Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19

(18/02/2021 15:36)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

(20/01/2021 15:28)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT HỎI ĐÁP CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

(18/12/2020 16:40)

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

V/v chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

(15/09/2020 10:12)

Số : 581/STP-HCTP ngày 18/9/2020

Tài liệu tuyên truyền quy định về quản lý bảo vệ biên giới Quốc gia

(31/07/2020 09:17)

Tài liệu tuyên truyền quy định về quản lý bảo vệ biên giới Quốc gia

TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

(20/07/2020 08:04)

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương và 96 điều đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

<< >>