Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Ban tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

19/09/2014 15:27

I. Thông tin chung
Tên gọi: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY ĐỒNG VĂN
Số điện thoại: 02193.856.158
Địa chỉ thư điện tử:
Bantuyengiaodv@gmail.com
II. Tổ chức bộ máy
1. Bà: Lý Trung Kiên
- Chức vụ: Trưởng ban
- SĐT: 0985.983.225
- Địa chỉ thư điện tử:
ltkien.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
2. Đồng chí Phan Thị Hồng Yến – Phó Ban Tuyên giáo
- Số điện thoại: 0914376052
- Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục lý luận chính trị; diễn biến hòa bình; kinh phí; biên soạn lịch sử Đảng; kế hoạch bồi dưỡng; triển khai các Nghị quyết.
3. Ông: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách về Báo cáo viên; khối khoa giáo; tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ; hội nghị thông tin thường kỳ các xã, thị trấn.
4. Ông: Nguyễn Thanh Hòa
- Chức vụ: Công chức
- SĐT: 0914878242
- Địa chỉ thư điện tử:
hoadvhg@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách về văn thư; biên tập lịch sử Đảng; công tác thi đua khen thưởng; tham mưu công tác tuyên truyền; xây dựng báo cáo tháng, quý; Công viên địa chất và nông thôn mới, thực hiện một số nhiệm vụ lãnh đạo giao.
5. Ông: Dương Quỳnh Anh
- Chức vụ: Công chức
- SĐT: 01679449410
- Địa chỉ thư điện tử:
quynhanhbtgdvhg@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Biên tập bản tin nội bộ; giáo dục lý luận chính trị; tổng hợp dư luận xã hội; tham mưu tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, thực hiện một số nhiệm vụ lãnh đạo giao.
II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
1. Chức năng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, giúp Huyện ủy chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện.
2. Nhiệm vụ
Ban Tuyên giáo Huyện là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp là Ban thương vụ Huyện ủy và Ban Thường trực Huyện ủy về công tác Tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực:Tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, sưu tầm lịch sử Đảng bộ huyện. Đồng thời giúp Huyện ủy chỉ đạo, triển khai, kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở và các ngành liên quan thực hiên các mặt công tác tư tương – văn hóa được Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
3. Quyền hạn của lãnh đạo Ban
Quyết định các vấn đề sau:
1. Chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan hàng tháng, quý, năm.
2. Các báo cáo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chuyên đề của Trung ương, tỉnh và báo cáo hàng năm về công tác Tuyên giáo.
3. Những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo trước khi báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Thường trực huyện ủy hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4. Quyết định về công tác cán bộ; quy chế, quy định của cơ quan theo thẩm quyền được phân cấp.