Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Xã Sảng Tủng

UBND xã Sảng Tủng

20/12/2017 14:55

 A. THÔNG TIN CHUNG

 

Tên đơn vị hành chính: Xã Sảng Tủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Thôn Sính Thầu - xã Sảng Tủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại liên hệ: 02196.541.888 - 02196.542.888 - 02196.543.888

Địa chỉ Email: xsangtung@hagiang.gov.vn

Sảng Tủng là xã nội địa của huyện Đồng Văn, cách trung tâm huyện Đồng Văn 28km về phía nam, cách Quốc lộ 4C 5km. Phía bắc giáp xã Sủng là, xã Sà Phìn; phía nam giáp xã Hố Quáng Phìn và xã Vần Chải; phía đông giáp xã Sính Lủng; phía tây giáp xã Phố Cáo.

Xã Sảng Tủng được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Lũng Phìn thành bốn xã: Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái và Sảng Tủng.

Tổng diện tích tự nhiên: 28,843 km2

Dân số năm 2017: 3.616 người, mật độ dân cư 125,37 người/km2.

Dân tộc: 98% dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Kinh, Tày, Dao...

B. TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. ĐẢNG ỦY

1. Ông: Vũ Ngọc Hải

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Số điện thoại: 0971323578

- Email: vnhai.dv@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ (theo thẩm quyền). Phụ trách chung và trực tiếp nắm các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị tư tưởng, vận động quần chúng, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh - quốc phòng gắn với cồng tác phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh phát triển toàn diện, xóa đói giảm nghèo..         

2. Ông Thò Mí Say

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực - (Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã)

- Số điện thoại: 0988598149

- Địa chỉ Email: chunghosangtung@gmail.com

Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ về điều hành giải quyết công việc của Đảng ủy và những nhiệm vụ do Bí thư đảng ủy ủy nhiệm và phải thông báo cho các đồng chí trong ban chấp hành biết; chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng năm của Ban thường vụ, và các chương trình công tác đề ra; chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã và các cuộc họp của thường trực Đảng ủy.

2. Có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí trong thường trực HĐND  - UBND xã tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của đảng cấp trên và cấp mình. Trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng Đảng ủy; UB MTTQ  và các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

3. Thực hiện nhiệm vụ khi đồng chí Bí thư Đảng ủy ủy quyền, trên cơ sở được ủy quyền đồng chí Phó Bí thư có trách nhiệm điều hành công việc cho đến khi đồng chí Bí thư có mặt và báo cáo bàn giao toàn bộ công việc mình được ủy quyền cho đồng chí Bí thư.

 

            II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông Thò Mí Say

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

- Số điện thoại: 0988598149

- Địa chỉ Email: chunghosangtung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện điều hành mọi công việc của Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông Vàng Mí Lía

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Số điện thoại: 0986904603

- Địa chỉ Email: vmlia.xsangtung@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 36, Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời, cùng Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện.

          Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Ngôi

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Số điện thoại: 0978673899

- Địa chỉ Email: nnngoi.xsangtung@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực phát triển Kinh tế - Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường.

3. Ông Trần Duy Bình

           

- Chức danh: Văn phòng - Thống kê

- Số điện thoại: 0987065936

- Địa chỉ Email: duybinh1101@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng HĐND & UBND, Cải cách hành chính, Một cửa và Văn thư - lưu trữ,  tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định ca pháp luật.

Ch trì, phối hợp với công chức khác xây dng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát trin công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chtịch y ban nhân dân cấp xã.

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn thư khiếu nại, t cáo và chuyn đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thm quyền; tng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

 

4. Ông: Hoàng Đức Mạnh

Chức danh: Trưởng Công an xã

Số điện thoại: 0913 226 148

Địa chỉ Email:hoangducmanh.hg@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp lệnh công an xã, tham mưu với cấp ủy chính quyền xã, ban hành và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã và các ban nghành trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội ở địa phương.

 

           5. Ông Sùng Mí Sính

- Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Phụ trách Phó Công an) xã.

- Số điện thoại: 0969007145

- Địa chỉ Email: sungmisinhsangtung@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Pháp lệnh Công an xã chịu sự phân công, công tác của Trưởng Công an xã, khi Trưởng Công an xã vắng mặt thì Phó trưởng Công an xã được Trưởng Công an xã ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an xã và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp Luật, chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

  6. Ông Giàng Mí Cho

            

 

            - Chức danh: Trưởng Chỉ huy Quân sự

- Số điện thoại:  0975899455

- Địa chỉ Email: giangchung112@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chtịch y ban nhân dân cấp xã giao.

7. Ông Sùng Mí Súng

- Chức danh: Văn phòng - Thống kê

- Số điện thoại:  0985044546

- Địa chỉ Email: sungmisung204@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy phó Quân sự và Thi đua khen thưởng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Quốc phòng, quân sự; Thi đua - khen thưởng - kỷ luật trên địa bàn theo quy định ca pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Luật Dân quân tự vệ chịu sự phân công công tác của Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, chịu sự ủy quyền của Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã khi đi vắng.

Kiêm nhiệm PCT Hội đồng Thi đua khen thưởng, chịu trách nhiệm trước UBND về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng chương trình kế hoạch, định kỳ quý, năm cho công tác thi đua khen thưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

8. Ông Lầu Mí Ly

- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

- Số điện thoại:  01689589012

- Địa chỉ Email: lmly.xsangtung@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đt đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Tchức vn động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sn xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã.

Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân cấp xã.

Ch trì, phi hp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra đxác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đt đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo y ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

 

9. Ông Hầu Mí Co

- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

- Số điện thoại:  01679679588

- Địa chỉ Email: haumicost@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Nông - Lâm nghiệp và công tác Khuyến nông. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực: Nông - Lâm nghiệp và công tác Khuyến nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu cho UBND xã về công tác Nông Lâm nghiệp (theo dõi việc sản xuất nông lâm nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương…)

Giúp UBND xã xây dựng kế hoạch tháng năm và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp trên đia bàn xã.

