Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Xã Lũng Thầu

UBND xã Lũng Thầu

03/01/2018 14:06

 

1. Điện chỉ liên hệ: UBND xã Lũng Thầu:

    -  Số điện thoại:02193501660:

    -  Fax:

    -  Thư điện tử: xlungthau@.hagiang.gov.vn:

+.Thường trực Đảng ủy:

   -  Bí Thư Đảng ủy,CT HĐND xã phụ trách chung:

   - Phó Bí thư thường trực  Đảng Ủy Phụ trách khối đoàn thể,văn phòng Đảng ủy:

   - Phó Bí thư tăng Cường Phụ trách quốc phòng ăn sinh và công tác Đảng:

+.Thường trục Hội đồng nhân dân xã:

  - Phó chủ tịch HĐND phụ trách khối Hội đồng  xã:

+. Thường Trực UBND xã:

  -  Chủ tịch UBND xã phụ trách chung:

  -  Phó Chủ tịch thường trực phụ trách khối Nông lâm  nghiệp xã:

  -  Phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội:

+. Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã:

  - Chủ tịch UBMTTQVN xã trưởng khối khối đoàn thể

+ Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính xã(mai vẽ)

 Thường trực Đảng Ủy:

I.Thông tin chung:

  - Tên gọi:Thường trục Đảng Ủy xã:

  - Địa chỉ:xã Lũng Thầu- huyện Đồng văn – tỉnh hà Giang:

  - Số điện thoại liên hệ: 02193501660:

  -  Thư điện tử: xlungthau@.hagiang.gov.vn:

II.Tổ chức bộ máy:

1. Ông:Giàng Mí Say:

 

 

  - Chức vụ: Bí thư Đảng Ủy  kiêm Chủ tịch HĐND xã:

  - Số điện thoại:0948389848:

  - Địa chỉ Email: gmsay.xlungthau@hagiang.gov.vn
  - Lĩnh vực phụ trách:Là người đứng đầu cơ quan,phụ trách chung tất cả các lĩnh vực của Đảng ủy xã. Chịu trách nhiệm trước huyện ủy  về việc thực hiện các chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn  được giao toàn bộ về  hoạt động của cơ quan:

2. Giàng Mí Sò:

 

 - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy:

 - Số điện thoại:0964106549:

 - Điện chỉ Email:gmso.xlungthau@hagiang.gov.vn
 - Lĩnh  vực phụ trách:Phó Bí thư thường trực phụ trách khối đoàn thể,công tác văn phòng Đảng ủy và Chịu trách nhiệm trước ban thường trực Đảng ủy,Bí thư Đảng ủy xã:

3.Sùng Mí Chá;

 

 - Phó Bí thư Đảng Ủy Chủ Tịch UBND xã:

 - Số điện thoại:01234316314:

 - Điện chỉ Email: smcha.xlungthau@hagiang.gov.vn:

 - Lĩnh  vực phụ trách:Phó Bí thư Tăng cường phụ trách quốc phòng An ninh chính trị,công tác xây dựng Đảng, chịu trách nhiệm trước ban thường trực Đảng ủy,Bí thư Đảng ủy  xã

Thường trực HĐND xã:

I.Thông tin chung:

  - Tên gọi: Thường trực HĐND xã:

  - Địa chỉ:xã Lũng Thầu- huyện Đồng văn – tỉnh hà Giang:

  - Số điện thoại liên hệ: 02193501660:

  -  Thư điện tử: xlungthau@.hagiang.gov.vn:

II.Tổ chức bộ máy HĐND xã:

1.Ông: Sùng Sìa Xá:

 

 - Phó chủ tịch HĐND xã:

 - Số điện thoại:01672036867:

 - Điện chỉ Email: sxsa.xlungthau@hagiang.gov.vn
 - Lĩnh Vực phụ trách:Công tác hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch HĐND xã.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ xã:

I.Thông tin chung:

  - Tên gọi: ỦY BAN NHÂN DÂN xã:

  - Địa chỉ:xã Lũng Thầu- huyện Đồng văn – tỉnh hà Giang:

  - Số điện thoại liên hệ: 02193501660:

  -  Thư điện tử: xlungthau@.hagiang.gov.vn:

II.Tổ chức bộ máy UBND xã:

1.Ông : Sùng Mí Chá

 

 - Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng Chủ tịch UBND xã:

 - Số điện thoại:01234316314:

 - Địa chỉ Email:smcha.xlungthau@hagiang.gov.vn
 - Lĩnh vực phụ trách:Là người đứng đầu cư quan,phụ trách chúng tất cả các lĩnh vực của UBND xã. Chịu trách nhiệm trước thường vụ huyện ủy  về việc thực hiện các chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và được giao toàn bộ hoạt động của cơ quan.

 - Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diệncác nhiệm vụ công tác,chủ trì hội nghị của UBND xã.Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình,kế hoạch của UBND xã và phân công nhiệm cho các phó chủ tịch và cán bộ công chức chuyên môn.

- Trực tiếp phụ trách công tác thẩm định các công trình dự án đầu tư,giao việc thẩm định các công trình dự án cho bộ phận chuyên môn thực hiện,công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ quan trọng của UBND xã đồng thời làm chủ tài khoản của cơ quan xã.

2.Ông:Ly Mí Lừ:

 

 

Phó chủ tịch thường trực  UBND xã:

 - Số điện thoại:01689759996:

 - Điện chỉ Email: lmlu.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Lĩnh  vực phụ trách:Phó  chủ tịch  UBND  phụ trách khối  văn hóa xã hội Chịu trách nhiệm trước thường  trực UBNDxã:


- 3.Ông: Nguyễn Mạnh Hà

Phó chủ tịch UBND xã:

 - Số điện thoại:0984272098:

 - Điện chỉ Email: nmha.xlungtha@hagiang.gov.vn
Lĩnh  vực phụ trách:Phó  chủ tịch  thường trực phụ trách khối  nông lân nghiệp và Chịu trách nhiệm trước thường  trực UBNDxã

4.Ông :Hoàng Trung Tuyến

 

 

Chức vụ: chuyên viên - Văn phòng thống kê
   - Số điện thoại: 0974239104
   - Địa chỉ Email: httuyen.xlungthau@hagiang.gov.vn
   - Lĩnh vực phụ trách: VP HĐND - UBND xã

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng HDDND&UBND xã trên địa bàn theo quy định ca pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ch tịch y ban nhân dân cấp xã;

b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Ch trì, phối hợp với công chức khác xây dng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát trin công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ch tịch y ban nhân dân cấp xã.

5.Ông: Thào Mí Sò:

 

 

Chức vụ: Cán sự - Tư pháp Hộ tịch
- Số điện thoại: 01658784665

- Địa chỉ Email: tmso.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch xã,thăm mưu cho thường trực UBND xã về công tác tư pháp và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

6 Bà: Giàng Thị Xy

 

Chức vụ: Cán sự – Địa chính xây dựng đô thị .
- Số điện thoại:0973080894
- Địa chỉ Email: 
gtxy.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính xây dựng đô thị xã,thăm mưu cho thường trực UBND xã về công tác đất đai và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

7.Ông : Chu Thành Chung

 

Chức vụ: Chuyên viên – Văn hóa xã hội
- Số điện thoại:01694715487
- Địa chỉ Email: 
ctchung.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Lao động thương binh và xã hội xã,thăm mưu cho thường trực UBND xã về công tác  lao động  và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

8.Ông:Giàng Mí Dính

 

 

Chức vụ: Cán sự – Trưởng công an xã
- Số điện thoại:01663862890

- Địa chỉ Email: gmdinh.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: An ninh  chính trị -trật tự an toàn xã và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

9.Ông: Giàng Mí Nhìa

 

   Chức vụ: Cán sự – Phó công an xã
  - Số điện thoại:01633931406
  - Địa chỉ Email: 
gmnhia.xlungthau@hagiang.gov.vn
  - Lĩnh vực phụ trách: An ninh  chính trị -trật tự an toàn xã và công tác hộ tịch chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

10.Ông: Giàng Mí Pó

 

   Chức vụ: Cán sự – Chỉ huy trưởng quân sự  xã
- Số điện thoại:01632394978  
- Địa chỉ Email: gmpo
.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách:Chỉ huy trưởng quân sự  xã phụ trách chung xã và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

11.Ông:Vàng Mí Say

 

Chức vụ: Cán sự – Chỉ huy phó quân sự  xã
- Số điện thoại:01685219521
- Địa chỉ Email: vmsay
.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách:Chỉ huy phó quân sự  xã phụ trách  công tác thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

12.Ông: Dinh Mí Giàng

 

Chức vụ: Chuyên viên – Địa chính nông nghiệp

- Số điện thoại: 0988927982
- Địa chỉ Email: 
dmgiang.xlungthau@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác nông nghiệp và công tác chăn nuôi thú y, tham mưu cho thường trực UBND xã thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển kinh tế, theo dõi các chỉ tiêu xã phân bổ cho các thôn thực hiện.

13.Ông:Hoàng Thị Thanh

 

 

Chức vụ: Chuyên viên – Tài chính Kế toán xã
- Số điện thoại:0983894126

 - Địa chỉ Email: `htthanh.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: tài chính kế toán tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

14.Ông:Tải Đình Đường

 

Chức vụ: Cán sự – Văn hóa xã hội
- Số điện thoại:0977370022
- Địa chỉ Email: 
`tdduong.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác phong trào văn hóa và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

 

 

15.Ông: Củng Lan Hương

 

Chức vụ: Cán sự – Văn Phòng thống kê
- Số điện thoại:01653354673

- Địa chỉ Email: clhuong.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách:  Văn phòng thống kê phụ trách Văn Phòng Đảng Ủy xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác xây dựng, phát triển  Đảng và công tác thống kê của xã.

