Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Xã Sà Phìn

UBND xã Sà Phìn

20/12/2017 16:11

 I GIƠI THIỆU CHUNG

Sà Phìn là một xã biên giới núi đá chiến đa số của huyện Đồng Văn, toàn xã có 11thôn. Diện tích tự nhiên là 1.595,27 ha, trong đó có 407 ha đất trồng cây hàng năm chiếm 25,56%. Xã có duy nhất 01tộc người sinh sống đó là tộc mông,  Địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, độ cao trung bình 1.200 mét so với mặt nước biển. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt: Nắng hạn, rét đậm rét hại kéo dài, có tháng nhiệt độ xuống dưới 1oC, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Sà Phìn là một trong những xã khó khăn nhất của huyện và cũng là 01 trong 19 xã nghèo. Dân số toàn xã có 646 hộ với trên 3.174 người, số hộ nghèo chiếm 57,59%, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,5 triệu đồng. Tỷ trọng Nông - lâm nghiệp chiếm 90%; Dịch vụ - thương mại chiếm 15%. Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội ở một số khu dân cư còn thiếu thông tin do chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để phủ sóng truyền thanh và phủ sóng điện thoại. Nhưng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, xã đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đến quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Việc đảm bảo an ninh lương thực luôn là nhiệm vụ mà xã chú trọng thực hiện, thông quan việc duy trì diện tích và từng bước nâng cao năng suất, các loại cây trồng như ngô, đậu tương, cá loại rau, đã được trú trọng để phát triển mạnh, gắn với phát triển chăn nuôi gia trại, thụ tinh bò nhân tạo, vay vốn phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 209, 86 của HĐN tỉnh). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, đẩy mạnh việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy cho học sinh, tuyên truyền vận động hạn chế sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hz nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (55,59%). tình trạng lao động tự do Trung Quốc vẫn còn xảy ra…

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SÀ PHÌN

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Họ và tên: Sùng Pà Say

Ngày, tháng, năm sinh: 11/9 /1966   

Quê quán: Sà Phìn – Đồng Văn- Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sán Sỳ Tủng, xã Sà Phìn - Đồng Văn- Hà Giang

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01685979470.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Họ và tên: Sùng Vẳn Khề

Ngày, tháng, năm sinh: 15/09 /1975   

Quê quán: Xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Sà Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01669827147

Địa chỉ Email: sungkhe@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã.

3. Trưởng Ban kinh tế Hội đồng nhân dân xã

Họ và tên: Sùng Thị Ly

Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 05 tháng 9 năm 1986,

Quê quán: Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang,

Hộ khẩu thường trú: Xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang,

Chức vụ: Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã  Sà Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01649771900

Địa chỉ Email: hoiphunusaphi@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Đảm nhiệm công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Phó ban kinh tế Hội ĐND xã

Họ và tên: Vàng Mí Chơ

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1980

Quê quán: Xã Sà Phìn - Huyện Đồng Văn - Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sà Phìn A - xã Sà Phìn.

Chức vụ: Phó Ban kinh tế

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Chưa qua đào tạo

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01684640650

Địa chỉ Email: .

Lĩnh vực phụ trách: Mặt phát triển kinh tế

5. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã

Họ và tên: Phạm Thị Hai

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1987

Quê quán: Hàm Yên Tuyên Quang.

Hộ khẩu Tổ 2 thị trấn Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Sà Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0976021472

Địa chỉ Email: Phanhaisaphin@gmail.com

Lĩnh vực - Lao động TB&XH

6. Phó ban pháp chế Hội ĐND xã

Họ và tên: Sùng Sía Chá

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1973

Quê quán: Xã Vần Chải – Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Thành Ma Tủng - Xã Sà Phìn - Huyện Đồng Văn

Chức vụ: Phó Ban pháp chế HĐND xã Sà Phìn

Trình độ học vấn: 9/12

Trình độ chuyên môn: Chưa qua đào tạo

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01636446042

Địa chỉ Email:

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội CCB xã Sà Phìn.

III. Đảng ủy xã

1. ÔngNguyễn Văn Hãnh -  thư Đảng ủ

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1976   

Quê quán: xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Hộ khẩu thường trú:Tổ 7- thị Trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn- Hà Giang

Chức vụ:  thư Đảng ủ

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0982044231

 

Địa chỉ Email:nguyenhanhdv@gmail.com

2. Ông: Sùng Pà Say - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/9 /1966   

Quê quán: Sà Phìn – Đồng Văn- Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sán Sỳ Tủng, xã Sà Phìn - Đồng Văn- Hà Giang

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ chính trị: Trung cấp

 

Số điện thoại: 01685979470.

 

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Hầu Mí Say

Ngày, tháng, năm sinh: 14/04/1983

Quê quán: xã Ma Lẽ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thị Trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Sà Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Số điện thoại: 0983666592

Địa chỉ Email: hmsay.xmale@hgiang.gov.vn.

2. Phó chủ tịch UBND xã.                                          

Họ và tên: Vàng Sè Dia

Ngày, tháng, năm sinh: 25/6/1973

Quê quán: Thôn Sà Phì A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Sà Phìn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01666500518

Địa chỉ Email: vangdiasaphin@gmail.com. Lĩnh vực phụ trách: Va hóa xã hội

3. Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên: Ly Thị Kía

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1980

Quê quán: Xã Sảng Tủng - Đồng Văn - Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Há Hơ - xã Sà Phìn- Đồng Văn

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01648386846.

Địa chỉ Email: kisaphin@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Quản Lý kinh tế và quảng trị kinh doanh.

4. Trưởng công an xã Sà Phìn.

Họ và tên: Sùng Sính Sùng

Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1977

Quê quán: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Sán Sỳ Tủng, Đồng Văn, Hà Giang

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01636934928

Địa chỉ Email: sungsinhsung@gmail.com

III. KHỐI CÔNG CHỨC UBND XÃ

1. Công chức văn phòng Thống kê HĐND-UBND xã

Họ và tên: Sùng Pháy Sử

Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1971

Quê quán: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Lũng Hòa B, Sag Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức  danh: Công chức văn phòng Thống kê HĐND –UBND xã

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01627929891

Địa chỉ Email: asuvanphongsaphin@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn phòng Thống kê HĐND - UBND xã.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

 

Họ và tên: Vàng Sè Say

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1974

Quê quán: xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 01673582492.

Địa chỉ Email: vssay.xsaphin@hagiang.gov.vn.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác quân sự - Quốc phòng địa phương.

3. Phó trưởng công an xã

Họ và tên: Sùng Mí Dình

Ngày, tháng, năm sinh: 11/09/1991.

Quê quán:xã Sà Phìn, huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang.

Hộ khẩu thường trú: Thô Há Hơ, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn.

Chức danh: Phó Trưởng Công an.

Trình độ học vấn:12/12.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại: .

Địa chỉ Email: adinhfcasaphin@gmail.com.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh

4. Công chức địa Tài chính - Kế toán

Họ và tên: Nông Văn Thiều

Ngày, tháng, năm sinh:   /  /197

Quê quán: Thiên hương Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Xóm Thiên Hương, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Chức dánh: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0943911919

Địa chỉ Email: thieuthieu02@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - Kế toán

5. Công chức Địa chính xây dựng và Môi trường

Họ và tên: Phạm Tám Duy.

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 09 tháng 12 năm 1986

Quê quán: Xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hộ khẩu thường trú: Thị Trấn Đồng Văn - Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang.

Chức danh: Công Chức Địa Chính giao thông xây dựng Tài nguyên và Môi trường xã Sà Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QL Đất đai (Đang học Đại học )

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01683.550.329

Địa chỉ Email: tamduy912@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý đất đai

6. Công chức Địa chính chính nông nghiệp.

Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp

Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 28/10/1972

Quê quán: Thị Trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - Hà Giang;

Hộ khẩu thường trú: Thị Trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn -  Hà Giang;

Chức danh: Công chức địa nông nghiệp xã Sà Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01633298342

Địa chỉ Email: hiep1972t2@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Địa chính nông nghiệp phụ trách công tác khuyến nông

7. Công chức Tư Pháp - Hội tịch

Họ và tên: Sùng Mí Sùng

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/19…

Quê quán: Xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Thôn Sán Sỳ Tủng, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Sơ cấp. 

Số điện thoại: 01633298342.

Địa chỉ Email:

Lĩnh vực phụ trách: Đăng ký quản lý Hộ tịch      

8. Công chức Văn hóa - Xã hội

 Họ và tên: Sùng Mí Cáy

Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1981

Quê quán: Xà Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: Thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Chức danh: Công chức Văn hóa, xã hội - xã Sà Phìn.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Lâm.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại: 0.967.791.602

Địa chỉ Email: sungmicay@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực văn hóa, Thông tin