Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Trạm khuyến nông huyện

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN

06/08/2019 13:50

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN

I. Thông tin chung

- Tên gọi: Trạm Khuyến nông huyện Đồng Văn

- Địa chỉ: Tổ 7 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 02193.856.125

Địa chỉ Email: phongkhuyennongdongvan@gmail.com

II. Tổ chức bộ máy

1. Ông: Giàng Mí Say

           

- Chức vụ: Trưởng Trạm

- Số điện thoại: 01688433650

- Địa chỉ Email: saykndvhg@gmail.com

 

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của Trạm. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh về toàn bộ hoạt động của cơ quan. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, chủ trì các hội nghị của Trạm. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Trạm, phân công nhiệm vụ cho phó Trạm và cán bộ viên chức chuyên môn.
Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức - Tài chính; Thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, phụ trách các chương trình thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, mô hình Khuyến nông đầu tư có thu hồi tái đầu tư của huyện, tỉnh. Kiểm tra các báo cáo hàng tháng, quý, năm, quản lý tài sản của cơ quan đồng thời làm chủ tài khoản của cơ quan.

2. Bà: Lương Thị Nguyệt

           

- Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

- Số điện thoại: 01653262377

- Địa chỉ Email: luongnguyetlungphin@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Các đề án, Phương án, các mô hình Khuyến nông thuộc ngân  địa prhương, thử nghiệm, khảo nghiệm cây trồng vật nuôi, quy trình kỹ thuật, kiểm tra các báo cáo tiến độ của mô hình, báo cáo tổng kết mô hình, kiểm tra hồ sơ, chứng từ (chi thường xuyên, mô hình, dự án), hành chính tổng hợp, Văn thư lưu trữ, thông tin tuyên truyền (các tin bài), các lớp tập huấn… và các công việc khác khi trưởng trạm đi vắng uỷ nhiệm điều hành phân công.

3. Ông: Nguyễn Văn Kiên
             

- Chức vụ: Viên chức kỹ thuật

- Số điện thoại: 0977641459

- Địa chỉ Email: kienvpsl@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông, lâm nghiệp (tập huấn, triển khai, chỉ đạo thực hiện các mô hình, dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi - thú y), chương trình Nghị Quyết 209 của HĐND tỉnh, Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã,  Phố Bảng, Tả Lủng, Tả Phìn, Sảng Tủng về việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

4. Bà: Nguyễn Thị Niệm

- Chức vụ: Viên chức kê toán
- Số điện thoại: 0912282017; 0968132817
- Địa chỉ Email: 
nguyenthiniemdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác tài chính - kế toán, các chương trình chi thường xuyên, vốn nghị quyết 30a, vốn nông nghiệp trọng tâm, sự nghiệp nông nghiệp và nguồn vốn khác, quản lý quỹ khuyến nông, quản lý chứng từ, tài sản cơ quan. Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã, TT Sà Phìn, Thài Phìn Tủng, Sủng Là về việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

5. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

    

- Chức vụ: Viên Chức Kỹ thuật

- Số điện thoại: 01679137999

- Địa chỉ Email: nguyenmanhhungdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách tham mưu thuộc lĩnh vực trồng trọt: Tổng hợp viết báo cáo tiến độ, báo cáo tổng kết các mô hình, dự án, đề án, phương án và thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về tập huấn, triển khai, chỉ đạo thực hiện các mô hình, dự án, phương án về cây trồng, kiêm thủ quỹ. Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã, Lũng Cú, Ma Lé, Lũng Táo, TT Đồng Văn về việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

6. Ông: Ly Mí Tú

           

- Chức vụ: Viên chức kỹ thuật

- Số điện thoại: 01666166008

- Địa chỉ Email: lytudv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách tham mưu lĩnh vực Khuyến nông phát triển nông thôn: Các đề án, phương án cây trồng, các mô hình trình diễn, mô hình khảo nghiệm; Xây dựng kế hoạch đào tạo tập huấn của tỉnh, huyện, các hoạt động hệ thống khuyến nông, quản lý máy chiếu cơ quan, các băng đĩa quy trình kỹ thuật và trực tiếp phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã Vần Chải, Lũng Thầu, Phố Cáo, Phố Là về việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp

7. Ông: Nông Văn Chăm

- Chức vụ: Viên chức tổng hợp

- Số điện thoại: 01674702439

- Địa chỉ Email: nongcham8586@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách tham mưu, theo dõi việc tổng hợp báo cáo, viêt báo thang, quý, năm, kiêm văn thư lưu trữ. Thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về mảng nông, lâm nghiệp tổng hợp (tập huấn, triển khai, chỉ đạo thực hiện các mô hình, dự án về cây trồng, vật nuôi) . Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã, Sủng Trái, Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sính Lủng về việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

* Vị trí và chức năng:

1. Trạm Khuyến nông: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng chuyển giao các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân trên địa bàn huyện.

2. Trạm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng giao dịch tại Chi nhánh Kho bạc nhà nước huyện và chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung Tâm khuyến nông tỉnh, Phòng nông nghiệp huyện.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 -  Hàng năm căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch Trạm khuyến nông tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình hoạt động khuyến nông; Tập trung vào những vấn đề trọng tâm để thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tổ chức phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông, lâm, ngư nghiệp và những kinh nghiệm điển hình sản xuất cho nông dân.

- Bồi dưỡng tập huấn thường xuyên và xây dựng kế hoạch đề nghị cấp tỉnh đào tạo khuyến nông cơ sở xã, khuyến nông thôn bản trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác đề ra.

- Tham gia xây dựng và phổ biến cho nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi.

- Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho nông dân

- Tổ chức dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...phục vụ cho nông dân.

- Xây dựng, tổ chức, củng cố mạng lưới khuyến nông 19 xã, thị trấn, 225 thôn bản đẻ đội ngũ khuyến nông của huyện hoạt động đạt kết quả cao.

- Xây dựng kế hoạch chương trình dự án về công tác chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra cơ sở tổ chức thực hiện các chương trình dự án đề ra.

- Định kỳ hoặc đột xuất có báo cáo kết quả công việc khuyến nông cho uỷ ban nhân huyện, phòng nông nghiệp huyện; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông ở cấp huyện, xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực của Trạm Khuyến nông theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin theo tiêu chí 7.2  của Trạm Khuyến nông huyện Đồng Văn./.