Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Xã Phố Là

ỦY BAN NHÂN XÃ PHỐ LÀ

07/12/2017 13:12

    Địa chỉ liên hệ UBND xã Phố Là

  - Số điện thoại:02193510251:

  - Fax:

  - Thư điện tử: xphola@.hagiang.gov.vn

  

  - Cơ cấu tổ chức:

  - Sơ đồ bộ máy hành chính nhà nước.( chưa vẽ)

+.Thường trực Đảng ủy:

  - Bí Thư Đảng ủy,CT HĐND xã phụ trách chung:

  - Phó Bí thư thường trực  Đảng Ủy Phụ trách khối đoàn thể,văn phòng Đảng ủy:

  - Phó Bí thư tăng Cường Phụ trách quốc phòng ăn sinh và công tác Đảng:

+.Thường trục Hội đồng nhân dân xã:

  - Phó chủ tịch HĐND phụ trách khối Hội đồng  xã:

+. Thường Trực UBND xã:

  -  Chủ tịch UBND xã phụ trách chung:

  - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách khối Nông lâm  nghiệp xã:

  -  Phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội:

+. Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã:

  - Chủ tịch UBMTTQVN xã trưởng khối khối đoàn thể

+ Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính xã(mai vẽ)

 Thường trực Đảng Ủy:

I.Thông tin chung:

  - Tên gọi:Thường trục Đảng Ủy xã:

  - Địa chỉ:xã Phố Là- huyện Đồng văn – tỉnh hà Giang:

  - Số điện thoại liên hệ: 02193510251:

  - Thư điện tử: xphola@.hagiang.gov.vn:

II.Tổ chức bộ máy:

1. Ông: Vừ Chè Giàng

 

  - Chức vụ: Bí thư Đảng Ủy

  - Số điện thoại:

  - Địa chỉ Email: vcgiang.ttphobang@hagiang.gov.vn
  - Lĩnh vực phụ trách:Là người đứng đầu cơ quan,phụ trách chung tất cả các lĩnh vực của Đảng ủy xã. Chịu trách nhiệm trước huyện ủy  về việc thực hiện các chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn  được giao toàn bộ về  hoạt động của cơ quan:

2. Thào Mí Dình:

  - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy:

  - Số điện thoại:0989801576:

  - Điện chỉ Email:tmdinh.xphola@hagiang.gov.vn

  - Lĩnh  vực phụ trách:Phó Bí thư thường trực phụ trách khối đoàn thể,công tác văn phòng Đảng ủy và Chịu trách nhiệm trước ban thường trực Đảng ủy,Bí thư Đảng ủy xã:

3. Lục Văn Nhẫn;

  - Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy:

  - Số điện thoại:01627777755:

  - Điện chỉ Email: lucnhanbphg@gmail.com:

  - Lĩnh  vực phụ trách:Phó Bí thư Tăng cường phụ trách quốc phòng An ninh chính trị,công tác xây dựng Đảng, chịu trách nhiệm trước ban thường trực Đảng ủy,Bí thư Đảng ủy  xã

Thường trực HĐND xã:

I. Thông tin chung:

 -Tên gọi: Thường trực HĐND xã:

 - Địa chỉ:xã Phố Là- huyện Đồng văn – tỉnh hà Giang:

 - Số điện thoại liên hệ: 02193510251:

 - Thư điện tử: xphola@.hagiang.gov.vn:

II. Tổ chức bộ máy HĐND xã:

1. Ông: Vừ Mí Pó:

 - Phó chủ tịch HĐND xã:

 - Số điện thoại:01692637299:

 - Điện chỉ Email: vmpo.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh Vực phụ trách:Công tác hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch HĐND xã.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ xã:

I. Thông tin chung:

 - Tên gọi: ỦY BAN NHÂN DÂN xã:

 - Địa chỉ:xã Phố Là- huyện Đồng văn – tỉnh hà Giang:

 - Số điện thoại liên hệ: 02193510251:

 - Thư điện tử: xphola@.hagiang.gov.vn:

II. Tổ chức bộ máy UBND xã:

1. Ông: Đặng Vũ Hiệp

  - Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng Chủ tịch UBND xã:

  - Số điện thoại:01694710792:

  - Địa chỉ Email:dvhiep.xphola@hagiang.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách:Là người đứng đầu cư quan,phụ trách chúng tất cả các lĩnh vực của UBND xã. Chịu trách nhiệm trước thường vụ huyện ủy  về việc thực hiện các chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và được giao toàn bộ hoạt động của cơ quan.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diệncác nhiệm vụ công tác,chủ trì hội nghị của UBND xã.Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình,kế hoạch của UBND xã và phân công nhiệm cho các phó chủ tịch và cán bộ công chức chuyên môn.

