Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

VP HĐND&UBND

Văn phòng HĐND&UBND huyện

26/01/2015 11:22

1. Ông: Phạm Đức Nam - UV BCH Huyện ủy.

Chức vụ: Chánh VP HĐND&UBND
SĐT: 0949.112.686
Email: pdnam.ttphobang@hagiang.gov.vn; namhoai1999@gmail.com


2. Bà: Vũ Thị Bích Liên

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND
SĐT: 0965.282.699
Email: vtblien.dv@hagiang.gov.vn


3. Bà: Đặng Thị Bích

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

SĐT:  0854.568.666
Email: dtbich.dv@hagiang.gov.vn


3. Ông: Ma Doãn Khánh

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

SĐT: 0977.850.162; 0949.741.272
Email:  mdkhanh.dv@hagiang.gov.vn


4. Ông: Nguyễn Xuân Cương

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

- Địa chỉ mail: vpubnd.dv@hagiang.gov.vn

  - Số điện thoại: 01683.243.217


5. Ông: Vũ Văn Phong - Chuyên viên

- Chức vụ: Chuyên viên VP

- Ngày, tháng, năm sinh:13/9/1982

- Quê quán: Vị xuyên – Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Đồng Văn -  Hà Giang

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0985940113

- Địa chỉ Email: vuphongpbdv@gmail.com


6. Bà: Ấu Thị Lệ Quyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Địa chỉ Email: auquyenhg@gmail.com

- SĐT: 0915.722.058