Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Xã Thài Phìn Tủng

UBND xã Thài Phìn Tủng

03/01/2018 07:58

           I. Thông tin chung

          1. Tên gọi: Ủy ban nhân dân xã Thài Phìn Tủng

          2. Địa chỉ: Thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn.

          3. Số điện thoại liên hệ:

          4. Địa chỉ Email: thaiphintung@gmail.com

          II. Tổ chức bộ máy

          1. Ông: Ly Mí Vàng

          

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

          - Số điện thoại: 0336982605

          - Địa chỉ Email: vangdanguysaphin@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: lmvang.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách:

2. Ông: Lầu Mí Sư

                

          - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 0968722977

          - Địa chỉ Email: laumisu789@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: lmsu.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Phát triển Đảng, khối đoàn thể…

3. Ông: Thào Mí Páo 


          - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 0833723129

           - Địa chỉ Email: paochutichtaphin@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: tmpao.xthaiphintung

           - Lĩnh vực phụ trách:

4. Ông: Sùng Mí Cở

                   

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Số điện thoại: 0988374568

          - Địa chỉ Email: sungmico@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: smco.xthaiphintung

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối, Kinh tế, VH-XH: chịu trách nhiệm trước chủ tịch và UBND và HĐND xã về nhiệm vụ hoạt động kinh tế, Văn hóa - Xã hội ở địa phương.

+ Tham gia các ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã phân công và một số nhiệm vụ khác được giao.

+ Ký các loại văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, VH - XH trên địa bàn quản lý.

+ Làm một số công việc do chủ tịch UBND xã ủy nhiệm khi chủ tịch đi vắng.

5. Ông: Vàng Vả Dình

          - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

          - Số điện thoại: 01686275306

          - Địa chỉ Email:vangvandinh123@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: vvdinh.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Mặt trận xã.

6. Ông: Hầu Mí Tính


          - Chức vụ: Trưởng Công an xã

          - Số điện thoại: 0979561760

          - Địa chỉ Email: Tinhmale85@gmail.com

- Hộp thư điện tử: hmtinh.xmale

- Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự.

+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng - Chính quyền xã, trực tiếp tổ chức thực hiện Chịu trách nhiệm trước UBND - HĐND - Chủ tịch UBND và các cơ quan cấp trên về giữ gìn ANCT - TTAT xã hội

+ Tham gia một số BCĐ do Chủ tịch và UBND xã phân công. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành lực lượng công an viên làm nhiệm vụ nắm chắc chắn tình hình ANTT trên địa bàn.

+ Tham mưu đề xuất với Đảng ủy - UBND xã, cơ quan cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, sau khi được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý giáo dục đối tượng tiền án, tiền sự, sử lý người có hành vi vi phạm pháp luật (theo thẩm quyền)

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch xã phân công.

7. Ông: Ly Mí Vừ

                   

- Chức vụ: Tư pháp hộ tịch xã

          - Số điện thoại: 0168810458

          - Hộp thư điện tử: lmvu.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Quản lý hộ tịch

8. Ông: Ly Mí Dế

          - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

          - Số điện thoại:01692156871

          - Hộp thư điện tử: lmde.thaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách:

9. Ông: Hoàng Sỹ Thống 

 

          - Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê (phụ trách chỉ huy phó BCHQS) xã

          - Số điện thoại: 0968206331

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã phân công.

+ Giúp UBND xã thực hiện công tác thi đua khen thưởng bao gồm:

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua trên địa bàn xã.

+ Thực hiện Đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, giao ước thi đua do xã, huyện, tỉnh phát động.

10. Ông: Lê Thị Thanh

                   

          - Chức vụ: Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại: 01642308102

          - Địa chỉ Email: phươngthao692012@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: ltthanh.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Lao động Thương binh và xã hội xã

11. Bà: Đặng Thị Thanh

          - Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

          - Số điện thoại: 0962119995

          - Hộp thư điện tử: dtthanh.xthaiphintung

          - Địa chỉ Email: thanhdvhg@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Tham mưa cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Tham mưu về tổ chức bình xét đề nghị huyện công nhận Danh hiệu Làng văn hóa, gia đình văn hóa, thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa theo quy định. Xây dựng mô hình “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan văn hóa”…

          Tổ chức xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

          Phối hợp quản lý các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; quản lý Di sản văn hóa và Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; quản lý dịch vụ Internet công cộng; lĩnh vực hoạt động Thể dục thể thao công cộng; lĩnh vực phát triển du lịch - dịch vụ; công tác phòng chống bạo lực gia đình….

12. Bà: Trịnh Thị Nụ

 

- Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy xã

- Số điện thoại: 01676486955

- Địa chỉ Email: nudv88@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Đảng ủy xã

13. Bà: Sùng Thị Mỷ


          - Chức vụ: Chủ Tịch Hội phụ nữ xã

          - Số điện thoại:01635781219

          - Hộp thư điện tử: stmy.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác hội và phog trào Hội phụ nữ.

14. Ông: Giàng Mí Nô

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

          - Số điện thoại: 01662951856

          - Địa chỉ Email: maino9011@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: gmno.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Hội và Phong trào Hội Nông dân xã.

15. Ông: Hầu Mí Cho

          - Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

          - Số điện thoại: 0193445901

          - Địa chỉ Email:

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội CCB xã.

16. Ông: Vừ Mí Sính

          - Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

          - Số điện thoại: 01674202764

          - Địa chỉ Email: vúinhtpt@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: vmsinh.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

17. Ông: Vàng Mí Pó

          - Chức vụ: Phó công an xã

          - Số điện thoại: 01657441163

          - Địa chỉ Email: anhpovangst@gamil.com

          - Hộp thư điện tử: vmpo.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: An ninh trật tự

          18. Ông: Vàng Pháy Ly

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại: 0974381412

          - Địa chỉ Email: phaylydv@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: vply.xtalung

          - Lĩnh vực phụ trách:

19. Hầu Mí Vừ

- Chức vụ: Công chức địa chính xã

          - Số điện thoại: 0972655657

          - Địa chỉ Email: hauvutpt@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: hmvu.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách:

          20. Nguyễn Thu Thảo

          

- Chức vụ: Công chức tài chính xã

          - Số điện thoại: 0916722200

          - Địa chỉ Email: thuthaoht9@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: ntthao.xthaiphintung

 

          - Lĩnh vực phụ trách: tài chính

        

          21.Nguyễn Văn Cường

          

- Chức vụ: Công chức văn phòng HĐND&UBND xã

          - Số điện thoại: 0977625944

          - Địa chỉ Email: nguyencuongdvhg@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: nvcuong.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách:

          22. Bà: Hoàng Thị Quy

          

- Chức vụ: Công chức nông nghiệp xã

          - Số điện thoại: 01657088758

          - Địa chỉ Email: quydvhg@gmail.com

          - Hộp thư điện tử: htquy.xthaiphintung

          - Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp