Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực HĐND huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân

31/10/2016 10:34

 1. Ông: Ly Mí Vàng

- Chức vụ: Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

- Năm sinh: 1963                                 Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: lmvang.dv@hagiang.gov.vn; lymivangdv@gmail.com

- Số điện thoại: 0916.712.160.

2. Ông: 

- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Năm sinh:                                  Giới tính: 

- Địa chỉ mail: 

- Số điện thoại: 

3. Ông: Vàng Mí Chỏ

- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Năm sinh: 1972                                 Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: vmcho.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0979.866.457

4. Ông: Triệu Long Giang

- Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế.

- Địa chỉ mail: tlgiang.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0946.588.226

5. Ông: Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ: Trưởng Ban Dân Vận

- Địa chỉ mail: ntkien.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.335.050

6. Ông: Giàng Mí Lình

- Chức vụ: Phó Ban Pháp chế

- Địa chỉ mail: gmlinh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 01687.034.377

7. Bà: Tráng Thị Lan

- Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội

- Địa chỉ mail: ttlan.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 01639.393.113

8. Ông: Ma Doãn Khánh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

- Địa chỉ mail: mdkhanh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0977.850.162; 0949.741.272

9. Ông: Nguyễn Xuân Cương

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

- Địa chỉ mail: vpubnd.dv@hagiang.gov.vn

 - Số điện thoại: 01683.243.217