Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

VP HĐND&UBND

Văn phòng HĐND&UBND huyện

26/01/2015 11:22

1. Ông: Phạm Đức Nam - UV BCH Huyện ủy.

Chức vụ: Chánh VP HĐND&UBND
SĐT: 0949.112.686
Email: pdnam.ttphobang@hagiang.gov.vn; namhoai1999@gmail.com

2. Bà: Vũ Thị Bích Liên

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND
SĐT: 0965.282.699
Email: vtblien.dv@hagiang.gov.vn

3. Bà: Đặng Thị Bích

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

SĐT: ....................................
Email: dtbich.dv@hagiang.gov.vn

3. Ông: Ma Doãn Khánh

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

SĐT: 0977.850.162; 0949.741.272
Email:  mdkhanh.dv@hagiang.gov.vn

4. Ông: Nguyễn Xuân Cương

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

- Địa chỉ mail: vpubnd.dv@hagiang.gov.vn

 

 - Số điện thoại: 01683.243.217