Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Công khai ngân sách

Thông báo số 25/ TB-UBND ngày 10/01/2020 của UBND huyện Đồng Văn , Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

(19/02/2020 16:46)

Thông báo số 25/ TB-UBND ngày 10.01.2020 của UBND huyện Đồng Văn , Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

(10/09/2019 15:50)

Quyết định Số 1689/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Đồng Văn về Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

<< >>