Hội nông dân

TỔ CHỨC CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

22/05/2019 00:00 336 lượt xem

Là Đơn vị Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

I- Đặc điểm, tình hình

- Trụ sở làm việc được xây dựng tại tổ 4, thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn.

- Số điện thoại 02193.856.250

- Hòm thư điện tử của cơ quan: Hoinongdandongvan@gmail.com

II- Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

* Nhiệm vụ:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản. 

          III- Tổ chức Hội Nông dân huyện

          1- Chủ tịch Hội Nông dân huyện

          - Họ và tên: Hoàng Minh Đức; Số điện thoại: 0982.791.830

          - Email: hoangminhduc.dvhg@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung của cơ quan gồm: Công tác thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ và các nhiệm vụ phong trào do Hội Nông dân huyện triển khai; Xây dựng Kế hoạch về công tác đào, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; Công tác Hội làm vườn huyện; Công tác ủy thác vốn vay Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội; Công tác chi bộ Hội Nông dân huyện.

          2- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyệ

         

 

          - Họ và tên: Lương Đức Hiên; Số điện thoại: 0916.136.440

          - Email: hienthuy153@gmail.com

         - Lĩnh vực phụ trách: Tuyên truyền; Sản xuất Nông, lâm, nghiệp, phong trào Sản xuất kinh doanh giỏi; Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; Quản lý các dự án thuộc Hội quản lý; các mô hình (Dân vận khéo, xây dựng noong thôn mới, mô hình kinh tế giỏi); Báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo chuyên đề của Huyện Hội.

          3- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

          - Họ và tên: Sùng Mí Sèo; Số điện thoại: 0943.378.444

          - Email: sungseodv@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, theo dõi lao động nông thôn; công tác phối hợp với các ngành chuyên môn về dậy nghề cho nông dân; gia đình đạt chuẩn văn hóa, làng văn hóa; công tác giáo dục - y tế - dân số KHHGĐ; công tác quốc phòng - an ninh; dân tộc - tôn giáo; theo dõi hoạt động của tổ hòa giải, tổ tự quản; công tác tổ chức; công tác phát triển hội viên, phát thẻ hội viên; công tác quản lý hội viên bằng thẻ; câu lạc bộ nông dân tuyên truyền pháp luật.

          4- Công chức Hội Nông dân huyện

          4.1- Công chức 1

- Họ và tên: Nguyễn Thị Biến; Số điện thoại: 01273.141.676

          - Email: nguyenbiendongvan@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác thống kê tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm; Công tác Hội làm vườn; theo dõi tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình; Dự án thuộc Hội quản lý.

          4.2- Công chức 2

- Họ và tên: Vàng Mí Phừ; Số điện thoại: 0989.077.983

          - Email: phuhienly@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Tổng hợp; theo dõi bảo quản dữ liệu các loại văn kiện đại hội, danh sách trích nganh cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở Hội qua các năm, danh sách số liệu công tác Hội hàng năm.

4.3- Công chức 3

- Họ và tên: Vương Thị Kim Thoa; Số điện thoại: 0942.446.318

          - Email: vuongkimthoa190290@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Văn phòng; Văn thư lưu trữ; theo dõi công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân trong cơ quan và các cơ sở Hội; giúp việc cho Chi bộ Hội Nông dân huyện.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập