Thứ hai, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Xã Sủng Trái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SỦNG TRÁI

20/12/2017 14:16

 I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, EMAIL

          - Đỉa chỉ: xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

          - Email: sungtraidv@gmail.com; xsungtrai@hagiang.gov.vn

          - Số điện thoại: 02193.510 .196

          II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ

          Sủng Trái được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Sủng Trái thành bốn xã: Sủng Trái,  Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn và Sảng Tủng.

          III. CƠ CẤU TỔ CHỨC.

1.Ông: Giàng Nhè Gió

- Năm Sinh:  1971 ;           Giới tính: Nam

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã kiêm phó Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại liên hệ: 01666.500.641

          - Email: gngio.xsungtrai@hagiang.gov.vn

2. Nguyễn Văn sướng:

- Năm Sinh:  1979  ;         Giới tính: Nam

- Chức vụ phó Bí thư Đảng ủy xã;

- Số điện thoại liên hệ: 0967.972.088

          - Email: suonghuong77@gmail.com

2. Thường trực HĐND:

          2.1. Ông: Thò Mí Lùng phó Chủ tịch HĐND xã

- Năm Sinh:  1988;            Giới tính: Nam

          - Chức vụ: phó Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại liên hệ: 0945.137.914

- Email: lungpcthdndst@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Phó chủ tịch HĐND xã.

3. Thường trực UBND xã

3.1. Ông Ly Mí Pó

- Năm Sinh:  1983;            Giới tính: Nam

- Chức vụ : Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại liên hệ: 0973.086.440

- Email: lymipo@gmail.com; lmpo.xsungtra@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Đảng ủy, HĐND xã Sủng Trái về quản lý Nhà nước trên địa bàn xã. Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các lĩnh vực công tác của UBND xã, giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn, tổ chức cán bộ, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng, hợp tác đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành ngân sách chung, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với xã Sủng Trái.

- Giữ mỗi liên hệ làm việc với thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Là trưởng ban xóa đói giảm nghèo, Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Trưởng ban đầu tư xây dựng Nông thôn mới; Trưởng ban chỉ đạo chương trình 30a, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xã. Trưởng các ban: Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Phòng chống cháy rừng; Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phong trào BVANTQ; Trưởng BCĐ Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phó ban thường trực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Tham gia các Ban chỉ đạo khác theo quyết định phân công của Ban thường vụ Đảng ủy.

- Phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

3.2. Ông Giàng Mí Và

- Năm Sinh:  1983 ;           Giới tính: Nam

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại liên hệ: 01688.417.155

- Email: giangmiva@gmail.com.gmva.xsungtrai@hagiang.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực, giải quyết các công việc hàng ngày của UBND xã, chủ trì các hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Khối văn hóa xã hội: Văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao, Giáo dục, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Dân số gia đình và trẻ em, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác Dân tộc - Tôn giáo.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục đi học nâng cao trình độ; Xét tuyển học sinh vào học các lớp bán trú dân nuôi, các trường trong huyện, xét cử học sinh học các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển; Hội đồng tuyên truyền giáo dục pháp luật; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực quản lý.

Trực tiếp giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực thuộc thẩm quyền Chủ tịch khi được Chủ tịch phân công.

Giúp chủ tịch UBND xã giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh được phân công.

4. Công chức chuyên môn thuộc UBND xã

4.1. Ông: Lầu Mí Già

- Năm Sinh:  1986  ;          Giới tính: Nam

- Chức danh: Trưởng Công an xã

- Số điện thoại liên hệ: 0868.664.944

- Email: laugia1986@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, tập thể UBND xã, HĐND xã về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo lực lượng công an xã làm nòng cốt giúp UBND xã quản lý trật tự xã hội.

Chỉ đạo lực lượng công an xã phòng chống các hành vi vi phạm về an ninh trật tự. Tham mưu, đề xuất với UBND xã về các yêu cầu bảo vệ an ninh tổ quốc và các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Tham gia các phương án quy hoạch về phát triển kinh tế - xã của địa phương có liên quan đến an ninh trật tự.

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Là phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phong trào BVANTQ; Thường trực thực hiện quy chế phối hợp giữa hai lực lượng công an xã - Ban chỉ huy quân sự xã.

4.2.  Ông: Sùng Mí Sỳ

- Năm Sinh:  1983;            Giới tính: Nam

- Chức danh: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

- Số điện thoại liên hệ: 01294.405.579

- Email : sungsyst@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định.

Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

 Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẳn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

4.3. Ông Thò Mí Cơ.

- Năm Sinh:  1987;            Giới tính: Nam

- Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch phụ trách Phó Trưởng Công an xã

- Số điện thoại liên hệ: 01254.615.458

- Email: tmco.xsungtrai@hagiang.gov.vn

4.4. Ông: Mua Mí Thà

- Năm Sinh:  1990;            Giới tính: Nam

- Chức danh: CC Văn phòng - thống kê phụ trách Công tác thi đua khen thưởng kiêm Chỉ huy phó BCHQS xã.

- Số điện thoại liên hệ: 0978.522.427

- Email: muathast@gmail.com.; mmtha.xsungtrais@gmail.com

4.5. Ông: Sùng Mí Phứ

- Năm Sinh:  1981;            Giới tính: Nam

- Chức danh: Công chức Văn phòng HĐND - UBND.

- Số điện thoại liên hệ: 01256.997.959 ; 01677.343.259

- Email: phobithudu@gmail.com;  Smphu.xsungtrai@hagiang.gov.vn

-Lĩnh vực phụ trách: xã phụ trách VP HĐND - UBND, CCHC, một cửa và văn thư lưu trữ.

4.6. Ông: Sùng Sính Vư

- Năm Sinh:  1968;            Giới tính: Nam

- Chức danh: Công chức Địa chính Nông nghiệp

- Số điện thoại liên hệ: 01254.908.394 và 01699.486.821

- Email: vusaphin@gmail.com.

4.7. Ông: Sùng Mí Lình

- Năm Sinh:  1981            Giới tính: Nam

- Chức danh: Công chức Địa chính XD - TN – MTphụ trách Nông thôn mới.

- Số điện thoại liên hệ: 01252.838.307

- Email: Sunglinhvc@gmail.com

4.8. Bà: Vàng Thị Bảo

- Năm Sinh:  1985 ;          Giới tính: Nữ

- Chức danh: Công chức Văn hóa - xã hội

- Số điện thoại liên hệ: 0968.230.944

- Email:, baosungtrai@gmail.com;  vtbao.xsungtrai@hagiang.gov.vn;

4.9. Ông: Thào Chứ Sèo

- Năm Sinh:  1974;            Giới tính: Nam

- Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

- Số điện thoại liên hệ: 01632.030.118 và 01255.668.505

- Email: seotpst@gmail.com.

4.10. Ông: Giàng Mí Lử

- Năm Sinh:  1989;            Giới tính: Nam

- Chức danh: cán bộ phó Ban tuyên Giáo, dân vận, phụ trách LĐTB&XH xã.

- Số điện thoại liên hệ: 0963.524.468

- Email:  lugiangstdv@gmail.com

4.11. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Năm Sinh:  1986;            Giới tính: Nữ

- Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán xã

- Số điện thoại liên hệ: 01684.011.162 và 0915.980.352

- Email:  ngocketoanst@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kế toán - Tài chính Kiểm tra hồ sơ, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, tổng hợp và làm báo cáo theo yêu cầu về công tác tài chính của UBND xã.

4.12. Bà: Giàng Thị Mỷ

- Năm Sinh:  1989;            Giới tính: Nữ

- Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã

- Số điện thoại liên hệ: 01237.165.891; 01662.247.831

- Email: mygiangst@gmail.com; gtmy.xsungtrai@hagiang.gov.vn;

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã 

5.1.  Ông: Thò Mí Pó

- Năm Sinh:  1979;            Giới tính: Nam

- Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQ xã

- Số điện thoại liên hệ : 01255. 155.314.

- Email : tmpo.xsungtrai@hagiang.gov.vn

5.2.  Ông: Sùng Mí Sử

- Năm Sinh:  1982;           Giới tính: Nam

- Chức vụ : Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

- Số điện thoại liên hệ : 01652.788.193

- Email : sungmisust@gmail.com

5.3.  Bà Vàng Thị Súa

- Năm Sinh:  1983;            Giới tính: Nữ

- Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

- Số điện thoại liên hệ : 01243.342.573 ; 01682, 283,701

- Email : vangsuapnst@gmail.com

5.4.  Ông: Sùng Mí Dính

- Năm Sinh:  1983;            Giới tính: Nam

- Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Số điện thoại liên hệ : 01636.133,380

- Email : hoinongdansungtrai@gmail.com

5.5.  Ông: Giàng Mí Dế.

- Năm Sinh:  1989;            Giới tính: Nam

- Chức vụ : Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

- Số điện thoại liên hệ : 01685.998.015

- Email : vetdasungtrai@gmail.com

IV. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH.

+ Quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Cơ cấu tổ chức: Ủy ban nhân dân xã Sủng Trái, tổng cộng gồm có 21 cán bộ, công chức, Công chức có 11 người, cán bộ có 10 người. 

V. THÔNG TIN VỀ XÃ

1. Khái quát điều kiện tự nhiên.

  - Sủng Trái là một xã nội địa của huyện Đồng Văn cách trung tâm huện 44 km, Tổng diện tích đất tự nhiên là: 2.661,81 ha; trong đó diện tích đất canh tác là: 407 ha. Tính đên 31/11/2017 đến nay toàn xã có 14 thôn với 1.191 hộ = 6.641 khẩu, hộ nghèo chiếm 79,6%, trên 99 % là dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Kinh, Tày…. Đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu là cây lương thực chính trồng Ngô .

*Về Vị trí địa lý:

+ Vị trí, đặc điểm: Sủng Trái là một xã nội địa thuộc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nằm ở phía Nam về mặt địa lý của huyện và có ranh giới hành chính như sau:

+ Phía Bắc: Giáp với Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

+ Phía Đông: Giáp với xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;

+ Phía Nam: Giáp với Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang;

+ Phía Tây: Giáp với Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;.

*.Về Khí hậu:

Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch, lượng mưa bình quân từ 600 đến 1000mm, nhiệt độ trung bình từ 10- 22 0C, lượng mưa không đáng kể.

Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 7- 18 0C.

 Do vị trí nằm trên cao nguyên đá vôi nên khả năng giữ nước kém nhất là vào mùa khô nên một số thôn trong xã không có hồ chứa nước và mạch nước nên khi mùa khô thường xuyên gặp phải tình trạng thiếu nước trầm trọng.

2.Về Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Sản xuất nông lâm nghiệp

Sủng Trái là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Văn, đường giao thông đi lại từ Trung tâm xã đến các thôn bản chủ yếu là đường đá; vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình giảm nghèo. Nhiều thôn đã có cách làm thiết thực như đóng góp ngày công lao động, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi tập trung vào phát triển nuôi lợn nái của địa phương, nuôi bò vỗ béo gắn với trồng cỏ, gà đen và triển khai thực hiện 02/02 gia trại; Xây dựng nông thôn mới tập trung các tiêu trí về giáo dục, y tế.....đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm được tỷ lệ hộ nghèo trong thôn. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình như mô hình chăn nuôi gia trại lợn tại thôn Há Sú, mô hình nuôi lợn nái đen tại Thôn Sủng Trái A, B, Chứ Phìn, Há Chớ, Sủng Tùa, Phúng Tủng.

+ Thương mại dịch vụ và du lịch

Toàn xã 19 hộ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ, chủ yếu là các dịch vụ về buôn bán hàng tạp hoá và sửa chữa xe máy cho nhân dân trong và ngoài xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và khách qua đường, thu nhập bình quân ước đạt 2 đến 2,5 triệu đồng/hộ/tháng. Toàn xã có 01 tổ hợp tác làm khèn Mông tại thôn Sủng Trái A với 07 thành viên tham gia duy trì thường xuyên thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng;  01 tổ hợp tác nấu rượu tại thôn Há Đề với 10 hộ tham gia duy trì thường xuyên thu nhập bình quân đạt 1 triệu đồng/người/tháng; 01 tổ hợp tác nuôi ong nội lấy mật với 25 thành viên tham gia, với  1.530 tổ ong/hộ/10 thôn,  thu được 6.120 lít/25 thành viên  = 2.142.000.000đ. ( Bình quân 85.680.000/người/năm).

  Có 03 thanh niên đã mạnh dạn vay vốn phát triển khởi nghiệp trong đó: Có 02 hộ sửa chữa Xe máy và thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng/người, có 01 hộ vay vốn xây dựng chuồng trại gắn với chăn nuôi lợn nái tại thôn Phúng Tủng. 

+ Thông tin liên lạc:

Tỷ lệ hộ sử dụng được sử dụng điện thoại di động là 70% số hộ, Sủng dụng ti vi 50% số hộ. Tỉ lệ hộ trên địa bàn được nghe đài trung ương, tỉnh, huyện, xã  khoảng 70% dân số.

+ Văn hóa - Xã hội:

Tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đã được nâng lên rõ rệt tổng duy trì các cấp học: Mần Non chiến 97.8 %, Tiểu học chiến 94,5 %; THCS 83,6 % tuy nhiên vẫn có một số học sinh đi học thấp thường.

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, Tổng số lượt khám bệnh là 2.947 lượt, thông tuyến huyện 17 lượt, điều trị nội trú 316  lượt, điều trị ngoại trú 2.620 lượt, tổng số sinh là 114 người,  chết  29 người. Tổng số tiêm chủng đầy đủ 8 loại vacsxin là 127/130 người chiến 97,7%. Công tác vệ sinh môi trường được ở khu dân cư quan tâm triển khai đến bà con nhân dân ở các thôn, bản. Triển khai thực hiện bộ tiêu trí quốc gia về y tế trên địa bàn xã năm 2017, đến nay đã thực hiện đạt 89/100 điểm. Tuy nhiên tình trạng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình còn xảy ra.

3. Chiến lược phát triển:

- Ủy ban nhân dân xã đã đề ra các giải pháp để cán bộ, công chức phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời chú trọng các giải pháp đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm cho nhân dân, đẩy mạnh các Mô hình phát triển kinh tế, các gia trại trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân.

- Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã có những chuyển biến tích cực, đã củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; UBND xã đã công khai, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền giải quyền.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn được xử lý và giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, qua đó tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được nâng cao đắp ứng nhiệm vụ trong công việc hiện nay.

- Đã phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội của cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước  và các chính sách đầu tư trên mọi lĩnh vực hàng năm

Tuy nhiên trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan tỉnh, huyện phụ trách xã và các phòng ban chuyên môn của huyện, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xã vì thế tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có sự khởi sắc rõ rệt như: Thu nhập bình quân/người/ năm tăng lên; Số thôn có đường được bê tông hóa đến các thôn theo Chương trình XDNTM là 7/14 thôn. Hiện nay xã đã đạt 6/19 tiêu chí XDNTM; Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 4 - 5%; Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được nâng lên. Công tác văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của xã có bước phát triển rõ nét.

Trong thời gian tới xã xác định cần tập trung vào phát triển cây ngô theo hướng thâm canh tăng vụ, đồng thời xác định phát triển chăn nuôi ( Trong đó chăn nuôi Bò, Ong, Lợn )  là ngành mũi nhọn để nâng cao thu nhập cho nhân dân phấn đấu hàng năm đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 60%, nâng thu nhập bình quân/ người/ năm từ 10,5 triệu lên 11,5 triệu/ người/ năm vào năm 2017. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân về các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao công tác vận động và duy trì sỹ số học sinh ở các cấp học, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác kế hoạch hóa gia đình năm 2017; Đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 15 về XDNTM. Duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có của nhân dân như thổi khèn, đan quẩy tấu.. duy trì tốt nghề làm khèn Mông và nghề đan quẩy tấu, đan mẹt.

                                                      XÁC NHẬN CỦA UBND Xà