Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

21/09/2014 00:00 3419 lượt xem

I. Thông tin chung
- Tên gọi: Phòng Nội vụ huyện Đồng Văn.
- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
- Số điện thoại: 0219.3856.745
- Email: pnv.dv@hagiang.gov.vn hoặc phongnoivudv@gmail.com
II. Cơ cấu tổ chức
1. Ông: Nguyễn Văn Hùng 

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0988186999
- Email: nvhung.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; 
2. Ông: Nguyễn Thế Biên 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0982276500
- Email: ntbien.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính, cán bộ công chức xã, hội, tổ chức phi Chính Phủ, tôn giáo, thi đua khen thưởng, công tác Thanh niên.
3. Ông: Cấn Xuân Hữu
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 0974598196
- Email: cxhuu.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính, cán bộ công chức xã, công tác thi đua khen thưởng
4. Bà: Nguyễn Thị Duyên 

- Chức vụ: Cán sự
- Số điện thoại: 0984574190
- Email: ntduyen.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Văn thư lưu trữ, Đào tạo bồi dưỡng.
5. Ông: Sùng Mí Tủa
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 0985.612.297
- Email:
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Thanh niên, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã.
6. Bà: Trần Thị Sang

- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 01672485136
- Email: ttsang.dv@hagiang.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách  tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, công tác cải cách hành chính.


III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 
* Vị trí và chức năng:

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền cơ sở; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã;  hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác Thanh niên.
2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ.
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;
2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao ;
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Về công tác tổ chức, bộ máy:
a) Tham mưu và trình Uỷ ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn huyện theo hướng dẫn của UBND  tỉnh.
b) Trình UBND huyện quyết định hoặc để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo quy định của pháp luật.
c) Xây dựng đề án thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.
d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện, quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức, phối hợp với liên ngành của huyện theo quy định của pháp luật .
5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:
a) Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm .
b) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.
c) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  trên địa bàn huyện.
6. Về công tác xây dựng chính quyền:
a) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; giúp Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.
c) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện.
d) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sát nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của Thôn, Bản, Tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó Thôn, Bản , Tổ dân phố .
7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
8. Về cán bộ, công chức, viên chức:
a) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
b) Tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tuyển đủ chỉ tiêu công chức xã, thị trấn theo quy định. Quản lý công chức cấp xã và thực hiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã  theo phân cấp.
9. Về cải cách hành chính:
a) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện cải cách hành chính ở địa phương.
b) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện về chủ trương, biên pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn.
11. Về công tác văn thư, lưu trữ:
a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.
b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
12. Về công tác tôn giáo:
a) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luât của nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.
b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.
13. Về công tác thi đua, khen thưởng:
a) Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.
b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
14 . Về công tác thanh niên:
a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao.
b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt.
c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.
15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền.
16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn.
17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn.
18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
19. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
20. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân phường, xã về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
 

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập