Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên