Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Liên đoàn Lao động

Liên đoàn lao động huyện Đồng Văn

19/09/2014 15:33

I. Thông tin chung
Tên cơ quan: Liên đoàn lao động huyện Đồng Văn.
Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang.
Số điện thoại: 02193.856.247
- Hòm thư điện tử: liendoanlaodongdongvan@gmail.com

II. Thông tin lãnh đạo cơ quan
1. Đ/c: Nguyễn Công Văn
- Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
- Số điện thoại: 0983.149.235.
- Hòm thư điện tử: nguyencongvancd@gmail.com.

2. Đ/c: Nguyễn Khắc Thành – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
- Số điện thoại: 0912.781.573
- Hòm thư điện tử: nguyenkhacthanh71@gmail.com.

III. Thông tin cán bộ cơ quan
1. Trần Doãn Thắng
- Cán bộ chuyên trách Liên đoàn lao động huyện.
- Số điện thoại: 0982.916.850
- Hòm thư điện tử: trandoanthang80@gmail.com.
- Hoàng Minh Đức - Cán bộ chuyên trách Liên đoàn lao đông huyện.
- Số điện thoại: 01646.701.892
- Hòm thư điện tử: hoangminhduc36@gmail.com.

IV. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
1. Chức năng
- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.
- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
- Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.
- Phối hợp  với các Cơ quan chức năng của Nhà nước, công  đoàn ngành  địa phương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp  lao động, tổ chức đối thoại  với  người sử dụng  lao động, tổ chức, Lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.
- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi  ích  hợp pháp, chính đáng của người  lao động ở Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.
 - Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh; Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, Cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.
- Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
- Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Nguyễn Công Văn