Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Xã Vần Chải

29/12/2017 11:02

 

 

 

 


I.       KHÁI QUÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vần Chải là một xã nội địa của huyện Đồng Văn, cách trung tâm huyện lỵ 40 km về phía Nam, xã có tổng diện tích đất tự nhiên 2.136,90 ha, trong đó diện tích đất canh tác 1.512,44 ha. Toàn xã có 13 thôn, bản với 800 hộ và 4.132 nhân khẩu, trong đó 100% là người dân tộc Mông. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, xã đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đến quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Việc đảm bảo an ninh lương thực luôn là nhiệm vụ mà xã chú trọng thực hiện, thông quan việc duy trì diện tích và từng bước nâng cao năng suất các cây trồng truyền thống như ngô, đậu tương. Bên cạnh đó, xã cũng đã quan tâm, ưu tiên nguồn lực để phát triển các cây con có thế mạnh của địa phương, gắn với phát triển chăn nuôi gia trại, thụ tinh bò nhân tạo, vay vốn phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 209, 86 của HĐN tỉnh). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, đẩy mạnh việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy cho học sinh, tuyên truyền vận động hạn chế sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Tuy nhiên, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (71,25%), tình trạng lao động làm thuê Trung Quốc vẫn còn xảy ra…

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 
 

 

 


                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Họ và tên: Thào Pháy Chá

-         Ngày, tháng, năm sinh:28/3/1976

-         Quê quán: Phố Cáo – Đồng Văn- Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Chúng Pả B – Phố Cáo – Đồng Văn- Hà Giang

-         Chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiên Chủ tịch HĐND xã

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0979017334

-         Địa chỉ Email:thaophaycha@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-         Họ và tên: Giàng Thị Mỷ

-         Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1981

-         Quê quán: Xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Mò Só Tủng, xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Vần Chải

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học.

-          Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01648 109 773

-         Địa chỉ Email: giangthimyvcdv@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã.

3. Trưởng Ban kinh tế Hội đồng nhân dân xã

 

- Họvà tên: VÀNG MÍ TỦA,

-         Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 05 tháng 9 năm 1986,

-         Quê quán: Xã Vần Chải – huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang,

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Vần Chải B – xã Vần Chải – huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang,

-         Chức vụ: Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã Vần Chải

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị:Trung cấp

-         Số điện thoại: 0977.743.554

-         Địa chỉ Email: vuonganhtuvcb1986@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Đảm nhiệm công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Phó Ban kinh tế Hội đồng nhân dân xã

 

 -   Họ và tên: Vàng Thị Già

-         Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1972

-         Quê quán: Xã Vần Chải – Huyện Đồng Văn – Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Tả Lủng B – xã Vần Chải

-         Chức vụ: Phó Ban kinh tế

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-         Trình độ chính trị: Đang học trung cấp

-         Số điện thoại: 01669967051

-         Địa chỉ Email: @gmail. com

-         Lĩnh vực phụ trách: mặt phát triển kinh tế

5. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã

 

 

 

 

 

 

-    Họ và tên: Lù Mí Pó

-         Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1982

-         Quê quán: xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Vần Chải A, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Vần Chải

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội.

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01694082284

-         Địa chỉ Email:lumipodongvan@gmail.com

6. Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Họ và tên: Vừ Mí Nô

-         Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1986

-         Quê quán: Xã Vần Chải – Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn phìn Chải B – Xã Vần Chải – Huyện Đồng Văn

-         Chức vụ: Phó Ban pháp chế HĐND xã Vần Chải

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01677771220

-         Địa chỉ Email:vuminovcdv@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội CCB xã Vần Chải.

II. ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND xã

 

 

 

  Họ và tên:Trần Ngọc Giác

-         Ngày, tháng, năm sinh:12/02/1984

-         Quê quán: xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

-         Hộ khẩu thường trú: Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Vần Chải

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-          Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

-         Số điện thoại: 0912666592 -0983666592

-         Địa chỉ Email: ngocgiac1984@gmail.com

 

 

 

 

2. Phó chủ tịch UBND xã Vần Chải                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: Vừ Mí Lừ

-         Ngày, tháng, năm sinh:05/12/1977

-         Quê quán: Thôn Chá Dính, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Lũng Thầu, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Vần Chải

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0973917190

-         Địa chỉ Email:lulungthau@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa xã hội

3. Phó chủ tịch UBND xã

   

         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­-  Họ và tên: Đặng Quốc Khánh

-         Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1985

-         Quê quán:Trung Thành-Vị  xuyên- Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Vần Chải A- xã Vần chải- Đồng Văn

-         Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 0966315696

-         Địa chỉ Email:quockhanhvanchai@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: kinh tế nông nghiệp

4. Trưởng công an xã Vần Chải

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      Họ và tên: Ly Mí Pó

-         Ngày, tháng, năm sinh: 6/9/1985

-         Quê quán: xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Phìn Chải A, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Trưởng Công an xã

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01628372676

-         Địa chỉ Email:lymipovc@gmail.com

III. KHỐI CÔNG CHỨC UBND XÃ

1. Công chức văn phòng HĐND xã

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

-         Họ và tên: Ly Mí Súng

-         Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1985

-         Quê quán: xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Chải B, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức  danh: Công chức văn phòng HĐND –UBND xã

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-         Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 01673084204

-         Địa chỉ Email: sungvanchai@gmail.com.

-         Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn phòng HĐND –UBND xã.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

                     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Họ và tên: Ly Mí Cho

-         Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1991

-         Quê quán: xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Tả Lủng A, xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-         Trình độ chính trị: Trung cấp

-         Số điện thoại: 01654931004

-         Địa chỉ Email: lymichovcdv@gmail.com.

-         Lĩnh vực phụ trách: Công tác quân sự - Quốc phòng địa phương.

3. Phó trưởng công an xã

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Họ và tên:Giàng Mí Dùng

-         Ngày, tháng, năm sinh:15/02/1979

-         Quê quán:xã Vần Chải,huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang.

-         Hộ khẩu thường trú:thôn Tả Lủng B, xã Vần chải, huyện Đồng Văn.

-         Chức danh:Phó Trưởng Công an.

-         Trình độ học vấn:12/12.

-         Trình độ chuyên môn:Đại học.

-         Trình độ chính trị:Trung cấp.

-         Số điện thoại:01682424641.

-         Địa chỉ Email:Giangmidungca@gmail.com.

-         Lĩnh vực phụ trách:Công tác an ninh

4. Công chức Tài chính – Kế toán xxa

                     

                      

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Họ và tên: Hoàng Thị Hoa

-         Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1975

-         Quê quán:  xã Vĩnh Thượng, huyện Quang Bình, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức dánh: Công chức Tài chính – Kế toán

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Không

-         Số điện thoại: 01654931004

-         Địa chỉ Email: hoangdaivanchai@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Tài chính – Kế toán

5. Công chức Địa chính xây dựng và Môi trường

 

D:\DINH DC VC\DINH (G)\20161003_081303.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                              

-         Họ và tên: Vừ Mí Dính ,Ngày, tháng, năm sinh: ngày 16 tháng 9 năm 1984

-         Quê quán: Xã Phố Cáo – huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang.

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Sủa Pả B – Xã Phố Cáo – Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang.

-         Chức danh: Công Chức Địa Chính giao thông xây dựng Tài nguyên và Môi trường xã Vần Chải.

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Trung Cấp

-         Số điện thoại:01636.804.398

-         Địa chỉ Email: Vumidinhpcdv@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Quản lý đất đai

6. Công chức Địa chính chính nông nghiệp

 
 

 

 

 

 

 

 

 


-  Họ và tên:Vàng A Hạnh

-         Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 19 tháng 11 năm 1984

-         Quê quán: Xã Đông Minh – Huyện Yên Minh – Hà Giang;

-         Hộ khẩu thường trú: Xóm Bó Mới – Xã Đông Minh – huyện Yên Minh -  Hà Giang;

-         Chức danh: Công chức địa nông nghiệp xã Vần Chải

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: Sơ cấp

-         Số điện thoại: 0983871830

-         Địa chỉ Email: hanhdcnnvc@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Địa chính nông nghiệp phụ trách công tác khuyến nông

7. Công chức Tư Pháp – Hội tịch

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Họ và tên: Lù Mí Pó

-         Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1985

-         Quê quán: Xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Vần Chải A – xã Vần Chải - Đồng Văn - Hà Giang

-         Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã.

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học (Luật).

-          Trình độ chính trị: Trung cấp. 

