Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Các phòng ban

TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

(06/08/2019 14:41)

TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

THÔNG TIN PHÒNG Y TẾ

(03/01/2018 14:35)

Tổ chức cán bộ Phòng Tư pháp

(28/12/2017 09:57)

1. Thông tin chung: - Tên gọi: Phòng Tư pháp. - Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang. - Số điện thoại liên hệ: 02193856180. - Địa chỉ Email: ptp.dv@hagiang.gov.vn

Phòng GD&ĐT

(27/12/2017 10:05)

Thanh tra huyện Đồng Văn

(26/12/2017 16:16)

BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD

(07/12/2017 21:35)

Phòng Văn hóa và Thông tin

(31/10/2016 10:42)

Văn phòng HĐND&UBND huyện

(26/01/2015 11:22)

<< >>