  - Trực tiếp phụ trách công tác thẩm định các công trình dự án đầu tư,giao việc thẩm định các công trình dự án cho bộ phận chuyên môn thực hiện,công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ quan trọng của UBND xã đồng thời làm chủ tài khoản của cơ quan xã.

2. Ông:Mua Mí Giàng:

 

Phó chủ tịch thường trực  UBND xã:

 - Số điện thoại:0949310054:

 - Điện chỉ Email: mmgiang.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh  vực phụ trách:Phó  chủ tịch  thường trực phụ trách khối  nông lân nghiệp và Chịu trách nhiệm trước thường  trực UBNDxã:

3. Ông: Ly Mí Sì

 Phó chủ tịch UBND xã:

 - Số điện thoại:0949310054:

 - Điện chỉ Email: lmsi.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh  vực phụ trách:Phó  chủ tịch  UBND  phụ trách khối  văn hóa xã hội Chịu trách nhiệm trước thường  trực UBNDxã:

4. Bà:Hà Thị Việt

 

 Chức vụ: chuyên viên - Văn phòng thống kê

  - Số điện thoại: 0983156649

  - Địa chỉ Email: htviet.xphola@hagiang.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: VP HĐND - UBND xã

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng HDDND&UBND xã trên địa bàn theo quy định ca pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ch tịch y ban nhân dân cấp xã;

b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Ch trì, phối hợp với công chức khác xây dng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát trin công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ch tịch y ban nhân dân cấp xã.

5. Bà: Vừ Thị Dính

 - Chức vụ: Cán sự - Văn phòng thống kê Phụ trách văn thư lưu trữ và CCHC một cửa xã.

 - Số điện thoại: 0944758820

 - Địa chỉ Email: vtdinh.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: VP thống kê phụ trách văn thư lưu trữ và CCHC một cửa xã

 - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực Một cửa xã,quản lý các phần mền hồ sơ công chức và theo dõi văn bản quản lý điều hành là người quản lý con dấu của UBND xã:

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 - Xây dựng và theo dõi việc thực hiện,kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của  Ch tịch  và các Phó Chủ tịch y ban nhân dân xã;

 - Phối hợp với công chức chuyên môn xây dng và theo dõi bộ phận một cửa  về công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ,tháng quý,năm,và chịu trách nhiệm công việc trước thường trực UBND xã

6. Ông: Tăng Văn Chùa:

 

 Chức vụ: Cán sự - Tư pháp Hộ tịch

  - Số điện thoại: 0966501178

  - Địa chỉ Email: tvchua.xphola@hagiang.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch xã,thăm mưu cho thường trực UBND xã về công tác tư pháp và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

7. Ông: Tráng Đức Tháng

 Chức vụ: Cán sự – Địa chính xây dựng đô thị .

 - Số điện thoại:0964785145

 - Địa chỉ Email: tdthang.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Địa chính xây dựng đô thị xã,thăm mưu cho thường trực UBND xã về công tác coong tác đất đai và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

8. Bà:Nguyễn Thị thu Hà

Chức vụ: Chuyên viên – Văn hóa xã hội

 - Số điện thoại:01258984733

 - Địa chỉ Email: nttha.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Lao động thương binh và xã hội xã,thăm mưu cho thường trực UBND xã về công tác  lao động  và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

9. Ông:Giàng Mí Nô

 Chức vụ: Cán sự – Trưởng công an xã

 - Số điện thoại:01255884532

 - Địa chỉ Email: gmno.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: An ninh  chính trị -trật tự an toàn xã và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

10.Ông: Thào Mí Súng

 Chức vụ: Cán sự – Phó công an xã

 - Số điện thoại:01256504297

 - Địa chỉ Email: tmsung.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: An ninh  chính trị -trật tự an toàn xã và công tác hộ tịch chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

11. Ông:Hầu Mí Vư

 Chức vụ: Cán sự – Chỉ huy trưởng quân sự  xã

- Số điện thoại:01232461798

- Địa chỉ Email: hmvu.xphola@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:Chỉ huy trưởng quân sự  xã phụ trách chung xã và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

12.Ông:Hầu Mí Co

 

Chức vụ: Cán sự – Chỉ huy trưởng quân sự  xã

 - Số điện thoại:01232461798

 - Địa chỉ Email: 

 - Lĩnh vực phụ trách:Chỉ huy phó quân sự  xã phụ trách  công tác thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

13.Ông: Nguyễn Văn Thọ

 Chức vụ: Chuyên viên – Địa chính nông nghiệp

 - Số điện thoại:01238410050

 - Địa chỉ Email: nvtho.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Công tác nông nghiệp và công tác chăn nuôi thú y, tham mưu cho thường trực UBND xã thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển kinh tế, theo dõi các chỉ tiêu xã phân bổ cho các thôn thực hiện.

