Xã Lũng Phìn

UBND xã Lũng Phìn

29/12/2017 00:00 3053 lượt xem

  I. Thông tin chung

 

 

 

 

 

 

          Lũng Phìn là một xã nội địa thuộc huyện Đồng Văn cách trung tâm huyện 32km về phía nam, phía Bắc tiếp giáp với xã Hố Quáng Phìn, phía Đông tiếp giáp với xã Sủng Máng và xã Lũng Chinh của huyện Mèo Vạc, phía Nam tiếp giáp với xã Mậu Long của huyện Yên Minh, phía Tây tiếp giáp với xã Sủng Trái. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.118,48 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 796,91 ha, đất lâm nghiệp là 301,08 ha, đất phi nông nghiệp là 75,09 ha, còn lại là đồi núi đá chưa sử dụng. Trong toàn xã có 11 thôn bản với tổng số dân 904 hộ = 4.507 khẩu. Trong đó: hộ nghèo là 518 hộ = 2.651 khẩu, chiếm 57,30%, hộ cận nghèo là 153 hộ = 782 khẩu, chiếm 16,92%; hộ không nghèo là 233 = 1.074 khẩu, chiếm 22,77%. Cuộc sống chủ yếu trồng trọt chăn nuôi và kinh doanh, buôn bán tại địa phương. Xã Lũng Phìn được hình thành từ năm 1946

          1. Tên gọi: Ủy ban nhân dân xã Lũng Phìn.

          2. Địa chỉ: Thôn Cán Pẩy Hở A, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn.

          3. Số điện thoại liên hệ:

          4. Địa chỉ Email: xlungphin@gov.hagiang.vn

          II. Tổ chức bộ máy

1.     Ông: Lầu Mí Xắt

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

          - Số điện thoại: 01662831980

          - Địa chỉ Email: xatbtdulp@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở, trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã.

+ Nắng vững cương lĩnh, điều lệ Đảng và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước , Nghị quyết và Chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắng vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắng chắc và sắc tình hình Đảng bộ, tổ chức Đảng trực thuộc và nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm  chủ yếu về các mặt của công tác Đảng bộ. trực tiếp chuẩn bị và chủ trì cuộc họp Ban chấp hành, ban thường vụ và tổ  chức chỉ đạo thực hiện thắng các nghị quyết đó. Thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

2. Ông: Thào Mí Và

                   

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 0914791214

          - Địa chỉ Email: thaovalp@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ về điều hành giải quyết công việc của Đảng ủy và những nhiệm vụ do Bí thư đảng ủy ủy nhiệm và phải thông báo cho các đồng chí trong ban chấp hành biết; chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng năm của Ban thường vụ, và các chương trình công tác đề ra; chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã và các cuộc họp của thường trực Đảng ủy.

2. Có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí trong thường trực HĐND  - UBND xã tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của đảng cấp trên và cấp mình.

Trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng Đảng ủy; UB MTTQ  và các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

3. Thực hiện nhiệm vụ khi đồng chí Bí thư Đảng ủy ủy quyền, trên cơ sở được ủy quyền đồng chí Phó Bí thư có trách nhiệm điều hành công việc cho đến khi đồng chí Bí thư có mặt và báo cáo bàn giao toàn bộ công việc mình được ủy quyền cho đồng chí Bí thư.

+ Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐND xã.

1. Chịu trách nhiệm trước HĐND xã về các hoạt động của Thường trực HĐND, thay mặt HĐND trong quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước cấp trên, với Đảng  uỷ, UBND, Uỷ ban MTTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, trong xã và huyện.

2. Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND cả nhiệm kỳ và hàng năm.

3. Phối hợp với UBND để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND,  đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Chỉ đạo việc phối hợp với Chủ tịch UBND xã để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND giữa hai kỳ họp.

4. Phân công nhiệm vụ cho Đ/c Phó Chủ tịch HĐND để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp theo luật định.

5. Thực hiện những hiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Ông: Sùng Mí Pó

          - Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 01297679506

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

4. Ông: Ly Mí Pó

                   

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 01272882182

          - Địa chỉ Email: lmpo.xlungphin@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hoạt động của HĐND xã.

5. Ông: Đào Trung Tâm

   

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 0945332901

           - Địa chỉ Email: dttam.xsungtrai@hagiang.gov.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối VH-XH: chịu trách nhiệm trước chủ tịch và UBND và HĐND xã về nhiệm vụ hoạt động Văn hóa - Xã hội ở địa phương.

+ Tham gia các ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã phân công và một số nhiệm vụ khác được giao.

+ Phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số - gia đình - trẻ em, chính sách xã hội, thông tin tuyên truyền, tham mưu xây dựng các kế hoạch về các hoạt động văn hóa - thể thao.

+ Ký các loại văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động trong lĩnh vực VH - XH trên địa bàn quản lý.

+ Phụ trách tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

 

+ Làm một số công việc do chủ tịch UBND xã ủy nhiệm khi chủ tịch đi vắng.

 

6. Ông: Giàng Mí Mỷ

          - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

          - Số điện thoại: 01698733856

          - Địa chỉ Email:giangmimy@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động  nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng;

+ Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

+ Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

+ Hiệp thương dân chủ, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên

+ Làm một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao cho.

7. Ông: Đại úy - Bùi Hữu Tiến

 

             - Chức vụ: Trưởng Công an xã

             - Số điện thoại: 0985.358.113

             - Địa chỉ Email: buitienqxth@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự.

+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng - Chính quyền xã, trực tiếp tổ chức thực hiện Chịu trách nhiệm trước UBND - HĐND - Chủ tịch UBND và các cơ quan cấp trên về giữ gìn ANCT - TTAT xã hội

+ Tham gia một số BCĐ do Chủ tịch và UBND xã phân công. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành lực lượng công an viên làm nhiệm vụ nắm chắc chắn tình hình ANTT trên địa bàn.

+ Tham mưu đề xuất với Đảng ủy - UBND xã, cơ quan cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, sau khi được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý giáo dục đối tượng tiền án, tiền sự, sử lý người có hành vi vi phạm pháp luật (theo thẩm quyền)

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch xã phân công.

8. Ông: Ly Mí Chơ

                   

  - Chức vụ: Tư pháp hộ tịch (Phó trưởng công an) xã

            - Số điện thoại: 0822849785

            - Địa chỉ Email: lyminhcho@gmail.com

 - Lĩnh vực phụ trách: Quản lý hộ tịch - tham mưu giúp trưởng Công an xã về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã  hội. chịu trách nhiệm trước trưởng công an xã.

9. Ông: Vừ Mí Pó

          - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

          - Số điện thoại: 0943.646.571

          - Địa chỉ Email:pomylungphin@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong nhiệm vụ lĩnh vực quân sự - Quốc phòng tại địa phương.

+ Có trách nhiệm Đăng ký, quản lý, lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, lực lượng rộng rãi và công dân trong độ tuổi, độ tuổi sẵn dàng nhập ngũ.

+ Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

+ Tham mưu về công tác củng cố và huấn luyện lực lượng dân quân và huy động lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên tham gia làm nhiệm vụ khi có tình huấn xẩy ra trên địa bàn như: thiên tai, cháy nhà, cháy rừng ….

+ Tham gia một số nhiệm vụ khác của cấp ủy, chính quyền khi được giao phó

- Chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy, HĐND&UBND xã

10. Ông: Tạ Hưu Chiến

          - Chức vụ: Văn phòng thống kê (phụ trách chỉ huy phó BCHQS) xã

          - Số điện thoại: 0972917903

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã phân công.

+ Giúp UBND xã thực hiện công tác thi đua khen thưởng bao gồm:

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua trên địa bàn xã.

+ Thực hiện Đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, giao ước thi đua do xã, huyện, tỉnh phát động.

11. Ông: Sùng Mí Pó

 

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh

          - Số điện thoại: 0942.683.410

          - Địa chỉ Email: cuuchienbinhlungphin@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: + Quản lý Hội viên, hội cựu chiến binh xã Lũng Phìn, thực hiện công tác hội, phối hợp với các đoàn thể khác trong công tác tuyên truyền, giúp đỡ Hội viên cùng phát triển kinh tế . Chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã Lũng Phìn.

+ Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Hội viên cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị.

+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân.

12. Bà: Hoàng Thị Xiêm

          - Chức vụ: Văn phòng HĐND&UBND

          - Số điện thoại: 01692546919

          - Địa chỉ Email: hoangxiemtuyenquang@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng HĐND & UBND xã

13. Ông: Hoàng Văn Khanh

                   

          - Chức vụ: Lao động thương binh và xã hội

          - Số điện thoại: 01295138133

          - Địa chỉ Email: khanhchucthao@gmail.com       

          - Lĩnh vực phụ trách: Lao động Thương binh và xã hội xã

14. Ông: Mã Mí Vàng

          - Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại: 0947.476.198

          - Địa chỉ Email: maanhvangdvhg@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: + Tham mưa cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          + Tham mưu về tổ chức bình xét đề nghị huyện công nhận Danh hiệu Làng văn hóa, gia đình văn hóa, thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa theo quy định. Xây dựng mô hình “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan văn hóa”…

          + Tổ chức xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

          + Phối hợp quản lý các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; quản lý Di sản văn hóa và Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; quản lý dịch vụ Internet công cộng; lĩnh vực hoạt động Thể dục thể thao công cộng; lĩnh vực phát triển du lịch - dịch vụ; công tác phòng chống bạo lực gia đình….

15. Bà: Nguyễn Thị Duyệt

- Chức vụ: Văn phòng Thống kê (phụ trách văn phòng Đảng ủy xã)

- Số điện thoại: 01246779673

- Địa chỉ Email: nguyenduyethg@gmail.com  

- Địa chỉ gov: ntduyet.xlungphin@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy xã Lũng Phìn

16. Bà: Giàng Thị Mỷ

          - Chức vụ: Chủ Tịch Hội phụ nữ xã Lũng Phìn

          - Số điện thoại:01639315098

          - Địa chỉ Email: pomylungphin@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hội và phog trào Hội phụ nữ.

17. Ông: Mua Mí Vừ

 

          - Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng

          - Số điện thoại: 01297679515

          - Địa chỉ Email: vusungtrai@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng…..

18. Ông: Giàng Mí Chứ

          - Chức vụ: Bí thư  Đoàn thanh niên

          - Số điện thoại: 01656247983

          - Địa chỉ Email: gmchu.xlungphin@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu

nhi.

19. Ông: Phàn Văn Suần

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

          - Số điện thoại: 0942.683.405

          - Địa chỉ Email: suanlungphin@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Nông dân

20. Ông: Mùng Thị Sơn

          - Chức vụ: Công  chức Tư pháp – hộ tịch

          - Số điện thoại: 0962.853.271.

          - Địa chỉ Email: xuantuphaplp@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp – hộ tịch,

 

21. Ông: Ly Mí Lử

               

           - Chức vụ: Công  chức Tư pháp - hộ tịch

          - Số điện thoại: 0857408840.

          - Địa chỉ Email: lmlu.xlungphin@hagiang.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - hộ tịch,

22. Ông : Hà Văn Hạnh

 

          - Chức vụ: Công  chức Kế toán

          - Số điện thoại: 0914673736.

          - Địa chỉ Email: hahanh.hgdv@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - kế hoạch,

          + Tham mưu cho UBND xã về kinh phí hoạt động, đảm bảo nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương.

          + Tham mưu cho UBND xã quản lý tài sản công, các dự án, đề án, hoạch định kế hoạch chi tiêu.

            23.Đ/c: Giàng Mí Mua

          

          - Chức vụ: Công chức Địa chính - nông nghiệp

          - Số điện thoại: 0.

          - Địa chỉ Email: muahgtn@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ tráchNông - lâm nghiệp: + Tham mưu cho UBND về công tác lựa chọn giống cây trồng, chăn nuôi, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

           + Tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, quản lý và bảo vệ phát triển rừng

 

23. Đ/c: Nguyễn Quang Học

          - Chức vụ: Cán bộ hợp đồng (Đề án 07)

          - Số điện thoại: 0981.011.890.

          - Địa chỉ Email: vanchai.dv@gmail.com

         - Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - xây dựng

  

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn

           1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

         2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

          3. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên ủy quyền.

       4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

          5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

                   Ủy ban nhân dân xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập