Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

Tổ chức bộ máy Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

22/01/2018 16:08

 I. Thông tin chung:

- Tên gọi đầy đủ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn.

- Số điện thoại: 02193856121.

- Fax: 02193856640.

- Thư điện tử, Email: gdtxdongvan@hagiang.edu.vn

- Địa chỉ: Tổ 1 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 

 

 

II. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Giám đốc:

1) Ông: Nguyễn Năng Khải

- Chức vụ: Giám đốc, Bí thư Chi bộ.

- Điện thoại di động: 01234845999

- Email: nguyennangkhaidv@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Lao động Thương bình- Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, trước pháp luật về công tác của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn.

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của huyện, của tỉnh và của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, Giáo dục & Đào tạo.

- Là Chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn.

 

 

 

2) Bà: Nguyễn Thị Châu Loan.

 - Chức vụ: Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tích Công đoàn.

- Điện thoại di động: 0988 673 286, 0917 988 580

- Email: chauloandv@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

+ Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Dạy nghề phổ thông.

+ Công tác nội trú tập thể giáo viên.

+ Công tác tuyển sinh học văn hóa, học viên chuyển đến, chuyển đi.

+ Công tác nội trú học viên, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

+ Các loại đóng góp xây dựng quỹ tại địa phương và công tác giảm nghèo.

+ Chế độ chính sách của học viên.

+ Công tác Công đoàn.

- Các công tác khác khi được phân công.

 

  

 

2. Tổ Giáo dục thường xuyên.

1) Ông: Hoàng Văn Chinh.

 

 

 

 

 

- Chức vụ: Giáo viên; kiêm Tổ trưởng tổ Giáo dục thường xuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn.

 

 

 

 

 

- Điện thoại di động: 0986856035

- Email: daitadienthanhthi@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 

 

*  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng Dạy Sử:

- Chủ nhiệm lớp văn hóa.

- Thực hiện nhiệm vụ của tổ GDTX.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX. 

 

 

 

2) Ông: Đặng Công Đức.

 - Chức vụ: Giáo viên; kiêm Tổ trưởng tổ Giáo vụ, phụ trách Công nghệ thông tin.

- Điện thoại di động: 01689300203

- Email: dangcongducd@gmail.com.

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ Giáo vụ.

- Công tác tuyển sinh học văn hóa. 

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Phụ trách công nghệ thông tin.

- Sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp theo thời gian của năm học.

- Tổng hợp Thống kê.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

*

 

3) Bà: Trương Thị Xuân.

 - Chức vụ: Giáo viên; kiêm Bí thư Đoàn trường, Thư ký Hội Đồng nhà trường.

- Điện thoại di động: 0902005252

Email:truongthixuantq@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

*  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Văn

- Bí thư đoàn trường.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

 

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 


 

 

 

 

4) Bà: Hầu Thị Hương.

 - Chức vụ: Giáo viên; Ủy viên ban Chi ủy.

- Điện thoại di động: 01273141778

- Email: hauthihuong77@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Hóa học và Sinh học.

- Chủ nhiệm lớp.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TT GDNN- GDTX.

 


 

5) Lý Thu Thủy

 - Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0986248489

- Email: lythuthuy001@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Toán.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

C:\Users\h\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ly Thu Thuy.jpg

 

 

6) Ông: Bùi Minh Thanh

 - Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0962425583

- Email: buithanhchinh79@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Vật lí

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.


 

7) Bà:  Hoàng Thị Giang

 - Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0982832996

- Email: hoanggiangdu@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Hóa học

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

8) Ông: Vũ Văn Bốn

 - Chức vụ: Giáo viên;

- Điện thoại di động: 0989155216

- Email: vuvanbon86@gmail.com.

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Sinh học

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

9) Bà: Bùi Thị Ánh Hồng.

 - Chức vụ: Giáo viên.

- Điện thoại di động: 01644898898

- Email: buithianhhong83@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Văn.

- Chủ nhiệm lớp.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

10) Bà: Trần Thị Hạnh Quyên.

  - Chức vụ: Giáo viên.

- Điện thoại di động: 0966317398

- Email: minhchaudvhg2007@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Văn.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

F:\Google Drive\gdtx dong van\2017 - 2018\Du lich 201120117\03 GDTX\Tran Thi Hanh Quyen.jpg

 

 

11) Bà: Củng Thị Bình.

 

- Chức vụ: Giáo viên, kiêm Y tế trường học.

- Điện thoại di động: 0919928695

- Email: mailamauxanh@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Lịch Sử

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Công tác cấp phát thuốc cho học viên kịp thời.

- Bảo quản, sử dụng các trang thiệt bị Y tế để sử dụng lâu dài.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn của học viên và của Trung tâm.

- Phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ Y tế của Trung tâm năm học 2017- 2018.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

C:\Users\h\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Cung Thi Binh.jpg

 

 

 

 

12) Ông Vừ Mí Bảy.

 

 

 

- Chức vụ: Giáo viên.

- Điện thoại di động: 01636812233

- Email: ngay11thang02@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tập thể TT GDNN – GDTX, tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Địa.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

C:\Users\h\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4x6 Vu Mi Bay.jpg

 

 

 

13) Bà: Mai Thị Nhi.

 

 

 

- Chức vụ: Giáo viên;

- Điện thoại di động: 01644949728

- Email: maithinhidvhg@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Giảng dạy Giáo dục Công dân.

- Chủ nhiệm lớp.

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

C:\Users\h\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Mai Thi Nhi.jpg

 

 

 

3. Tổ Đào tạo nghề – Hướng nghiệp.

 

1) Bà: Nguyễn Thị Thanh

 

- Chức vụ: Giáo viên dạy nghề; kiêm Tổ trưởng tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp.

- Điện thoại di động: 01689036226

- Email: thienthanhttdndv@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

   Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ Đào tạo nghề- Hướng nghiệp.

- Công tác tuyển sinh dạy nghề lao động nông thôn. 

- Công tác vận động, duy trì sĩ số học viên học nghề cho lao động nông thôn và học văn hóa ở các xã, thị trấn đang học tại TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

2) Ông: Vương Quỳnh Sơn.

 - Chức vụ: Giáo viên nghề; Tổ phó tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp.

- Điện thoại di động: 0969080385

- Email: sonlonglinh@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ Đào tạo nghề- Hướng nghiệp.

- Công tác tuyển sinh dạy nghề lao động nông thôn.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

3) Ông: Nguyễn Văn Tuyển.

 - Chức vụ: Giáo viên nghề: kiêm Tổ phó tổ Giáo vụ.

- Điện thoại di động: 0976831151

- Email: nguyenvantuyen@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác tuyển sinh dạy nghề lao động nông thôn. 

- Thực hiện nhiệm vụ giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

 

4) Ông: Đường Quốc Quáng.

  

- Chức vụ: Giáo viên nghề

- Điện thoại di động:  0979023987

- Email: quocquangdvhg@gmail.com.

- Địa chỉ liên hệ: Thôn Đoàn kết, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác tuyển sinh dạy nghề lao động nông thôn. 

- Thực hiện nhiệm vụ giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Bảo quản, sử dụng xe Ô tô của TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

 

 

5) Ông: Đỗ Văn Thẳng.

 - Chức vụ: Giáo viên nghề

- Điện thoại di động: 0944624086

- Email: dovanthangttdndv@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác tuyển sinh dạy nghề lao động nông thôn.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Phụ trách điện thắp sáng toàn bộ TTGDNN- GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

   

9) Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh.

(Biệt phái sang Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn từ ngày 01/9/2016)

 

- Chức vụ: Giáo viên nghề

- Điện thoại di động: 01644020306

- Email: 05thuylinh@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ Hành chính – Tổng hợp

1) Bà: Trần Thị Hải Bình.

 

 

 

- Chức vụ: Thủ quỹ, kiêm Tổ trưởng tổ Hành chính – Tổng hợp.

- Điện thoại di động: 01248247152

- Email: tranbinh75@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác hành chính.

- Thủ kho, thủ quỹ.

- Đôn đốc các đồng chí trong tổ thực hiện tốt các công việc đã được giao.

- Thu và nộp các loại quỹ theo từng thời gian quy định.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

F:\Google Drive\gdtx dong van\2017 - 2018\Du lich 201120117\01 Hanh chinh TH\10 H Binh\IMG_20171214_160552.jpg

 

 

2) Bà: Trần Thị Mận.

 

 

 

- Chức vụ: Kế toán.

- Điện thoại di động: 01699203336

- Email: tranthimandv@gmail.com.

- Địa chỉ liên hệ: Tổ  6 , thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm theo dõi tổ chức, biên chế của Trung tâm.

- Đảm bảo chi lương của cán bộ, giáo viên, chế độ của học viên trong toàn Trung tâm GDNN- GDTX.

- Theo dõi trong sổ sách kế toán các tài sản của Trung tâm và cùng với các bộ phận của TTGDNN-GDTX bảo quản tốt các tài sản: nhà lớp học, nhà lưu trú giáo viên, nhà lưu trú học viên, nhà hiệu bộ, bàn ghế các lớp học nhà ăn học viên, các tài sản của dạy nghề cho lao động nông thôn và các tài sản khác để sử dụng lâu dài.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

 

3) Bà: Trịnh Thị Vân Anh.

 

 

 

- Chức vụ: Cán bộ Thự viện – Thiết bị Trường học; kiêm Văn thư.

- Điện thoại di động: 0978858222

- Email: trongan662013@gmail.com

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

* Công tác Văn thư lưu trữ:

- Nhận các loại công văn, báo chí… gửi đén cơ quan hàng ngày trình Gám đốc.

- Đặt báo và quản lý các loại báo chí trong cơ quan và báo cáo số lượng báo chí của Trung tâm hàng quý, hàng năm.

- Quản lý các loại sổ công văn đến, công văn đi theo từng loại một cách khoa học.

- Quản lý các loại con dấu của Trung tâm.

* Sách giáo khoa- Thiết bị trường học, thư viện, vở viết cho học viên:

- Cho giáo viên mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học các  bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy có hiệu quả (mượn và trả theo sổ sách quy định).

- Bảo quản tốt các tài sản để sử dụng lâu dài và các nhiệm vụ Thư viện- Thiết bị trường học của Trung tâm.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

C:\Users\h\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Trinh Thi Van Anh.jpg

 

 

4) Bà: Vàng Thị Dia.

 

 

 

- Chức vụ: Nhân viên phục vụ.

- Điện thoại di động: 01644152528

- Email:

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Mua thực phẩm hàng ngày cho học viên được hưởng chính sách xã hội ở nội trú và học viên học gửi ở nội trú.

- Chấm cơm cho học viên ăn hàng ngày hưởng chính sách xã hội ở nội trú và học viên học gửi ở nội trú. Đảm bảo chứng từ theo quy định của Tài chính.

- Vệ sinh tại các phòng của Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, phòng chuyên môn, Phòng Công đoàn và phòng Hội trường.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

5) Bà: Ly Thị Cở.

 

- Chức vụ: Nhân viên phục vụ

- Điện thoại di động: 01678857999

- Email:

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Nhóm trưởng phục vụ học viên.

- Đôn đốc các đồng chí trong nhóm để phục vụ cho học viên theo bữa ăn đúng thời gian quy định. Chấm công tổ phục vụ.

- Tổ chức cho các dồng chí trong nhóm để bảo quản tài sản để sử dụng lâu dài, lao động vệ sinh khu nhà bếp và vệ sinh môi trường tại Trung tâm GDNN-GDTX.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

C:\Users\h\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ly Thi Co 4x6.jpg

 

 

6) Bà: Giàng Thị Chúa.

 

 

 

- Chức vụ: Nhân viên phục vụ.

- Điện thoại di động: 01676054756

- Email:

- Địa chỉ liên hệ: Tổ  7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Phục vụ cho học viên.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

 

7) Bà: Cử Thị Cho.

- Chức vụ: Nhân viên phục vụ

- Điện thoại di động: 01242564164

- Email:

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 *  Lĩnh vực phụ trách:

- Phục vụ cho học viên.

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo TTGDNN- GDTX.

 

 

            4. Tổ Giáo vụ (gồm 2 thành viên kiêm nhiệm ở các tổ trên).

 

 

 

         III. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn

            1. Vị trí, chức năng

1.1.Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đồng Văn. Trung tâm có chức năng đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

1.2. Trung tâm do UBND huyện Đồng Văn trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.

1.3.Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư Liên tịch số 39/2015/TTLT- BLĐtBXH- BGDĐT- BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.4. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

            2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cáo kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho người lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đạo tạo dưới 03 tháng.

2.2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

2.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

2.4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

2.5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

2.7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

2.8. Tổ chức hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

2.9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

2.10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

2.11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

2.12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

2.13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyen môn, nghiệp vụ.

2.14.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

            3. Quyền hạn

1.1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

1.2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

1.3 .Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

1.4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

1.5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

1.6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

1.7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.