Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

26/09/2014 16:09

I. Thông tin chung
Tên gọi: 
Phòng Công Thương
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang.
Số điện thoại liên hệ: 02193.856.131 - 02193.856.231.
Địa chỉ Email: thodpprdv@gmail.com
phongcongthuongdv2011@gmail.com

II. Tổ chức bộ máy
1. Ông: Trần Mạnh Thắng

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 
0912301219  
- Địa chỉ Email: 
tmthang.dv@hagiang.gov.vn  
- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của Phòng.
Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của cơ quan.
Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, chủ trì các hội nghị của phòng. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của phòng, phân công nhiệm vụ cho các phó phòng và cán bộ chuyên môn.
Trực tiếp phụ trách công tác thẩm định các dự án đầu tư, giao việc thẩm định các dự án cho các bộ phận chuyên môn đảm nhận thực hiện, công tác tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ quan trọng của phòng, đồng thời làm chủ tài khoản của cơ quan.
2. Ông: Sùng Mí Sèo

 
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 01689180393
- Địa chỉ Email: sungmiseodvhg@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, Thương mại, Khoa học và Công nghệ (Bao gồm nguồn Khuyến công) và các công việc khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
3. Ông: Kiều Toàn Thắng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0976699966
- Địa chỉ Email: vuameodv@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: 
4. Bà: Hoàng Thị Dụy

- Chức vụ: Chuyên Viên
- Số điện thoại: 0979455969
- Địa chỉ Email: hoangduypctdv@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kế toán - Tài chính (Kiểm tra hồ sơ, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, tổng hợp và làm báo cáo theo yêu cầu về công tác tài chính).
5. Ông: Nguyễn Hữu Quyền

- Chức vụ: Cán sự
- Số điện thoại: 0974991386
- Địa chỉ Email: hoangquyctdv@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Thương mại (Bao gồm nguồn Xúc tiến thương mại), ngoài ra phụ trách công tác tổng hợp báo cáo của cơ quan và công việc khác khi Lãnh đạo Phòng phân công. Tổ chức thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vị trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật.
6. Bà: 

- Chức vụ: Cán sự
- Số điện thoại: 
- Địa chỉ Email:
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kỹ thuật - Kế hoạch (Kiểm tra thẩm định hồ sơ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo theo yêu cầu về công tác Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị và Thủy lợi). Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công.
7. Ông: Nguyễn Văn Linh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 
- Địa chỉ Email: 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
* Vị trí và chức năng:
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
2. 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng giao dịch tại Chi nhánh Kho bạc nhà nước huyện.
3. 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa lĩnh vực. Cụ thể gồm các lĩnh vực sau:
- Xây dựng;
- Giao thông;
- Phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng;
- Vật liệu xây dựng;
- Nhà ở và công sở;
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị);
- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp;
- Thương mại;
- Khoa học và Công nghệ;
- Thực hiện các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực của 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo quy định của pháp luật.
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Lĩnh vực Xây dựng:
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định, chủ trì các quy hoạch, xây dựng, dài hạn 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách các Quy hoạch - Kế hoạch chương trình dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
- Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Giúp và chịu trách nhiệm thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng thiết kế xây dựng, hồ sơ tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc sự quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, lập thẩm định trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng. Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và theo phân công ủa Uỷ ban nhân dân huyện.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện - Sở Xây dựng  và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.
2. Lĩnh vực Giao thông:
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, các quy hoạch, xây dựng mạng lưới giao thông, dài hạn 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư  về giao thông, các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành giao thông trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách các Quy hoạch - Kế hoạch chương trình dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Giao thông.
- Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình giao thông theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng thiết kế giao thông, hồ sơ tài liệu hoàn công công trình giao thông thuộc sự quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, lập thẩm định trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc mở mới, cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, quản lý, khai thác, sử dụng công trình giao thông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công , phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ giao thông hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông. Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành giao thông theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện - Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.
3. Lĩnh vực phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng:
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chủ trì các quy hoạch, xây dựng, dài hạn 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên các đô thị của huyện.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách các Quy hoạch - Kế hoạch chương trình dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phát triển đô thị.
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép được cấp trên địa bàn đô thị của huyện theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Tổ chức, lập thẩm định trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên các đô thị thuộc địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Uỷ
ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin về kiến trúc,  quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.
4. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng:
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng.
- Giúp và chịu trách nhiệm trước  Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vật liệu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực chuyên môn của Phòng.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng. Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện - Sở Xây dựng  và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.
5. Lĩnh vực Nhà ở và Công sở:
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về nhà ở  và công sở, quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên điạ bàn huyện.
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
6. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị: (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên cây xanh; chiếu sáng; rác thải).
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý Hạ tâng kỹ thuật.
- Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện ttrong việc thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý Hạ tâng kỹ thuật theo quy định của pháp luật và
phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh
thu hồi giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Tổ chức, lập thẩm định trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên cây xanh; chiếu sáng; rác thải trên địa bàn.
7. Lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn kiểm tra các hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cho cán bộ công chức các xã, thị trấn.
- Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ Khoa học - công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện - Sở Công thương và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, khuyến công và tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp .
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ
ban nhân dân huyện.
8. Lĩnh vực Thương mại:
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Thương mại trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Thương mại.
- Chủ trì và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vị trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn kiểm tra các hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực Thương mại theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Thương mại.
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về Thương mại cho cán bộ công chức các xã, thị trấn.
- Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ Khoa học - công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Công thương.
- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực Thương mại.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động Thương mại trên địa bàn, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động Thương mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
9. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:
- Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng khoa học huyện; Quản lý kinh phí của Hội đồng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện hàng năm xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm, các đề tài/dự án khoa học, ứng dụng khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng khoa học huyện thành lập Tổ thẩm định, nghiệm các đề tài/dự án cấp huyện...

 

Phòng Công Thương