Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Các Website hỗ trợ đáng tin cậy trong XD NTM

Website đáng tin cậy trong xây dựng NTM

13/11/2016 10:16

1. Trung tâm khuyến nông Quốc gia: www.khuyennongvn.gov.vn

2. Khuyến nông Hà Nội: http://khuyennonghanoi.gov.vn

3. Trung tâm giống cây trồng - Học viện nông nghiệp 1 Hà Nội: http://www.giongcaytot.com