. Ông: Phạm Ngọc Hà.

 

Chức vụ: Chuyên viên – Tài chính Kế toán xã

- Số điện thoại: 0976075345

- Địa chỉ Email: pnha.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

15. Bà: Vương Thanh Xuân.

Chức vụ: Cán sự – Văn hóa xã hội

- Số điện thoại: 01276668168

- Địa chỉ Email: `vtxuan.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật. và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

 16.Ông: Ly Mí Hà.

Chức vụ: Cán sự – Văn Phòng thống kê

- Số điện thoại: 0983473724

- Địa chỉ Email: lmha.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng thống kê phụ trách Văn Phòng Đảng Ủy xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác xây dựng, phát triển Đảng và công tác thống kê của xã.

17.Khối đoàn thể xã

1. Ông: Giàng Mí Lúa.

Chức vụ: Cán sự – CT.UBMTTQVN

- Số điện thoại: 01696405843 

- Địa chỉ Email: gmlua.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trưởng khối phụ trách các hội đoàn thể xã, chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

2. Ông: Vàng Dỉ Dấn. 

 

Chức vụ: Cán sự – CT.HND xã

- Số điện thoại: 01656019591

- Địa chỉ Email: vddan.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: công tác nông dân,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

3.Ông: Vàng Mí Pó

Chức vụ: Cán sự – CT.Hội Cựu Chiến Binh xã

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác  hội cựu chiến binh, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

4.Ông: Vàng Mí Sính.

Chức vụ: Cán sự – Bí Thư đoàn thanh niên  xã

- Số điện thoại: 0869012113 

- Địa chỉ Email: vmsinh.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: công tác  đoàn thanh niên xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

5.Bà: Vàng Thị Chứ.

Chức vụ: Cán sự – Chủ Tịch hội phụ nữ xã

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: vtchu.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: công tác  hội phụ nữ xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

II. THÔNG TIN VỀ XÃ.

1.  Khái  quát về điều kiện tự nhiên.

Xã Lũng Cú cách trung tâm huyện Đồng Văn 24 km về phía Bắc. Toàn xã có trên 16 km đường biên giới. Phía Bắc, phía Đông, phía Tây của xã giáp Trung Quốc, phía Nam giáp xã Ma Lé huyện Đồng Văn. Giao thông đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt mùa đông khô lạnh kéo dài nên sản xuất nông nghiệp chỉ được một vụ, diện tích đất canh tác ít. Tổng diện tích tự nhiên: 3.379,17 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 1.483,55ha, chiếm 43,90%; Đất lâm nghiệp 982,82ha chiếm 29,08%; Đất khác 912,8 ha chiếm 27,01%.

- Tổng số hộ trên địa bàn xã là: 890 hộ = 4.597 khẩu. Tổng số hộ nghèo: 616 hộ = 3.181 khẩu, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 69,21%; tổng số hộ cận nghèo: 87 hộ = 474 khẩu.

2. Vị trí địa lý:

+ Phía Đông, phí Tây và phí Bắc giáp với nước CHND Trung Hoa.

+ Phía Nam: Giáp với xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. 

3. Đặc điểm xã hội ở Lũng Cú:

Toàn xã có 9 thôn bản, trong đó có 7 thôn giáp biên giới gồm thôn Tả Giao Khâu, Sáy Sà Phìn, Cẳng Tằng, Séo Lủng, Xín Mần Kha, Thèn Ván, Sán Trồ với tổng chiều dài đường biên 16,5km

Trên địa bàn xã có 6 dân tộc gồm các dân tộc: Mông, Lô Lô, Kinh, Hoa, Tày, Giấy. Trong đó: Dân tộc Mông chiếm trên 90%.

Tổng số người trong độ tuổi lao động là 2.822 lao động.

Lâm thủy sản chỉ có cây lê là có giá tri kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhân dân.

4. Đặc điểm khí hậu:

Khí hậu tại xã Lũng Cú là một xã nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khí hậu khắc nghiệt rét đậm, thiếu nước sinh hoạt, nhưng do địa hình cao nên khí hậu mang nhiều sắc thái ôn đới hướng gió chủ yếu theo hướng Đông Bắc.

5. Đặc trưng văn hóa các dân tộc trong xã:

Trong xã có 6 dân tộc cùng sinh sống:

- Dân tộc Lô Lô là dân tộc cư trú lâu đời trong xã họ có các đặc điểm về văn hóa như: Thờ cúng tổ tiên, các điệu múa hát dân ca và có Trống đồng phục vụ trong đám tang, múa hát. Ngoài ra họ còn có và duy trì được Lễ cúng Tổ tiên, Lễ cúng ma lợn, và Lễ cúng thần rừng phù hộ nhân dân trong thôn được khỏe mạnh, bình an và mùa màng bội thu.

- Dân tộc H'Mông đã di cư vào Việt  Nam  bắt đầu vào khoảng thế kỷ 18, tại Việt  Nam  có khoảng trên 780.000 cư dân. Vậy nên có thể nói, dân tộc Mông là cư dân bản địa sinh sống lâu đời trên mảnh dất Lũng Cú. Người Mông ở đây nổi tiếng với truyền thống canh tác nương đá, trồng lúa, ngô và các loại hoa màu khác. Sản xuất thủ công của đồng bào Mông đạt đến trình độ khá cao như dệt, đan lát, làm đồ gỗ, rèn đúc... Một số lễ cúng chính như cúng ma cửa (xia mình), ma lớn mụ (đa trung) với số lượng, nội dung các bài cúng, bài trí, sắp xếp nơi cúng, nơi ăn uống đa dạng và phức tạp. Văn học nghệ thuật Mông thể hiện tâm lý, ý thức của cộng đồng, các vấn đề về tự nhiên, xã hội và lịch sử. Nổi bật trong đó là những khúc hát về tình yêu, được thể hiện bằng khèn, sáo, đèn môi, kèn lá.

Múa khèn mông 

Tập quán canh tác nông nghiệp vùng cao

Một góc về chăn nuôi bò vàng cao nguyên đá

 

Người Mông sống ở độ cao 800 đến 1700m so với mặt nước biển cho nên nước rất hiếm vì vậy người Mông chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy và ngô là nương thực chính của người Mông. Ngoài trồng Ngô, người Mông còn trồng các cây khác: Đậu tương, khoai, dong giềng... Cây ăn quả: Mận, Lê, Đào... và các cây dược liệu như Xuyên khung, ý dĩ...Nương của người Mông có hai loại: Luân canh và quản canh. Do đất ít, chủ yếu canh tác trong các hốc đá nên người Mông có kỹ thuật thâm canh, xen canh khá cao: Trong một nương ngô người Mông có thể trồng cả bí, dưa.

Vật nuôi của người Mông là con bò, con ngựa, dê, lợn.., bò dùng để làm sức kéo (cày nương), ngựa dùng để cưỡi và thồ hàng. Khi bán và đổi ngựa người Mông giữ lại bộ yên cương vì họ cho rằng, có giữ lại bộ yên cương thì mua con ngựa sau mới tốt. Bên cạnh đó người Mông còn nuôi dê, lợn, gà, ngan, ngỗng...Những vật nuôi này người Mông thường để làm thức ăn dần trong gia đình, rất ít khi mang đi bán. Còn một loại vật nuôi là đặc sản quý của người Mông đó là nuôi ong. Ong vùng núi cao hít thở khí trời trong lành và hương hoa núi rừng nên cho một thứ mật sánh xanh, ngọt thơm - Đây là loại dược liệu qúy dùng chữa nhiều bệnh tật của người Mông.

Đặc điểm văn hóa vật chất

Các dân tộc thường sống tập trung thành từng bản, thường ở trên núi đá. Tên bản thường đặt theo tên từ ngữ Hán việt, đồi núi, không có bản gọi theo tên người.

Về nhà ở, chủ yếu ở trình tường, nhà thường dựng theo thế đất, đằng sau dựa vào núi, phía trước nhìn ra cánh đồng, sông suối. Hướng nhà thường căn cứ vào tuổi của gia chủ. Kiến trúc nhà trình tường truyền thống là cột gỗ tròn, hoặc vuông to kê đá hộc và mái lợp bằng ngón âm dương.

* Đặc điểm văn hóa tinh thần

Văn hóa tín ngưỡng của của các dân tộc rất phong phú và họ cho rằng mọi vật khi sinh ra đều có linh hồn, khi chết sẽ về với cội nguồn, tổ tiên.  và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng quan trọng nhất trong gia đình các dân tộc, họ cho rằng việc thờ cúng có thành tâm thì tổ tiên mới phù hộ cho gia chủ và con cháumạnh khỏe, bình an và làm mọi việc đều được thuận lợi.

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập