Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Ủy ban kiểm tra

Tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra

08/09/2020 10:14

 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy:

 

1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Họ và tên: Phan Thị Lan

- Chức vụ: Chủ nhiệm

- SĐT: 0982.736.734

 

2. Phó Chủ nhiệm Trường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy


-  Họ tên: Vàng Mí Già

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Trường trực
- Số điện thoại di động:  0985.986.324
- Địa chỉ Email: 
vmgia.dv@hagiang.gov.vn

3. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

-  Họ tên: Nguyễn Khắc Thành

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm 

- SĐT: 0912.781.573

 

4...