Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Phòng NN & PTNT

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2014 14:41


I. Thông tin về Phòng Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo, công chức

- Địa điểm trụ sở: Phòng Nông nghiệp và PTNT được bố trí tại tầng 2, trụ sở Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Văn, xây dựng ở Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại: 0219.3856.113.

- Hòm thư điện tử của cơ quan: pnnptnt.dv@hagiang.gov.vn.

II. Chức năng nhiệm vụ của Phòng:
Tham mưu, giúp UBND  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

III. Cơ cấu tổ chức

- Tổng biên chế tính đến 01/01/2020 là 9 người gồm: 01 Trưởng Phòng, 03 Phó Trưởng Phòng và 5 chuyên viên. Cụ thể:

(1) Ông: Nguyễn Thanh Tuân - Trưởng phòng


- Số điện thoại: 0915.316.506

- Địa chỉ thư điện tử: nttuan.dv@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung hoạt động của cơ quan.

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Công tác quy hoạch, Kế hoạch;  Chăn nuôi - thú y; Nghị quyết chăn nuôi, chương trình trọng tâm 4 con: Bò, Dê, Lợn, Ong giai đoạn 2016-2020; Phát triển nông thôn; Ổn định dân cư; Phát triển kinh tế hộ; Kinh tế trang trại nông thôn; Kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; Công tác Phòng chống thiên tai và TKCN;  

+ Chủ tài khoản của Phòng; Công tác Tài chính - kế toán của phòng; Thi đua khen thưởng - kỷ luật của phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật;

+ Khi đi vắng ủy quyền cho đng chí Phó trưởng phòng Thường trực quản lý, giải quyết công việc của cơ quan.

(2) Ông: Hà Văn Tuyến - Phó Trưởng phòng Thường trực


- Số điện thoại 0358.315.995;

- Địa chỉ thư điện tử: tuyendongvan@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp tham mưu, giúp việc lĩnh vực: Thủy lợi - Nước sinh hoạt; Tiêu chí NTM về thủy lợi;

+ Trục tiếp tham mưu, giúp việc cho Chánh văn phòng XD NTM, điều hành Văn phòng NTM theo đúng thẩm quyền; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm duyệt và trình Chánh Văn NTM huyện nội dung do ông Nguyễn Trường Sơn tham mưu về: Chương trình xây dựng Nông thôn mới;

+ Giải quyết công việc phát sinh khi trường phòng đi vắng; Phụ trách đơn vị khi Trưởng phòng ủy quyền;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Trưởng phòng, của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

+ Chủ tài khoản thứ 2 của Phòng.

(3) Ông: Nguyễn Xuân Hợp - Phó Trưởng phòng


- Số điện thoại: 0912.336.110

- Địa chỉ thư điện tử: hoppnn@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp tham mưu thực hiện trực tiếp các nội dung: Cơ giới hóa nông nghiệp; Tham mưu triển khai thực hiện chương trình 3 cây Lê, Tam giác mạch, Dược liệu giai đoạn 2016-2020. Các cây trồng hằng năm; Chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản;

+ Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm duyệt và trình trưởng phòng nội dung do ông Nguyễn Văn Xiển tham mưu về: Cây trồng lâu năm; cỏ thức ăn gia súc;

+ Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm duyệt và trình trưởng phòng nội dung do bà Tôn Thị Mến tham mưu về: Đào tạo, dạy nghề nông lâm nghiệp nông thôn;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Trưởng phòng, của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

+ Chủ tài khoản thứ 3 của Phòng.

(4) Bà: Đàm Thu Hiền - Phó Trưởng phòng kiêm Phó Ban quản lý Dự án bảo vệ phát triển rừng


- Số điện thoại: 0914.566.531

- Địa chỉ thư điện tử: hienkhuyennongdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp giúp Trưởng phòng phụ trách các lĩnh vực Lâm nghiệp;

+ Trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban QL DA BV và PTR huyện; Quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;  

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Trưởng phòng, của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

(5) Ông: Nguyễn Văn Xiển - Chuyên viên


- Số điện thoại 01649.771.745

- Địa chỉ thư điện tử: nguyenxien1987@gmail.com

- Tham mưu, giúp việc phụ trách lĩnh vực: Cây trồng lâu năm; cỏ thức ăn gia súc; Chương trình ổn định dân cư; Phòng, chống thiên tai; Nghị quyết 209, NQ 86, NQ 29 của HĐND tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

(6) Ông: Lý Minh Quý - Chuyên viên


- Số điện thoại 0975.969.077

- Địa chỉ thư điện tử: conongtroi1406@gmail.com

- Tham mưu, giúp việc phụ trách lĩnh vực: Tổng hợp báo cáo - kế hoạch hàng tháng, quý, năm;  Phát triển nông thôn; Phát triển kinh tế hộ; Kinh tế trang trại nông thôn; Kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; Thủ quỹ của cơ quan; Công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật của phòng và lưu trữ hồ sơ thi đua khen thưởng; Thư ký các cuộc họp, quản lý sổ họp cơ quan; theo dõi việc chấp hành ngày giờ công; Tiêu chí NTM về tổ chức lại sản xuất; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

(7) Ông: Nguyễn Trường Sơn - Chuyên viên


- Số điện thoại: 0943.312.888

- Địa chỉ thư điện tử: truongsondvhg@gmail.com

- Tham mưu, giúp việc phụ trách lĩnh vực: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác quy hoạch; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

(8) Bà: Tôn Thị Mến - Cán sự


- Số điện thại 0385.087.734

- Địa chỉ thư điện tử: menpnnptntdv@gmail.com

- Tham mưu, giúp việc phụ trách lĩnh vực: Nghị quyết chăn nuôi - Chương trình trọng tâm 4 con bò, Lợn, dê, ong; Gia trại chăn nuôi; Chăn nuôi - Thủy sản; Đào tạo, dạy nghề nông lâm nghiệp nông thôn; Văn thư - Lưu trữ, quản lý con dấu của Phòng; Công tác cải cách hành chính, dân vận, dân chủ, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

9. Ông: Nguyễn Tiến Lực - Công chức Phòng Tài chính Kế hoạch - Kêm nhiệm Kế toán Phòng


- Số điện thại 0945.332.996

- Địa chỉ thư điện tử: nguyentienluc1976dv@gmail.com

- Tham mưu, giúp việc phụ trách lĩnh vực: Công tác tài chính - kế toán của phòng; Quản lý tài sản, chứng từ của Phòng theo quy định của pháp luật; Theo dõi kết quả thực hiện các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ sản xuất; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

2. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

2.1. Vị trí, chức năng:  Là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trai nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở huyện.

2.2. Nhiệm vụ, Quyền hạn:

(1) Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

(2) Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

(3) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

(4) Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

(5) Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

(6) Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

(7) Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

(8) Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

(9) Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

(10) Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

(11) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

(12) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

(13) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

(14) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

(15) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

(16) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

(17) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(18) Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

(19) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Phòng NN&PTNT