Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Thanh tra huyện

Thanh tra huyện Đồng Văn

26/12/2017 16:16

I. Thông tin chung
Tên gọi: Thanh tra huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Tầng 2 khối nhà UBND huyện
Số điện thoại cơ quan: 02193856139.
Địa chỉ Email: thanhtrahuyendv@gmail.comtt.dv@hagiang.gov.vn
II. Tổ chức bộ máy
1. Ông: Thào Mí Páo

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Số điện thoại di động: 0972.494.134
- Địa chỉ Email: tmpao.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Là người chịu trách nhiệm đứng đầu cơ quan Thanh tra huyện, phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, hoạt động công tác Thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện theo quy định của Pháp Luật về Thanh tra. Chịu trách nhiệm trước Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh và trước pháp Luật về Thanh tra, Khiếu nại - tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện, theo sự ủy quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và theo Pháp Luật.
- Chịu trách nhiệm ký các văn bản của Thanh tra huyện để trình Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh các cơ quan có liên quan, phân công ủy quyền cho Phó Chánh Thanh tra huyện ký một số văn bản khi cần thiết.

2. Ông: ...

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
- Số điện thoại di động: 
- Địa chỉ Email:
- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh Thanh tra huyện phụ trách thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sau:
+ Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
+ Phòng, chống tham nhũng
+ Ký các văn bản do Chánh Thanh tra ủy quyền
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công.
3. Ông: Thạch Đức Lương

- Chức vụ: Chuyên viên.
- Số điện thoại di động: 01697889295
- Địa chỉ Email: tdluong.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra kinh tế xã hội, kiêm kế toán cơ quan, xác minh, xử lý đơn thư.
4. Bà: Hoàng Thị Yến

- Chức vụ: Chuyên viên.
- Số điện thoại di động: 0915318599
- Địa chỉ Email: yenhungnguyen89@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Xử lý đơn thư, phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản.
III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Chức năng.
Thanh tra  huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện Đồng Văn, có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
a. Trong quản lý nhà nước về thanh tra:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;
- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện.
b. Trong hoạt động thanh tra:
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã; thị trấn.
- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, của UBND xã, thị trấn.
- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;
- Tham mưu cho UBND huyện phân loại, xử lý đơn thư chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của UBND huyện;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra, thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện;
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của UBND huyện và Thanh tra huyện.

 

 

Thanh tra huyện