Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Trung tâm Văn hóa - TT và DL huyện

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du Lịch huyện Đồng Văn

20/12/2017 09:41

  

A.   THÔNG TIN CHUNG.

- Tên gọi: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn.

- Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 02193.856.119 - 02193.856.127 - 02193.856.606.

- Email: vanhoadongvan@gmail.com hoặc truyenhinhdongvan@gmail.com

 

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC.

             I. BAN GIÁM ĐỐC                                                 

 1. Bà Sùng Thị Say.

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0941.039.123

- Địa chỉ Email: sayttvh@gmail.com

- Xây dựng, tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị hàng năm;

- Tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện phụ trách; Báo cáo tháng, quý, năm với Thường trực HU – HĐND – UBND huyện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở TT & TT; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;

-. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và các công việc chung của cơ quan; Hàng tháng, hàng quý và hàng năm tổ chức họp xét đánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan;

- Quản lý tài chính, tài sản chung của cơ quan;

- Phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan;

- Phụ trách trực tiếp hoạt động Văn hóa,Văn nghệ; Phòng hành chính tổng hợp; Phòng Thể thao và Thư viện;

- Tham gia các phiên họp BCH Đảng bộ huyện; Các kỳ họp HĐND huyện; Phiên họp tháng UBND huyện; Cuộc họp đột xuất của các ngành trên địa bàn huyện và các xã được Ban thường vụ Huyện ủy giao phụ trách xã đặc biệt khó khăn;- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đồng Văn phân công.

- Được ủy quyền cho phó Giám đốc thường trực đảm nhiệm một số lĩnh vực công tác theo thẩm quyền khi đi vắng.

2. Ông Đỗ Quốc Tuấn.

 - Chức vụ: Phó giám đốc.

             -  Số điện thoại: 0979.787.758.

 - Địa chỉ Email: dohaianhdv@gmail.com

- Quản lý trực tiếp bộ phận Phòng hành chính tổng hợp; Phòng kỹ thuật, bộ phận phóng viên và Trang thông tin điện tử huyện.

 * Nhiệm vụ:

- Đối với Phòng hành chính tổng hợp:

+ Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát các thủ tục văn bản hành chính như: Tiếp nhận công văn chỉ đạo của cấp trên; Định hướng xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, công văn, tờ trình, báo cáo; Chuẩn bị các nội dung liên quan đến hội nghị sơ kết và tổng kết, đánh giá phân loại viên chức hàng tháng, hàng quý và hàng năm... của cơ quan theo đúng tiến độ cấp trên giao.

- Đối với Phòng kỹ thuật:

+ Chỉ đạo, điều hành, kiểm soát thu phát sóng phát thanh – truyền hình từ trung ương đến địa phương theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.  

+ Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, các trang thiết bị kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình; Tăng âm loa đài, ánh sáng và các thiết bị điện – điện tử từ huyện đến cơ sở.

+ Chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra các trạm cơ sở, trạm FM các xã.

+ Tham mưu công tác chuyên môn, phát triển lĩnh vực ngành được phụ trách, quản lý.

- Đối với bộ phận phóng viên.

+ Chỉ đạo, điều hành trực tiếp bộ phận phóng viên về việc: Nói, viết, làm theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phân công nhiệm vụ phóng viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc năm 2020 của cơ quan đã ban hành.

- Đối với Trang thông tin điện tử huyện.

+ Chỉ đạo, điều hành Trang thông tin điện tử của huyện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch việc cải cách hành chính trên Trang TTĐT theo chỉ đạo của huyện.

+ Hàng tuần chỉ đạo viên chức quản trị trang đăng tin, bài và ảnh của phóng viên gửi về vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

+ Phối hợp với Phòng nội vụ huyện Update các văn bản quy phạm pháp luật của huyện lên trang, phục vụ cho việc cải cách hành chính.

+ Chịu trách nhiệm chính việc tham mưu, xây dựng báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm và đột xuất; Kiểm soát việc chi trả nhuận bút cho phóng viên, cộng tác viên thuộc Trang thông tin điện tử huyện.

- Tham mưu việc quản lý, điều tiết nguồn ngân sách không tự chủ của Nhà nước cấp để chi cho sự nghiệp Phát thanh – Truyền hình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin và Du lịch huyện phân công, ủy quyền.

3. Ông Cao Ngọc Hồi.

 - Chức vụ: Phó Giám đốc.

            - Số điện thoại: 0968.077.933.

            - Địa chỉ Email: cnh.dv08@gmail.com

            - Quản lý trực triếp Đội tuyên truyền Văn hóa (Tuyên truyền cổ động và tuyên truyền lưu động).

* Nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo, điều hành và quản lý hệ thống biển, bảng, pano trên địa bàn huyện.

+ Chỉ đạo điều hành hoạt động tuyên truyền lưu động cơ sở, tuyên truyền chợ.

+ Phân công nhiệm vụ viên chức và người lao động trong bộ phận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy chế làm việc năm 2020 của cơ quan đã ban hành.

+ Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Đội với phòng HCTH hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của cấp trên và BGĐ phân công.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công và ủy quyền.

 

II. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

* Nhiệm vụ chung của Phòng HCTH: Đảm bảo việc thu – chi ngân sách đúng thời gian, đúng Luật ngân sách Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã ban hành; Sổ sách kế toán gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo thủ tục theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu “Mật”; Xây dựng các loại báo cáo, tờ trình, quyết định, kịch bản, các văn bản khác theo đúng trình tự, thủ tục và thể thức văn bản theo quy định của Nhà nước hiện hành; Lưu trữ tài liệu, con dấu gọn gàng, ngăn nắp theo đúng trình tự và quy định hiện hành của Nhà nước; Thu - chi đúng, thu – chi đủ cho cán bộ, CNVC – LĐ; Giải quyết các thắc mắc về mọi chế độ cho cán bộ, CNVC – LĐ một cách công minh, ngắn gọn, dễ hiểu; Kiểm tra kỹ từng nội dung trước khi trình Ban giám đốc phê duyệt; Theo dõi thường xuyên và báo cáo kịp thời với BGĐ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện trên Hệ thống văn bản điều hành của huyện trên 02 địa chỉ: http://mail.hagiang.gov.vn (Hệ thống văn bản điều hành của Huyện ủy Đồng Văn) và http://ubnddongvan (Hệ thống văn bản điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn). Có trách nhiệm quản lý tài sản hiện có của cơ quan trang bị phục vụ cho công tác chuyên môn.

1. Bà Vũ Thu Hằng.

 - Số điện thoại: 0986.682.573.

             - Địa chỉ Email: hangvuthutq@gmail.com

            - Chức vụ: Trưởng phòng HCTH, Kế toán.

           - Có trách nhiệm giải quyết mọi nhiệm vụ của Phòng HCTH và các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

          - Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo số liệu của công tác chuyên môn các phòng, tổ, đội, trạm.

- Có trách nhiệm báo họp đến các đầu tổ khi cơ quan triệu tập phiên họp định kỳ và đột xuất.

- Có trách nhiệm tham mưu kế hoạch thu, chi ngân sách của các Phòng, đội, trạm và các cá nhân theo quy chế chi tiêu nội bộ, hoàn thiện các chứng từ thanh toán hàng tháng, hàng quý và hàng năm trình giám đốc phê duyệt theo đúng Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật ngân sách.

- Có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp bảng chấm công của các phòng, đội, trạm báo cáo BGĐ theo tháng, quý, năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

2. Bà Hoàng Thị Vinh

 

- Chức vụ: Hợp đồng LĐ (Kiêm Văn thư)

- SĐT: 0947546555

- Địa chỉ email: hoangvinh271090@gmail.com

- Có trách nhiệm quản lý hệ thống văn bản điều hành Ioffice nhận văn bản từ hệ thống báo cáo BGĐ để chỉ đạo điều hành các bộ phận chuyên môn; Soạn thảo văn bản, xây dựng các loại báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm các tờ trình, quyết định, kịch bản.... với Ban giám đốc; Tiếp nhận, trực tiếp gửi công văn đến, công văn đi theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước. Quản lý và chịu trách nhiệm trước cơ quan về các con dấu cơ quan, công đoàn.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

3. Ông Lương Đình Chuẩn

 

 - Chức vụ: Hợp đồng LĐ (Kiêm văn thư)

- SĐT: 0393855852

- Địa chỉ email: chuandhvh@gmail.com 

             - Có trách nhiệm quản lý hệ thống văn bản điều hành Ioffice nhận văn bản từ hệ thống báo cáo BGĐ để chỉ đạo điều hành các bộ phận chuyên môn; Soạn thảo văn bản, xây dựng các loại báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm các tờ trình, quyết định.

- Quản trị trang thông tin điện tử huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

4. Ông Mai Văn Thi;

 

 - Chức vụ: Lái xe.

- Số điện thoại: 0975.132.379.

- Địa chỉ Email: maithivhdv@gmail.com

- Thực hiện nhiệm vụ lái xe phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của nhà Văn hóa.

 - Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của BGĐ.

  

III. ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG

- Nhiệm vụ chung: 

Tham gia dẫn, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền trên địa bàn huyện, tỉnh. Của các thành viên Đội tuyên truyền lưu động do Ban giám đốc, Đội trưởng, đội phó phân công cụ thể theo từng nhiệm vụ và từng thời điểm theo kế hoạch của đội TTLĐ và sự chỉ đạo của cấp trên. 

1Ông Vừ Mí Chá

 

- Chức vụ: TTV - Đội trưởng.

              - Số điện thoại: 01677.464.597.

- Địa chỉ Email: vuchami@gmail.com

- Trực tiếp phụ trách tuyên truyền lưu động và tuyên truyền chợ.

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, bao quát, tham mưu, điều hành và trực tiếp cùng đội thực hiện nhiệm vụ, báo cáo nội dung các hoạt động của đội với BGĐ theo tháng, quý, năm.

- Tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền trên địa bàn huyện, tỉnh.

- Quản lý, định hướng, nghiên cứu, sưu tầm, phát triển, lưu giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc và định hướng, phát triển các nghệ nhân hiện có và trong tương lai.

- Phân công trực tăng âm loa đài phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGĐ phân công.

2 Ông Nguyễn Triệu Minh

 

Chức vụ: Họa sỹ; Đội phó ĐTTLĐ, phụ trách nhà Văn hóa (Tuyên truyền cổ động):

- Số điện thoại: 0977.625.557.

- Địa chỉ Email: trieuminh1971@gmail.com

- Có trách nhiệm cùng Đội trưởng bàn bạc xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ phân công của BGĐ. Quản lý trực tiếp mảng tuyên truyền trực quan như: Pano, Áp phích, kẻ vẽ, tranh cổ động, cắt chữ các loại băng Zôn, khẩu hiệu và theo dõi các biển quảng cáo, tranh quảng cáo trên trục đường quốc lộ 4c và trung tâm các xã, thị trấn. 

- Có trách nhiệm tham mưu thiết kế các trực quan trang trí cho các hoạt động Văn hóa văn nghệ, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn huyện.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGĐ phân công.

3. Bà Nghiêm Thị Hằng

 

- Chức vụ: TTV; Đội phó ĐTTLĐ, trực tiếp phụ trách về hoạt động Văn hóa Văn nghệ cơ sở, nghệ nhân cơ sở.

- Số điện thoại: 0988.153.923.

- Địa chỉ Email: nghiemhangvhdv@gmail.com

- Có trách nhiệm cùng Đội trưởng bàn bạc xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ phân công của BGĐ. Trực tiếp phụ trách hoạt động Văn hóa văn nghệ cơ sở, nghệ nhân cơ sở; Theo dõi, hướng dẫn chuyên môn cho các đội văn nghệ quần chúng tại cơ sở, nắm bắt số nghệ nhân tại cơ sở. tham mưu phân công cán bộ chuyên môn phụ trách hướng dẫn tổ về chuyên môn cho Văn nghệ tại cơ sở.

- Xây dựng, biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh, phát sóng vào ngày thứ 2 và thứ 6 trong tuần.

- Tham gia tham mưu, dẫn, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền trên địa bàn huyện, tỉnh.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGĐ phân công.

4. Ông Sùng Mạnh Hùng

 

- Chức vụ: TTV; Đội phó ĐTTLĐ, trực tiếp phụ trách hoạt động Văn hóa Văn nghệ, các cộng tác viên:

 - Có trách nhiệm cùng Đội trưởng bàn bạc xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ phân công của BGĐ. Trực tiếp phục trách hoạt động Văn hóa Văn nghệ, tham mưu dàn dựng các chương trình văn nghệ, nghệ thuật mới phục vụ các kỳ cuộc của huyện, tỉnh.

- Có trách nhiệm phát triển các cộng tác viên có tiềm năng, tham mưu với BGĐ để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cộng tác viên tham gia các chương trình Văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện.

- Tham gia dẫn, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền trên địa bàn huyện, tỉnh.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGĐ phân công.

5. Bà Lưu Thị Huệ.

  - Chức vụ: Tuyên truyền viên.

              - Số điện thoại: 0962.119.565.

              - Địa chỉ Email: huedv92@gmail.com

              - Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm, tổng hợp các báo cáo liên quan đến công tác chuyên môn.

- Tham gia dàn dựng, luyện tập các chương trình nghệ thuật chào mừng các hội nghị, kỳ cuộc của huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

6. Ông Hà Long Quyền (Hợp đồng 68).

 - Chức vụ: Tuyên truyền viên, thuộc Đội tuyên truyền lưu động.

- Số điện thoại: 01235.431.988

- Địa chỉ Email: halongquyen@gmail.com

         - Chịu trách nhiệm chính là nhạc công, âm thanh, ánh sáng phục vụ các kỳ cuộc của huyện.

         - Thực hiện việc cắt dán, kiểm tra hệ thống pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng và Ban giám đốc phân công.

7. Bà Dương Thị Mỹ Linh  (CB biệt phái).

 - Chức vụ: Thuyết minh viên du lịch, thuộc Đội tuyên truyền lưu động.

- Số điện thoại: 0969.919.492

- Địa chỉ Email: duongthimylinh992@gmail.com

- Tham gia dàn dựng, luyện tập và biểu diễn các kỳ cuộc phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của huyện, của tỉnh.

 

 - Tham gia tuyên truyền tại các phiên chợ, biểu diễn lồng ghép với tuyên truyền tại các thôn, bản trên địa bàn huyện; thực hiện việc cắt dán, kiểm tra hệ thống pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện.

 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng và Ban giám đốc phân công.

 

 8. Dương Thị May (CB biệt phái)

- Chức vụ :  Tuyên truyền viên (Cán bộ hợp đồng biệt phát từ Phòng VH&TT "Thuyết minh viên du lịch"

- SĐT: 0336.371.251

- Địa chỉ email: smduongmay@gmail.com 

- Tham gia dàn dựng, luyện tập và biểu diễn các kỳ cuộc phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của huyện, của tỉnh.

- Tham gia tuyên truyền tại các phiên chợ, biểu diễn lồng ghép với tuyên truyền tại các thôn, bản trên địa bàn huyện; thực hiện việc cắt dán, kiểm tra hệ thống pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng và Ban giám đốc phân công.

9. Sùng Mí Phứ

- Chức vụ :  Tuyên truyền viên

- SĐT: 030965.632.831

- Địa chỉ email: sungmiphu91@gmail.com

- Tham gia dàn dựng, luyện tập và biểu diễn các kỳ cuộc phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của huyện, của tỉnh.

- Tham gia tuyên truyền tại các phiên chợ, biểu diễn lồng ghép với tuyên truyền tại các thôn, bản trên địa bàn huyện; thực hiện việc cắt dán, kiểm tra hệ thống pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng và Ban giám đốc phân công.

 

 IV. PHÒNG THỂ THAO VÀ THƯ VIỆN

1. Ông Lưu Văn Húi

- Chức vụ: Hướng dẫn viên thể dục

             - Số điện thoại: 01698.515.876.

- Địa chỉ Email: luuhuidv@gmail.com

            - Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tập luyện thi đấu thể thao.

             - Hướng dẫn tập luyện phong trào TĐTT cho cơ sở.

- Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện và tham mưu các quyết định thành lập các đoàn VĐV tham gia các giải do tỉnh tổ chức.

- Tham mưu và thực hiện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, chiến thuật cho các câu lạc bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

2. Bà: Mã Thị Tước.

- Chức vụ: Thư viện

- Số điện thoại: 0972.538.112.

- Địa chỉ Email: hongtuocvh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động năm của thư viện, tiếp nhận các đầu sách mới của chương trình mục tiêu, luân chuyển các đầu sách xuống các tủ sách của thư vện cơ sở, trường học; mở cửa phục vụ bạn đọc đến nghiên cứu tài liệu và truy cập Internet; tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

- Hỗ trợ phòng hành chính công tác văn thư lưu trữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

  

V. PHÒNG KỸ THUẬT

Nhiệm vụ chung: Vận hành, khai thác các thiết bị Phát thanh – Truyền hình trung tâm huyện và Trạm truyền thanh – Truyền hình Phó Bảng theo đúng quy định của pháp luật và theo Quy chế làm việc năm 2020; Có trách nhiệm cùng với Trưởng phòng, phó phòng kỹ thuật bàn bạc về lịch trực, ca trực; Ghi chép đầy đủ nhật ký trực của từng ca; Kiểm tra hệ thống loa truyền thanh không dây trên địa bàn huyện; Báo cáo định kỳ và đột xuất khi có sự cố về thiết bị Phát thanh – Truyền hình với Trưởng phòng kỹ thuật hoặc BGĐ; Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất các thiết bị phát thanh – Truyền hình từ huyện đến cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.

 1. Ông Hoàng Văn Toàn.

  - Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật; Kỹ thuật viên.

             - Số điện thoại: 0977.875.632.

- Địa chỉ Email: vantoanhgdv@gmail.com

            - Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm quản lý bộ phận trực kỹ thuật trung tâm huyện và trạm TT-TH Phó Bảng;.

             - Trực tiếp phân công các kỹ thuật viên trực phát sóng tại trung tâm huyện theo kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu, đề xuất, kiểm tra, giám sát giờ trực, sửa chữa các thiết bị phát thanh – Truyền hình, các cụm loa từ huyện đến cơ sở.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

2. Ông Vũ Đình Thề.


- Chức vụ: Phó phòng kỹ thuật; Kỹ thuật viên.

- Số điện thoại: 01686.491.271.

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm phụ trách, quản lý tài sản và vận hành, khai thác các thiết bị Trạm phát lại Truyền thanh – Truyền hình thị trấn Phó Bảng – Huyện Đồng Văn.

- Quản lý bộ phận trực kỹ thuật Trạm TT-TH Phó Bảng, trực tiếp phân công các kỹ thuật viên trực phát sóng tại Trạm theo kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu, đề xuất, kiểm tra, giám sát giờ trực, sửa chữa các thiết bị phát thanh – Truyền hình, các cụm loa tại thị trấn Phó Bảng.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

3. Ông Lương Bùi Hà Phương.

 

           

            - Chức vụ: Kỹ thuật viên.

- Số điện thoại: 0974.108.821.

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm vận hành, khai thác các thiết bị Trạm Truyền thanh – Truyền hình thị trấn Phó Bảng – Huyện Đồng Văn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

4. Bà Lục Thị Hương Na.

- Chức vụ: Kỹ thuật viên.  

- Số điện thoại: 0976.484.894.

- Địa chỉ Email: 

- Có trách nhiệm vận hành, khai thác các thiết bị Trạm Truyền thanh – Truyền hình huyện Đồng Văn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

 5. Ông Nguyễn Đức Nhu


- Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.  

- Số điện thoại: 0972.273.617.

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm vận hành, khai thác các thiết bị Trạm Truyền thanh – Truyền hình huyện Đồng Văn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

6. Ông Lương Triệu Nghị.

- Chức vụ: Kỹ thuật viên .

- Số điện thoại: 01687.999.077.

- Địa chỉ Email: trieunghidv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Có trách nhiệm vận hành, khai thác các thiết bị Trạm Truyền thanh – Truyền hình huyện Đồng Văn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

   

 VI. TỔ PHÓNG VIÊN

* Nhiệm vụ chung: Thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại các phiên chợ; Xe thông tin lưu động; Xây dựng, viết các tiểu phẩm, kịch, hài kịch, ca, múa, nhạc, sưu tầm, biểu diễn và lưu giữ các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc...; Cổ động trực quan như: Cắt, dán, kẻ, vẽ Pano – Áp phích – Biển tường; Lưu diễn, tuyên truyền tại các xã, thị trấn; Phục vụ tăng âm, loa, đài, ánh sáng; Xây dựng các chương trình Phát thanh – Truyền hình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở. Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.

1. Bà Hầu Thị Mỷ.

- Chức vụ: Phóng viên, biên tập, trực tiếp phụ trách bộ phận phóng viên:

              - Số điện thoại: 0966.002.099.

- Địa chỉ Email: haungocmydv@gmail.com 

Lĩnh vực phụ trách: 

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất tin, bài, chuyên trang, chuyên mục; Phân công các thành viên trong tổ phóng viên thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ phân công;

+ Thực hiện việc khai thác tin, bài, chuyên trang, chuyên mục ở cơ sở.

+ Quản lý – Sử lý kỹ thuật hệ thống dựng hình phi tuyến;

+ Chỉ đạo các thành viên dựng hậu kỳ các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự trên thiết bị dựng hình phi tuyến;

+ Thực hiện viết tin, bài, phóng sự, gương người tốt việc tốt;

+ Chủ động phối hợp với các thành viên trong tổ bàn bạc và đăng ký đề tài, chủ đề, các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục thuộc lĩnh vực được phân công phát sóng theo đúng kế hoạch, lịch phát sóng của tỉnh năm 2020 và Quy chế làm việc của cơ quan đã ban hành.

+ Khoán tin, bài định mức cụ thể 12 tin/01 bài/tháng, ngoài ra cùng các thành viên trong tổ thực hiện mỗi tháng 01 chuyên trang, 02 tháng một chuyên mục TNTĐP gửi tỉnh phát sóng.

+ Phối hợp với quản trị trang TTĐT huyện đăng tin, bài, ảnh lên trang vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

 + Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của BGĐ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng và Ban giám đốc phân công.

          2. Ông Trương Đức Chung.

                           

             - Chức vụ: Kỹ thuật viên quay phim.

- Số điện thoại: 0987.792.564.

- Địa chỉ Email: ducchungthdv@gmail.com

             - Lĩnh vực phụ trách: 

             + Có trách nhiệm, sản xuất các chương trình Phát thanh – Truyền hình địa phương;

+ Dựng hậu kỳ các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự trên thiết bị dựng hình phi tuyến;

+ Thực hiện viết tin, bài, phóng sự, gương người tốt việc tốt;

+ Chủ động phối hợp với các thành viên trong tổ bàn bạc và đăng ký đề tài, chủ đề, các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục thuộc lĩnh vực được phân công phát sóng theo đúng kế hoạch, lịch phát sóng của tỉnh năm 2020 và Quy chế làm việc của cơ quan đã ban hành.

+ Khoán tin, bài định mức cụ thể 12 tin/01 bài/tháng, ngoài ra cùng các thành viên trong tổ thực hiện mỗi tháng 01 chuyên trang gửi tỉnh phát sóng.

+ Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của BGĐ. 

3. Ông Nguyễn Thiện Ngay

- Chức vụ: Phóng viên hợp đồng.

- SĐT: 0334.924.256

- Địa chỉ email: thienngayvov@gmail.com 

Có trách nhiệm, sản xuất các chương trình Phát thanh – Truyền hình địa phương;

            + Dựng hậu kỳ các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự trên thiết bị dựng hình phi tuyến;

+ Thực hiện viết tin, bài, phóng sự, gương người tốt việc tốt;

+ Chủ động phối hợp với các thành viên trong tổ bàn bạc và đăng ký đề tài, chủ đề, các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục thuộc lĩnh vực được phân công phát sóng theo đúng kế hoạch, lịch phát sóng của tỉnh năm 2020 và Quy chế làm việc của cơ quan đã ban hành.

+ Khoán tin, bài định mức cụ thể 12 tin/01 bài/tháng, ngoài ra cùng các thành viên trong tổ thực hiện mỗi tháng 01 chuyên trang gửi tỉnh phát sóng.

 + Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của BGĐ. 

 

C. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí.

a) Trung tâm văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn (sau đây gọi tắt là trung tâm), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đồng văn.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Về chức năng.

a) Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Đồng Văn.

b) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương;

c) hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

d) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Về lĩnh vực Truyền thanh – Truyền hình:

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thành và Truyền hình tình phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo bquy định của pháp luật;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện Đồng văn và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp Truyền thanh, Truyền hình trên địa bàn.

c) Về lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liện hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, theo đúng quy định của pháp luật;

d) Về lĩnh vực Trạm thông tin.

* Nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền quảng bá gắn với giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin điện tử, điều tra, thu thập thông tin và tra cứu, khai thác thông tin về di sản địa chất, văn hoá, sinh học và các thông tin khác trong vùng quản lý để phục vụ cho công tác chuyên môn;

- Nghiên cứu, tìm hiểu phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác tham mưu cho Giám đốc Trung tâm lồng ghép công tác tuyên truyền quảng bá với nhiều hình thức đa dạng phong phú qua các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất và đa dạng sinh học trên Công viên địa chất;

- Tổ chức công tác tuyên tuyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho nhân dân về giá trị di sản trên vùng Công viên địa chất trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động trong cộng đồng để người dân hiểu biết và tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ, gìn giữ các giá trị di sản của Công viên địa chất;

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, thuyết minh và cung cấp thông tin về di sản, các sản phẩm du lịch cho khách thăm quan du lịch tại các điểm du lịch và các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về Công viên địa chất;

* Nhiệm vụ bảo tồn và nghiên cứu khoa học

- Phát hiện mới các biểu hiện di sản địa chất, diễn biến các loài động vật, thực vật, hệ thống hang động và các giá trị về địa chất, địa mạo trên địa bàn, phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, phương án điều tra nghiên cứu khảo sát và tổng hợp số liệu để bổ sung đưa vào các danh mục bảo vệ, bảo tồn hàng năm.

- Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tại các điểm di sản được giao phụ trách;

* Công tác phát triển gắn với dịch vụ:

- Tổ chức nghiên cứu thử nghiệm hoặc phối hợp tổ chức thử nghiệm những sản phẩm du lịch, loại hình du lịch mới trên địa bàn;

- Tổ chức thu - nộp phí và sử dụng phí tham quan trên địa bàn do Trạm quản lý theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý, sử dụng lao động, tài chính, tài sản; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là phiếu cung cấp thông tin bổ sung trên trang Thông tin điện tử huyện Đồng Văn của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Đồng Văn./.