Trạm khuyến nông huyện

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN

06/08/2019 00:00 356 lượt xem

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI KHUYẾN NÔNG HUYỆN

I. Thông tin chung

- Tên gọi: Trạm Khuyến nông huyện Đồng Văn

- Địa chỉ: Tổ 7 Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 02193.856.125

Địa chỉ Email: phongkhuyennongdongvan@gmail.com

II. Tổ chức bộ máy

1. Ông: Bùi Tiến Dũng

 

- Chức vụ: Trưởng Trạm

- Số điện thoại: 946657753

- Địa chỉ Email: bui.dung48@gmail.com

 

- Lĩnh vực phụ trách: Các đề tài, đề án, phương án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, các mô hình, khảo nghiệm, thử nghiệm, trình diễn nhân rộng thuộc lĩnh vực chăn nuôi, các mô hình đầu tư có thu hồi tái đầu tư của tỉnh, huyện; công tác tài chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; các chương trình thuộc nguồn vốn 30a, 135, sự nghiệp nông nghiệp trọng tâm của tỉnh, huyện. Kiểm tra, ký ban hành các báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất của Trạm

2. Bà: Lương Thị Nguyệt

           

- Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

- Số điện thoại: 0943739795

- Địa chỉ Email: nguyenthiniem@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Các đề tài, đề án, phương án, các mô hình, khảo nghiệm, thử nghiệm, trình diễn nhân rộng thuộc lĩnh vực trồng trọt; các chương trình thuộc nguốn vốn 30a, 135, nguồn sự nghiệp nông nghiệp trọng tâm của tỉnh, huyện; Phụ trách các lớp tập huấn của tỉnh, huyện; các tin bài; thông tin tuyên truyền; công tác phụ trách hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ; Kiểm tra, ký ban hành các báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất của Trạm; phụ trách trạm khi Trưởng trạm đi vắng và ủy quyền.

3. Ông: Nguyễn Văn Kiên
             

- Chức vụ: Viên chức kỹ thuật

- Số điện thoại: 0977641459

- Địa chỉ Email: kienvpsl@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Các đề tài, đề án, phương án, các mô hình, khảo nghiệm, thử nghiệm, trình diễn nhân rộng thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y; Phụ trách theo dõi tổng hợp tiến độ thực hiện trồng cỏ, khai thác ủ chua cỏ làm thức ăn cho gia súc của 19 xã, thị trấn; Viết các tin bài về lĩnh vực chăn nuôi và thú y; xây dựng báo cáo tiến độ, báo cáo tổng kết các mô hình phụ trách.

4. Bà: Nguyễn Thị Niệm

- Chức vụ: Viên chức kế toán
- Số điện thoại: 0912282017; 0968132817
- Địa chỉ Email: nguyenthiniemdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Tài chính - Kế toán, chịu trách nhiệm thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc chương trình Nghị quyết 30a, 135, vốn sự nghiệp nông nghiệp trọng tâm của tỉnh, huyện, Trung tâm khuyến nông quốc gia; quản lý, bảo quản các loại chứng từ, tài sản đơn vị, xây dựng các loại mẫu chứng từ, dự toán các mô hình thuộc các nguồn vốn, chương trình của huyện, tỉnh.

5. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: Viên Chức Kỹ thuật

- Số điện thoại: 01679137999

- Địa chỉ Email: nguyenmanhhungdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Các đề tài, đề án, phương án, các mô hình khảo nghiệm, thử nghiệm, trình diễn nhân rộng thuộc lĩnh vực trồng trọt; các mô hình thuộc các chương trình 30a, 135, sự nghiệp nông nghiệp trọng tâm, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thuộc lĩnh vực trồng trọt; tham mưu, xây dựng báo cáo tiến độ, báo cáo tổng kết các mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt; công tác viết tin bài thuộc lĩnh vực trồng trọt; phụ trách thủ quỹ của đơn vị trạm.

6. Ông: Ly Mí Tú

           

- Chức vụ: Viên chức kỹ thuật

- Số điện thoại: 01666166008

- Địa chỉ Email: lytudv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:Các đề tài, đề án, phương án, các mô hình khảo nghiệp, thử nghiệp, trình diễn nhân rộng về các loại cây dược liệu, cây ăn quả thuộc các chương trình nguồn vốn Nghị quyết 30a, 135, sự nghiệp nông nghiệp trọng tâm của tỉnh, huyện; Phụ trách công tác đào tạo tập huấn, phụ trách theo dõi cập nhật hệ thống khuyến nông từ huyện đến xã, thị trấn, thôn bản; viết tin bài về các loại cây dược liệu, cây ăn quả; Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của đơn vị; tổng hợp, xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm của Trạm và các báo cáo tiến độ tổng kết mô hình thuộc lĩnh vực theo dõi phụ trách. 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

* Vị trí và chức năng:

1. Trạm Khuyến nông: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng chuyển giao các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân trên địa bàn huyện.

2. Trạm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng giao dịch tại Chi nhánh Kho bạc nhà nước huyện và chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung Tâm khuyến nông tỉnh, Phòng nông nghiệp huyện.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 -  Hàng năm căn cứ vào Nghị quyết, kế hoạch Trạm khuyến nông tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình hoạt động khuyến nông; Tập trung vào những vấn đề trọng tâm để thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tổ chức phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông, lâm, ngư nghiệp và những kinh nghiệm điển hình sản xuất cho nông dân.

- Bồi dưỡng tập huấn thường xuyên và xây dựng kế hoạch đề nghị cấp tỉnh đào tạo khuyến nông cơ sở xã, khuyến nông thôn bản trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác đề ra.

- Tham gia xây dựng và phổ biến cho nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi.

- Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho nông dân

- Tổ chức dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...phục vụ cho nông dân.

- Xây dựng, tổ chức, củng cố mạng lưới khuyến nông 19 xã, thị trấn, 225 thôn bản đẻ đội ngũ khuyến nông của huyện hoạt động đạt kết quả cao.

- Xây dựng kế hoạch chương trình dự án về công tác chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra cơ sở tổ chức thực hiện các chương trình dự án đề ra.

- Định kỳ hoặc đột xuất có báo cáo kết quả công việc khuyến nông cho uỷ ban nhân huyện, phòng nông nghiệp huyện; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông ở cấp huyện, xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực của Trạm Khuyến nông theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin theo tiêu chí 7.2  của Trạm Khuyến nông huyện Đồng Văn./.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập