Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Phòng Tư Pháp

28/12/2017 09:57

1. Thông tin chung: - Tên gọi: Phòng Tư pháp. - Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang. - Số điện thoại liên hệ: 02193856180. - Địa chỉ Email: ptp.dv@hagiang.gov.vn

 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY.

1. Ông: Thào Mí Páo.

 

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0972494134.

- Địa chỉ Email: tmpao.dv@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Sở Tư pháp, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về mọi hoạt động của phòng Tư pháp;

- Là chủ tài khoản, quản lý tài chính của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo tất cả các lĩnh vực: Tổng hợp; tổ chức cán bộ; đào tạo; thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính; công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Bồi thường nhà nước; Phổ biến giáo dục, pháp luật; Thi hành án dân sự; nuôi con nuôi; Hộ tịch; Chứng thực; Trợ giúp pháp lý; Hòa giải cơ sở và một số công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Lãnh đạo UBND huyện.

- Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác theo dõi thi hành pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp, dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; ký hồ sơ hộ tịch, chứng thực; ký báo cáo tháng, quý, báo cáo công vụ .

2. Ông: Lục Văn Chung.

 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0984619616.

- Địa chỉ Email: lvchung.ttdongvan@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở; tủ sách pháp luật; xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật; giúp việc cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

+ Phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác bồi thường nhà nước.

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc, nhắc nhỡ công chức Tư pháp - hộ tịch xã, thị trấn đối với lĩnh vực công tác mà mình phụ trách;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

3. Ông: Mua Mí Pó

 

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Số điện thoại: 0966004678.

- Địa chỉ Email: mmpo.dv@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu công tác Hộ tịch trong nước và công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài; Công tác đăng ký, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc; chứng thực các loại giấy tờ, văn bản quy định tại các điểm b,c,d,đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; nuôi con nuôi. Tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016;

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, đôn đốc nhắc nhở công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn đối với lĩnh vực công tác mà mình phụ trách. 

4. Bà: Triệu Thị Thiêm Hương.

 

- Chức vụ: Chuyên Viên

- Số điện thoại: 0963029355.

- Địa chỉ Email: ttthuong.dv@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 - Phụ trách công tác Tổng hợp văn bản, Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Tham mưu xây dựng văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản QPPL, tự kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của huyện; kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của xã, thị trấn; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND&UBND huyện, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và của UBND các xã, thị trấn;công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác theo dõi thi hành pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Công tác thi đua khen thưởng.

          - Kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ; thủ quỹ; công tác quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2000.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc, nhắc nhở công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn đối với lĩnh vực công tác mà mình phụ trách; báo cáo tháng, quý, năm theo quy định.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng của phòng Tư pháp.

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Văn, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác Tư pháp khác trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tư pháp.

1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Trình UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng; chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách Tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

3. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản QPPL, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của phòng.

5. Về xây dựng văn bản QPPL:

- Phối hợp xây dựng Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng;

- Thẩm định các dự thảo văn bản QPPL do UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6. Về thi hành văn bản QPPL:

- Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản QPPL trên địa bàn huyện;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND xã -thị trấn;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản QPPL và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản QPPL trên địa bàn đối với UBND huyện và Sở Tư pháp.

7. Về kiểm tra văn bản QPPL:

- Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành, hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND xã -thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND xã -thị trấn ban hành;

- Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND xã -thị trấn theo quy định của pháp luật trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định.

8. Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL do UBND huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đối với UBND xã-thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND huyện phê duyệt;

- Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã -thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật

10. Thẩm định dự thảo Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

 11. Về chứng thực:

- Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND xã -thị trấn trên địa bàn huyện trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; hợp đồng giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.

    - Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

- Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định pháp luật.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp -Hộ tịch xã -thị trấn.

- Giúp UBND huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; cấp lại bản chính, sao bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật.

    - Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

    - Đề nghị UBND huyện quyết định việc thu hồi, huỷ bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND xã -thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

13. Hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng ngiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên;

- Thực hiện nhiệm vụ Trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

14. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật

15. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tư pháp ở xã -thị trấn.

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao.