Thứ ba, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2020

Thường trực UBND huyện

Thường trực UBND huyện

31/10/2016 10:23

1. Ông: Hoàng Văn Thịnh

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Năm sinh: 1971                              Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: hvthinh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.393.933

2. Ông: Nguyễn Trung Ngọc

- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Năm sinh: 1969                                 Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: ntngoc.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0913.376.319

3. Ông: Dinh Chí Thành

- Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Năm sinh: 1972                                 Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: dcthanh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0912.504.199