-         Số điện thoại: 01669 135 372

-         Địa chỉ Email: lumipovc@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Đăng ký quản lý Hộ tịch     

8. Công chức Lao động Thương binh xã hội xã

 
  C:\Users\Hoang Toan\Downloads\IMG_2276.jpg

 

 

 

 

 

 


- Họ và tên: HOÀNG ĐỨC TOÀN

-         Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1990

-         Quê quán: Thôn Trung, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

-           Hộ khẩu thường trú: Thôn Trung, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

-         Chức danh: Văn phòng thống kê phục trách NTM, kiêm công tác LĐTB&XH

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ chính trị: không

-         Số điện thoại: 0979310394

-         Địa chỉ Email: hoangdtoan@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Nông thôn mới và LĐTB&XH xã

9.  Công chức Văn hóa, xã hội

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

-  Họ và tên: Sùng Mí Phình

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1979

- Quê quán: Xà Lủng B, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức danh: Công chức Văn hóa, xã hội – xã Vần Chải

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa

-          Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - hành chính

-         Số điện thoại: 0.967.791.602

-         Địa chỉ Email: sungphinh79@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách:Lĩnh vực văn hóa, Thông tin

III. TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN TỘC BÁN TRÚ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CƠ SỞ VẦN CHẢI

1. Hiệu trưởng trường dân tộc bán trú tiểu học và Trường trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: Vương Văn Phúc

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1983

- Quê quán: Phố bảng – Đồng Văn – Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Phố Bảng – Đồng Văn – Hà Giang

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp   

- Số điện thoại: 01667998530

- Địa chỉ Email: ptcsvanchai.dongvan@hagiang.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác giáo dục của khối Tiểu học, THCS

2. Hiệu phó chuyên môn khối Trung học cơ sở

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Họ và tên: LƯƠNG MẠNH TUẤN

- Ngày tháng năm sinh: 03/05/1985

- Quê quán: Thị trấn Yên Minh- huyện Yên Minh- tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Hiệu phó

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01636832299

- Địa chỉ Email: tuanlungthau@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn khối Trung học cơ sở

3. Hiệu phó chuyên công tác tiểu học

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: ĐỖ HOÀNG THIÊM

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1975

- Quê quán: xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Hộ khẩu thường chú: xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Hiệu phó

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học (Giáo dục tiểu học)

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0977 633 469

- Địa chỉ Email: hoangthiem1975hg@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Công tác giáo dục tiểu học

IV. TRƯỜNG MẦM NON

1. Hiệu trưởng Trường Mầm Non Vần Chải

                                 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: Lục Thị Thắm

- Ngày, tháng, năm, sinh: 14/09/1983

- Quê quán: Tổ 3 TT Việt Lâm-Vị Xuyên – Ha Giang

- Hộ khẩu thường trú: Vần Chải A- Vần chải- Đồng Văn – Hà Giang.

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm non.

- Trình độ chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0974325549

- Địa chỉ Email: lucthitham1983@gmail.com

-  Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung   

2. Hiệu Phó trường Mầm Non

-    Họ và tên: Quan Văn Y

-         Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1975

-         Quê quán: Xã Đà Vị,  Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Vần Chải A, xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang

-         Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng MN  xã Vần Chải

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung Cấp.

-          Trình độ chính trị: Sơ cấp.

-         Số điện thoại: 0973293059

-         Địa chỉ Email: quanvany123@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn.

V. TRẠM Y TẾ XÃ VẦN CHẢI

1. Trạm trưởng trạm Y tế xã Vần Chải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Họ và tên: Nguyễn Văn Vượng

-         Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1987

-         Quê quán: Thanh Ba – Phú Thọ

-         Hộ khẩu thường trú: Ngọc Đường – Thành Phố Hà Giang- tỉnh Hà Giang

-         Chức dánh: Trạm trưởng trạm Y Tế xã

-    Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ

-         Trình độ chính trị: Không

-         Số điện thoại: 0961790187

-         Địa chỉ Email: nguyenvuongvchg@gmail.com

2. Trạm phó trạm Y tế xã Vần Chải

 

 

 

 

 

 

-         và tên: Thào Mí Sử

-         Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1978

-         Quê quán: Xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang

-         Hộ khẩu thường trú: Thôn Vần Chải A – xã Vần Chải - Đồng Văn - Hà Giang

-         Chức vụ: Phó trưởng trạm y tế xã.

-         Trình độ học vấn: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-          Trình độ chính trị: Sơ cấp. 

-         Số điện thoại: 01656537884

-         Địa chỉ Email: tramytevanchai@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: Khám chữa bệnh.