Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Phòng NN & PTNT

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2014 14:41

I. Địa chỉ liên hệ
- Tổ 6 Thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193.856.113
- Địa chỉ thư điện tử: pnnvaptntdv@gmail.com
II. Chức năng nhiệm vụ của Phòng:
Tham mưu, giúp UBND  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.
III. Cơ cấu tổ chức
1. Ông: Nguyễn Thanh Tuân
Chức vụ; Trưởng phòng
Email: ntuan.dv@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 
2. Ông: Lương Đình Đoàn
Chức vụ; Phó Trưởng phòng
Email: lddoan.dv@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 
3. Ông: Nguyễn Xuân Hợp
Chức vụ; Phó Trưởng phòng
Email: nxhop.dv@hagiang.gov.vn
Điện thoại: 

Phòng NN&PTNT