Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

V/v chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

(15/09/2020 10:12)

Số : 581/STP-HCTP ngày 18/9/2020

Tài liệu tuyên truyền quy định về quản lý bảo vệ biên giới Quốc gia

(31/07/2020 09:17)

Tài liệu tuyên truyền quy định về quản lý bảo vệ biên giới Quốc gia

TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

(20/07/2020 08:04)

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương và 96 điều đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

<< >>