Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Phòng GD & ĐT

Phòng GD&ĐT

27/12/2017 10:05

            I. Thông tin chung

1. Tên gọi: Phòng Giáo dục và Đào tao

2. Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

3. Số điện thoại: 02193.856.106

4. Email: dongvan@hagiang.edu.vn

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị

1.1. Bà:  Mua Thị Hồng Minh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Lịch Sử

- Số điện thoại: 0973701888

- Email: muathihongminh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung của ngành

1.2. Ông: Dương Tiến Dũng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Quản lý Giáo dục

- Số điện thoại: 01652092008

- Email: duongdungdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chuyên môn cấp THCS, Công nghệ thông tin, cấp phát Văn băng, Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục thường xuyên, Giáo dục dân tộc; các loại chế độ chính sách đối với học sinh; hoạt động của TTHTCĐ; chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng trường đạt chuẩn cấp quốc gia, trường đạt chuấn mức chất lượng tối thiếu cấp THCS; phổ cập giáo dục cấp THCS; công tác Anh ninh- Quốc phòng; Phòng cháy chữa cháy. Các loại chế độ, chính sách cho học sinh các cấp học; công tác về thiết bị, công tác xây dựng thư viện trường phổ thông đạt chuẩn cấp THCS; công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS

1.3. Bà: Trần Thị Lâm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

- Số điện thoại: 0915503369

- Email: lamdv369@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chuyên môn cấp Tiêu học; Công tác Thống kê - Tổng hợp; giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào dạy học cấp Tiểu học; hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp; công viên địa chất toàn cầu; Công tác y tế, đoàn, đội, công tác tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật, an toàn giao thông trong các trường học; xây dựng trường đạt chuẩn cấp quốc gia, trường đạt chuấn mức chất lượng tối thiếu cấp tiểu học; Xóa mù chữ; Phổ cập giáo dục cấp tiểu học; Tổng hợp trẻ khuyết tật, con thương binh, liệt sỹ, mồ côi., cấp tiểu học; học sinh dân tộc thiếu sổ

1.4. Bà: Lương Thị Nhiễu

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Giáo dục Mầm non

- Số điện thoại: 0978527049

- Email: nhieugddv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chuyên môn bậc Mầm non; Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; công tác thanh tra - kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thi đua - khen thưởng; công tác tiếp dân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê dục, thê thao; Phổ cấp cập ngành học Mầm non; xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn cấp quốc gia; Hội cựu giáo chức, Hội Khuyến học, công tác xã hội hóa giáo dục toàn ngành.

2. Công chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

2.1. Ông: Hà Văn Công

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

- Số điện thoại: 01672117178

- Email: haconggd75@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ, theo dõi tổng hợp biên chế; các loại chế độ chính sách; Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ công chức, viên chức đối với công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; khen thưởng học sinh; kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; xây dựng trường đạt chuẩn cấp quốc gia toàn ngành; cải cách thủ tục hành chính; Chuyên môn cấp Tiểu học phụ trách môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý; TNXH.

2.2. Ông: Đinh Văn Thơ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

- Số điện thoại: 0915980128

- Email: dinhtho73@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Tổng hợp, thống kê, báo cáo; kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiếu học; Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; thanh tra, giải quyết đơn thư tổ cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến giáo dục. Công tác giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy trong các nhà trường cấp tiểu học; công tác kiêm tra, xét hoàn thành chương trình tiểu học; xét lên lớp. Chuyên môn Tiểu học Phụ trách môn Đạo đức, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc.

2.3. Ông:  Ngô Quang Tiến

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng; Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

- Số điện thoại: 0982395006

- Email: ngotien1964@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng cơ sở vật chất; phòng cháy chữa cháy; công tác thư viện - thiết bị trường học; xây dựng thư viện chuẩn các trường học; tổng hợp sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập của học sinh hàng năm học; cấp phát hồ sơ, sổ sách. công tác giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy trong các nhà trường cấp THCS; công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp, các trường Nội trú tỉnh, Trung ương; Tổng hợpp báo cáo trẻ khuyết tật; dân tộc thiếu số, con thương binh, liệt sỹ, mồ côi,... cấp THCS; Quản lý việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, hồ sơ xét tốt nghiệp cấp THCS;

2.4. Bà: Chu Thị Tuyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành Giáo dục Mầm non

- Số điện thoại: 0915451881

- Email: anhtuyengddv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn giáo dục mầm non; công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non. Tham gia công tác về sách thiết bị ngành học mầm non; Thủy Quỹ, Quản lý, theo dõi, lập số, ghi số BHXH và cấp thẻ BHYT hàng năm cho cán bộ công chức, viên chức và học sinh trong toàn ngành.