Thứ hai, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Công khai ngân sách

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

10/09/2019 15:50

Quyết định Số 1689/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Đồng Văn về Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 Quyết định Số 1689/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND huyện Đồng Văn về Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018.

Bấm file để xem: c/document_library/get_file

TTTĐT