14. Ông:Nông Thế Viễn

 

Chức vụ: Chuyên viên – Tài chính Kế toán xã

- Số điện thoại:01297781734

- Địa chỉ Email: `ntvien.xphola@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: tài chính kế toán tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

15. Ông:Trương Văn Duẩn

Chức vụ: Cán sự – Văn hóa xã hội

 - Số điện thoại:01685419741

 - Địa chỉ Email: `tvduan.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác phong trào văn hóa và chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

16. Ông:Giàng Mí Phủng

 Chức vụ: Cán sự – Văn Phòng thống kê

 - Số điện thoại:01656248455

 - Địa chỉ Email: gmphung.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách:  Văn phòng thống kê phụ trách Văn Phòng Đảng Ủy xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác xây dựng, phát triển  Đảng và công tác thống kê của xã.

17.Khối đoàn thể xã

 1.Ông Hầu Chứ Dình

 Chức vụ: Cán sự – CT.UBMTTQVN

 - Số điện thoại:01252772962

 - Địa chỉ Email: hmdinh.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách:Trưởng khối phụ trách các hội đoàn thể xã,chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

2. Bà Củng Thị Quang 

 

 Chức vụ: Cán sự – CT.HND xã

 - Số điện thoại:01259845599

 - Địa chỉ Email: ctquang.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: công tác nông dân,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

3. Ông: Giàng Mí Pó

 Chức vụ: Cán sự – CT.Hội Cựu Chiến Binh xã

 - Số điện thoại:01232093900

 - Địa chỉ Email: gmpo.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: công tác  hội cựu chiến binh,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

4. Ông Tráng Sèng Phong

 Chức vụ: Cán sự – Bí Thư đoàn thanh niên  xã

 - Số điện thoại:0948964038

 - Địa chỉ Email: tsphong.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: công tác  đoàn thanh niên xã,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

5. Bà: Thò Thị Kía

 Chức vụ: Cán sự – Chủ Tịch hội phụ nữ xã

 - Số điện thoại:0911033394

 - Địa chỉ Email: ttkia.xphola@hagiang.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: công tác  hội phụ nữ xã,tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác tuyên truyền các chị thị nghị quyết của hội và chịu trách nhiệm trước thường trực Đảng ủy xã.

II. THÔNG TIN VỀ XÃ:

+ Khái  quát về điều kiện tự nhiên.

Phố Là là một xã biên giới, nằm ở phía Nam của huyện Đồng Văn, cách trung tâm huyện Đồng Văn 40 km, có đường biên giới 9,3 km, 13 cột mốc giáp với Trung Quốc. Tổng diện tích đất tự nhiên 1.370,78 ha. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 247,7 ha, đất lâm nghiệp 838,6 ha, đất phi nông nghiệp 43,46 ha, diện tích đất chưa sử dụng 241,02 ha.

       - Tổng số hộ trên địa bàn xã 507 hộ = 2. 675 khẩu:

       Trong đó, 321 hộ nghèo= 1710 khẩu, chiếm 68,3%; 52 hộ cận nghèo= 272 khẩu, chiếm 11,7%; 94 hộ không nghèo (hộ khá giầu)= 521 khẩu, chiếm 20%.

       - Số hộ nghèo, hộ cận  nghèo đã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách: 291 hộ với tổng số tiền là 4,967 tỷ đồng.

       - Số hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được vay vốn: 30 hộ. Các hộ đang đăng ký tiếp tục vay.. Gồm 04 dân tộc anh cùng chung sống: Mông, Hán, Pu péo, Cờ lao...

       - Trong những năm qua được sự hỗ trợ đầu tư của Đảng, Nhà nước đã ưu tiên đầu tư cho Xã nhiều công trình công cộng phúc lợi như điện, đường, trường, trạm...vì vậy bộ mặt thị trấn có nhiều khởi sắc, các công trình cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo như nhà ở, bể nước, giống cây trồng...đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, bên cạnh đó một số hộ dân di chuyển về tuyến hai sinh sống sau đó trở lại nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vì vậy đến nay Phố Là vẫn là một xã nghèo so với mức bình quân chung của tỉnh, huyện, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (56%), tỷ lệ hộ khá giàu trên địa bàn thị trấn chỉ chiếm 5% tổng số hộ toàn thị trấn.

      1.2. Vị trí địa lý:

       + Phía Đông: Giáp TT Phố Bảng, huyện Đồng Văn.

       + Phía Nam: Giáp với xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn.

       + Phía Tây và phía Bắc: Giáp với Trung Quốc.

1.3. Đặc điểm xã hội ở Phố Là

Toàn xã có 7 thôn bản, trong đó có 5 thôn giáp biên giới gồm thôn Pín Tủng, Tả Lủng, Phố Là A, Phố Là B, Sán Trồ với tổng chiều dài đường biên 9,3km

Trên địa bàn xã có 4 dân tộc gồm các dân tộc: Mông, Pu Péo, Cờ Lao, Hán trong đó: Dân tộc Mông chiếm đa số.

Tổng số người trong độ tuổi lao động là 1. 999 lao động.

Lâm thủy sản chỉ có cây lê là có giá tri kinh tế cao, Đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhân dân.

Khí hậu tại Phố Là là một xã nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khí hậu khắc nghiệt rét đậm, thiếu nước sinh hoạt, nhưng do địa hình cao nên khí hậu mang nhiều sắc thái ôn đới hướng gió chủ yếu theo hướng Đông Bắc.

2. Đặc trưng các dân tộc trong xã

Trong xã có 4 dân tộc cùng sinh sống: Dân tộc Pu péo là dân tộc cư trú lâu đời trong xã họ có các đặc điểm về văn hóa như: Thờ cúng tổ tiên, các điệu múa hát dân ca và có trống đồng phục vụ múa hát, lễ cưới cũng có các bước dặm hỏi, đặt lễ, đăng ký kết hôn, tổ chức cưới ngoài ra họ còn có và duy trì được lễ cúng thần rừng và lễ ra đồng cúng thần sông, thần núi phù hộ con cháu khỏe mạnh làm ăn phát đạt. Dân tộc Hoa hán là 1 dân tộc có nguồn gốc từ nước Trung Quốc sang họ có các bản sắc độc đáo của dân tộc như: Thờ cúng tổ tiên, hát dân ca (Sán cố) và có múa sư tử phục vụ ngày sinh quan âm bồ tắc 19/9 âm lịch hàng năm. Dân tộc Mông là cư dân bản địa sống lâu đời. Họ là một trong những chủ nhân đầu tiên sống ở mạnh đất Phố Là. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, họ luôn phải thường xuyên đấu tranh với thiên nhiên và chống lại sự xâm lược, đồng hóa của phong kiến phương Bắc để tồn tại và phát triển đến ngày nay. Dân tộc Cờ Lao duy trì và gìn giữ được bẳn sắc văn hóa của dân tộc trong việc cưới, việc tang. Thờ cúng tổ tiên các bài hát dân ca truyền thống có ý nghĩa to lớn trong phục vụ lễ cưới, ăn hỏi…

* Đặc điểm văn hóa các dân tộc

* Đặc điểm văn hóa vật chất

Các dân tộc thường sống tập trung thành từng bản, thường ở trên núi đá. Tên bản thường đặt theo tên từ ngứ Hán việt, đồi núi, không có bản gọi theo tên người.

Về nhà ở, chủ yếu ở trình tường, nhà thường dựng theo thế đất, đằng sau dựa vào rừng núi, phía trước nhìn ra cánh đồng, sông suối. Hướng nhà thường căn cứ vào tuổi của gia chủ. Kiến trúc nhà trình tường truyền thống là cột gỗ tròn, hoặc vuông to kê đá hộc và mái lợp bằng ngón âm dương.

  Văn hóa tín ngưỡng của của các dân tộc rất phong phú, họ tin theo thuyết “Vạn vật hữu linh” cho rằng mọi vật khi sinh ra đều có linh hồn, khi chết sẽ biến thành ma, chia thành ma lành và ma dữ. Ma lành gồm các thần ở trên trời, thần rừng, thần thổ địa, ma tổ tiên… Ma dữ có ma sông, ma suối, ma rừng, ma đường và ma cà rồng, ma lang thang… Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng quan trọng nhất trong gia đình các dân tộc, họ cho rằng việc thờ cúng có thành tâm thì tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu, gia chủ gặp nhiều điều may trong năm.

                                              

                                                                                             

 

 

                                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỐ LÀ