16.Khối đoàn thể xã

1.Ông Vừ Mí Hờ

 

Chức vụ: Cán sự – CT.UBMTTQVN
- Số điện thoại:01657440639
- Địa chỉ Email: 
vmho.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách:Trưởng khối phụ trách các hội đoàn thể xã,chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

2.Bà Giàng Mí Dình 

 

 

Chức vụ: Cán sự – CT.HND xã
- Số điện thoại:01684440782
- Địa chỉ Email: 
gmdinh.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: công tác nông dân,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

3.Ông: Giàng Mí sò

 

Chức vụ: Cán sự – CT.Hội Cựu Chiến Binh xã
- Số điện thoại:01632187583
- Địa chỉ Email: 
gmso.xthauthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: công tác  hội cựu chiến binh,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

4.Ông Giàng Thị Sùng

 

Chức vụ: Cán sự – Bí Thư đoàn thanh niên  xã
- Số điện thoại: 01664514130
- Địa chỉ Email: 
gtsung.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: công tác  đoàn thanh niên xã,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

5.Bà: Hầu Thị Cho

 

Chức vụ: Cán sự – Chủ Tịch hội phụ nữ xã
- Số điện thoại:01698377629
- Địa chỉ Email: 
htcho.xlungthau@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: công tác  hội phụ nữ xã,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

I.THÔNG TIN VỀ XÃ:

+ Khái  quát về điều kiện tự nhiên.

 Lũng Thầu là một xã nội địa của huyện Đồng Văn cách trung tâm huyện 38 km, phía đông giáp xã Vần Chải, phía bắc giáp xã Phố Cáo của huyện Đồng Văn, phía tây giáp xã Sủng Thài, phía nam giáp xã Hữu Vinh của huyện Yên Minh. Là một xã nghèo và khó khăn của huyện, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, toàn xã có 449 hộ với 2.113 khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 71,49% (theo số liệu điều tra cuối năm 2017), thuộc vùng núi đá cao, vùng sâu, vùng xa, độ cao trung bình 1.700m  so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình 18-20 0c, lượng mưa trung bình năm 0,05 mm.

Sản xuất nông nghiệp là chính, chủ yếu là cây ngô, cây đậu tương các loại rau đậu khác … và chăn nuôi gia súc, gia cầm, ong với quy mô nhỏ hộ gia đình. Kinh tế của xã hiện nay chậm phát triển nguyên nhân chủ yếu là sản xuất tự cung tự cấp. Điều kiện canh tác gặp nhiều khó khăn, địa hình đồi núi đá cao có độ dốc lớn, đất bạc màu và do điều kiện khí hậu thời tiết khắc nhiệt mùa khô thường kéo dài, thiếu nước ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, khi mùa mưa thường có những trận mưa to kèm bão lũ gây ảnh hưởng đến tài sản và cây trồng vật nuôi, của nhân dân. Mặt khác dân trí còn thấp, còn áp dụng phong tục tập quán canh tác lạc hậu.

Toàn xã có 03 trường được xây dựng kiên cố và 5 điểm trường với 31 phòng học, có 466 học sinh các cấp; cán bộ, giáo viên có 54 người.

Trạm y tế xã được xây dựng kiên cố tuy vậy cơ sở vật chất còn nghèo nàn lạc hậu thiếu các trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, có 04 cán bộ chuyên trách và có 06 cán bộ y tế thôn bản/6 thôn, trình độ chuyên môn đội ngũ án bộ y tế thôn bản còn rất nhiều hạn chế (đều chưa qua đào tạo hoặc được đào tạo ngắn hạn).

Đường từ trung tâm xã đến thôn hiện nay đi lại được cả 2 mùa mưa và khô. Đường từ xã đi các thôn có 02 thôn/06 thôn có đường ô tô đến được, 04 thôn không có đường ô tô đến được (chủ yếu đường đá). 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, tuy nhiên vẫn còn một số hộ vẫn phải kéo đường dây điện xa, đường điện không đảm bảo, chung Công tơ điện.

+ Đặc điểm văn hóa tinh thần

Văn hóa tín ngưỡng của của các dân tộc rất phong phú, họ tin theo thuyết “Vạn vật hữu linh” cho rằng mọi vật khi sinh ra đều có linh hồn, khi chết sẽ biến thành ma, chia thành ma lành và ma dữ. Ma lành gồm các thần ở trên trời, thần rừng, thần thổ địa, ma tổ tiên… Ma dữ có ma sông, ma suối, ma rừng, ma đường và ma cà rồng, ma lang thang… Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng quan trọng nhất trong gia đình các dân tộc, họ cho rằng việc thờ cúng có thành tâm thì tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu, gia chủ gặp nhiều điều may trong năm.

 

                                                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                 Sùng Mí Chá