Thống kê báo cáo biến động về các số liệu liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp hàng tháng, quý, năm và tình hình dịch bệnh trong sản xuất nông lâm nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

 

10. Ông Dương Văn Tinh

- Chức danh: Tư pháp - Hộ tịch

- Số điện thoại:  01666410223

- Địa chỉ Email: dvtinh.xsangtung@hagiang.gov.vn

            Lĩnh vực phụ trách: Công tác hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã, phối hợp với Công an xã trong công tác quản lý hộ tịch, kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp Luật của HĐND&UBND xã ban hành, tham gia công tác thi hành án dân sự, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, chuyên ngành và  một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

 

           11. Ông Vừ Mí Giàng

- Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

- Số điện thoại:  0984875465

- Địa chỉ Email: vugiang569@gmail.com

           Lĩnh vực phụ trách: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý tủ sách pháp luật, chủ trì phối hợp với các công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, theo dõi chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi thi hành án về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên môn và nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.

 

           12. Ông Trương Minh Thùy

- Chức danh: Tài chính - Kế toán

- Số điện thoại:  0974598127

- Địa chỉ Email: truongthuyktpc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - Kế toán.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tchức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã.

Kim tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các qucông chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật.

Chtrì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thm quyền quản lý ca y ban nhân dân cấp theo quy định ca pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

 

13. Ông Giàng Mí Sì

- Chức danh: Văn hóa - Xã hội

- Số điện thoại:  01663994320

- Địa chỉ Email: gmsi.xsangtung@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lao động - Thương binh & Xã hội.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực: Lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Cải cách hành chính; tổng hợp, thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề, VSATLĐ-PCCN; tổng hợp, báo cáo số lượng và tình hình biến động các đối đượng chính sách, lao động, thương binh và xã hội.

Tham mưu cho UBND xã thực hiện về Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, việc làm, quản lý lao động ngoài nước, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, an toàn loa động, người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội,

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

14. Bà Nguyễn Thị Bích

- Chức danh: Văn phòng - Thống kê

- Số điện thoại:  0988820913

- Địa chỉ Email: ngocbichnew@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy và công tác Thống kê

Giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy. Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác.

15. Ông Phàn Văn Giàng

- Chức danh: Xây dựng Nông thôn mới, kiêm nhiệm Văn hóa - Xã hội.

- Số điện thoại:  0868683985

- Địa chỉ Email: ntmsangtung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng Nông thôn mới, kiêm nhiệm Văn hóa - Xã hội.

* Về Xây dựng Nông thôn mới:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn theo quy định.

Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sinh hoạt, sản xuất và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

Giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao

16. Bà Cao Thị Triểu

 

- Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Số điện thoại: 0343108118

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã.

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ trì, phi hp với công chức khác và trưởng thôn xâdựng hương ước, quy ước ở thôn và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn cp xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã giao.

 

IV. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ông Sùng Sính Vư

 

- Chức danh: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

- Số điện thoại: 0399486821

- Địa chỉ Email: mttqxasangtungdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban chấp hành huyện Hội về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, chủ trì các hội nghị của Đoàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phân công nhiệm vụ cho cấp phó.

2. Ông Nguyễn Ngọc Ngôi

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Số điện thoại: 0978673899

- Địa chỉ Email: nnngoi.xsangtung@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu Ban Chấp hành CĐCS, thay mặt Ban Chấp hành, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

3. Ông Ly Mí Vư

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân.

- Số điện thoại: 01673793176

- Địa chỉ Email: lymivu79@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu của tổ chức Hội Nông dân, phụ trách chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân và công tác xây dựng Hội. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành huyện hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Hội.

 

4. Ông Thào Mí Phử

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0985709653

- Địa chỉ Email: thaomiphust@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban chấp hành huyện Hội về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Đoàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, chủ trì các hội nghị của Đoàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn, phân công nhiệm vụ cho cấp phó.

5. Bà Ly Thị Mỷ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ

- Số điện thoại: 01687377975

            - Địa chỉ Email: myphunu1988@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của Hội Phụ nữ.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Ban chấp hành huyện Hội về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác, chủ trì các hội nghị của Hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phân công nhiệm vụ cho cấp phó.

6. Ông Sùng Mí Pó


- Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

- Số điện thoại: 0965344134

- Địa chỉ Email: cuuchienbinhstdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu Hội Cựu chiến binh trên địa bàn xã. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng ủy và Ban chấp hành huyện Hội về các phong trào hoạt động của Hội trên địa bàn xã; nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên và cấp mình để xây dựng thành chương trình hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế để chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. CHỨC NĂNG

1. Đảng ủy

Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý đô thị trên địa bàn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Hội đồng nhân dân

Thực hiện quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

3. Ủy ban nhân dân

Là cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương, Ủy ban nhân dân xã trực tiếp thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân xã cũng như các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh là các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đảng ủy

Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng tổ chức đảng trên địa bàn xã.

2. Hội đồng nhân dân

Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND, PCT HĐND, Trưởng ban của HĐND, Chủ tịch UBND, PCT UBND, Ủy viên UBND khi có kiến nghị của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND hoặc có kiến nghị của UB MTTQ xã.

Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3. Ủy ban nhân dân

Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung: Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã; các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội

Giáo dục chính trị tư tưởng, động viên và phát huy tích cực xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Nhân dân; tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; giữ vững và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện và thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức chính trị - xã hội được quy định cụ thể trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật công đoàn, Luật thanh niên, Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vàng Mí Lía