Xã Ma Lé

UBND xã Ma Lé

29/12/2017 00:00 3385 lượt xem

 

       

         Toàn cảnh trụ sở chính UBND xã Ma Lé

          Xã Ma Lé là xã biên giới của huyện Đồng Văn, cách trung tâm 12 km về phía đông, có 6/12 thôn biên giới với chiều dài đường biên giới 10,9 km, phía tây giáp với nước bạn truung quốc, phía bắc giáp với Lũng Cú, phía Đông  Nam giáp với thị trấn Đồng Văn, xã  Lũng Táo, Thải Phìn Tủng. Tổng số toàn xã có 835 hộ với 4.035 khẩu, gồm 5 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 85% dân số của toàn xã. Tổng số hộ nghèo 383/869 hộ chiếm 44,07%. Diện tích tự nhiên là 4,225 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 612,45 ha, đất lâm nghiệp là 1.162,4 ha, còn lại là đất khác.

 Khí hậu thời tiết khắc nghiệt: Nắng hạn, rét đậm rét hại kéo dài, có tháng nhiệt độ xuống dưới 1oC, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Xã Má Lé là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Đồng Văn.

 Tỷ trọng Nông - lâm nghiệp chiếm 90%; Dịch vụ - thương mại chiếm 09%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đa số các thôn trên đia bàn xã đều phủ sóng truyền thanh và phủ sóng điện thoại, sóng (VIETTEL,Vinaphone…). Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, xã đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đến quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Việc đảm bảo an ninh lương thực luôn là nhiệm vụ mà xã chú trọng thực hiện, thông quan việc duy trì diện tích và từng bước nâng cao năng suất, các loại cây trồng như ngô, đậu tương, cá loại rau, đã được trú trọng để phát triển mạnh, gắn với phát triển chăn nuôi gia trại, thụ tinh bò nhân tạo, vay vốn phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 209, 86 của HĐN tỉnh). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, đẩy mạnh việc đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy cho học sinh, tuyên truyền vận động hạn chế sinh con thứ 3, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình trạng lao động tự do Trung Quốc vẫn còn nhiều…

 

 I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SÀ PHÌN

  1.  Bí thư Đảng ủy xã

  

 - Ông: Vàng Mí Cấu 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Má Lé:

- Số điện thoại: 0978740774 - 0872330809

- Địa chỉ Email: vmcau.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan,phụ trách chung tất cả các lĩnh vực của Đảng ủy xã. Chịu trách nhiệm trước huyện ủy về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  được giao toàn bộ về  hoạt động của cơ quan.

  

  2. Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Má Lé

  

- Họ và tên: Hoàng Văn Tà

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/5 /1977  

- Quê quán: xã Má Lé - huyện Đồng Văn-  tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Má Lé - xã Má Lé - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0984577994

Địa chỉ Email: hvta.xmale@hagiang.gov.vn

 

 3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

- Họ và tên: Hầu Minh Dế

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/04 /1979 

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Bản Thùng, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0977641377

- Địa chỉ Email: hmd.xmale@hagiang.gov.vn.

 

  4. Văn phòng Đảng ủy xã

 

- Họ và tên: Hoàng Thị Piái

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/11 /1983  

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Tắc Tằng, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: VP một cửa xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989652133

- Địa chỉ Email: htpai.xmale@hagiang.gov.vn.

 

 5. Bí thư đoàn xã:

         

- Họ và tên: Vừ Mí Phứ

- Ngày, tháng, năm sinh: 09/02 /1991 

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Má Xí B, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Bí thư đoàn xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989434933

- Địa chỉ Emil: phumale01@gmail.com.

 

  6. Chủ tịch Hội nông dân xã

 

- Họ và tên: Vàng Mí Sò

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/011 /19785 

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Ngài Trồ, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0168531`5053

- Địa chỉ Email: vmso.male@hagiang.gov.vn.

 

 7. Chủ tịch Hội phụ nữ xã

       

- Họ và tên: Dù Thị Hoa

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/07 /1982

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Tắc Tằng, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch hội phụ nữ xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 09875815145

- Địa chỉ Email: dthoa.xmale@hagiang.gov.vn.

 

   8. Chủ tịch Cửu chiến binh xã

  

- Họ và tên: Vàng Mí Nắc

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/06 /1990 

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Bản Thùng, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0988274865

- Địa chỉ Email. vmna.xmale@hagiang.gov.vn.

 

  9. Chủ tịch MTTQ xã

         

- Họ và tên: Dù Văn Nguyên

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/010/1972 

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Tắc Tằng, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01642629673

- Địa chỉ Email: dvnguyen.xmale@hagiang.gov.vn.

 

   II. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

   1. Chủ tịch UBND xã

         

 - Họ và tên: Ly Mí Ná

-  Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1979

- Quê quán: xã Lúng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trungsThôn Cẳng Tằng - xã Lúng Cú -huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

-  Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Má Lé.

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:0973641654

-  Địa chỉ Email: lmna.xtalung@hgiang.gov.vn.

  

  2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Má Lé

         

- Họ và tên: Phúc Trọng Binh

-  Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1978

- Quê quán: Xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú: Thôn II Bản Chang, huyện Vị  Xuyên, tỉnh Hà Giang.

-  Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Má Lé.

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:0978634705

-  Địa chỉ Email: phucbinhlc@gmail.com

  

  3. Phó Chủ tịch ủy ban nhân xã Má Lé

           

- Họ và tên: Lù Văn Chuyên

-  Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1980

- Quê quán: xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-  Hộ khẩu thường trú:  Thôn Má Lé - xã  Má Lé -huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.

-  Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Má Lé.

-  Trình độ học vấn: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0978832564

-  Địa chỉ Email: lvchuyen.xmale@hgiang.gov.vn.

 

 4. Công chức văn phòng HĐND&UBND xã

 

- Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Châu

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/8/1980

- Quê quán: xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Chè Đên, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Chức  danh: Công chức văn phòng HĐND -UBND xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Đang học trung cấp

- Số điện thoại: 0915673778

- Địa chỉ Email:npchau.xmale@hagiang.gov.vn

 

 5. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

   

- Họ và tên: Lù Mí Chơ

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1985

- Quê quán: xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Má Lầu B, xã Má Lé, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 01694441185.

- Địa chỉ Email: lmcho.xmale@hagiang.gov.vn

 

   6. Ông: Mua Mí Pó

    

 - Chức vụ:  Văn phòng- Thi đua khen thưởng phụ trách Phó Chỉ huy quân sự  xã.- Số điện thoại: 0966004678- Địa chỉ Email: muamipo3@gmail.com- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy phó quân sự xã phụ trách  công tác thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm trước thường trực UBND xã.

      

  7. Trưởng công an xã

  

- Họ và tên: Ông: Nguyễn Văn Dưỡng

- Chức vụ: Trưởng công an xã.

- Số điện thoại: 0339.757.018

- Địa chỉ Email: nguyenduong09021975@gmail.com

  - Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, tập thể UBND xã, HĐND xã về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Quản lý, giáo dục tội phạm, an toàn giao thông, chỉ đạo tốt lực lượng công an viên các thôn làm tốt công tác giữ gìn trật tự tại các thôn bản.

- Chỉ đạo lực lượng công an viên đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu đề xuất với UBND xã về các yêu cầu của chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia và các chính sách lớn về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội.

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

 

 8. Công an thường trực xã

 

 - Họ và tên: Hoàng Văn Toản

 

- Ngày, tháng, năm sinh: 8/3/1993

- Quê quán: xã Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Má Lé, Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức danh: Công an thường trực.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0374.862.118

- Địa chỉ Email: hoangtoan8393@gmail.com.

 

  9. Công chức Tài chính - Kế toán xã

         

- Họ và tên: Trịnh Thanh Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/5/1978

- Quê quán: Tổ 3-  Quảng Long, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Chức danh: Tài chínóa - Kế toán xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại:0392222802.

- Địa chỉ Email: thuyqx36@gmail.com

 

  10. Công chức Địa chính Nông lâm nghiệp

       

- Họ và tên: Vũ Thị Hồng Nhung

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/09/1984

- Quê quán: xã Đồng Yên, huyện  Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Má Lé, xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Chức danh: Tài chính - Kế toán xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị:00

- Số điện thoại:01697851658.

- Địa chỉ Email:  vthnhung.xmale@hagiang.gov.vn

 

   11. Công chức Địa chính chính xây dựng

   

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Tư

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1981

- Quê quán: Thị Trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Chức danh: Tài chính - Kế toán xã

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại:097366494.

- Địa chỉ Email: nttu.xlungcu@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

 

  12. Công chức Tư Pháp - Hội tịch xã

   

- Họ và tên: Vương Quỳnh Anh

- Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1987

- Quê quán: xã Bạch Ngọc, vị Xuyên, Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Má Lé, xã Má Lé, Đồng Văn, Hà Giang.

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0377.475.086

- Địa chỉ Email:quynhanhtalung@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch xã, tham mưu cho thường trực UBND xã về công tác tư pháp. Trực tiếp tiếp nhận đơn thư khiếu nại của nhân dân gửi đến Uỷ ban. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến để lãnh đạo Uỷ ban trả lời nhân dân đúng với chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Đồng thời chuyển các đơn thư không thuộc thẩm quyền của Uỷ ban và hướng dẫn cho nhân dân đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Chịu trách nhiệm trước thường trực xã.

 

 13. Công chức Văn hóa - Xã hội xã

         

- Họ và tên: Vương Thị Mai

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1981

- Quê quán: xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Bản Mồ, Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội xã.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp.

- Số điện thoại: 0972413843.

- Địa chỉ Email: vtmai.xmale@hagiang.gov.vn.

 

 14. Công chức lao động thương binh - xã hội

         

- Họ và tên: Hà Xuân Huy

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/11 /1976 

- Quê quán: Xã Má Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn  Má Lé, xã Má Lé, huyện  Đồng Văn, Hà Giang

- Chức vụ: Công chức LĐTB-XH  xã Má Lé

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 01656485936

- Địa chỉ Email: hxhuy.xmale@hagiang.gov.vn.

         

15. Công chức VP một cửa ư

- Ông: Lù Văn Thông

- Chức vụ: VP một cửa xã Má Lé

- Số điện thoại: 0975060284

- Địa chỉ Email: luthongmale@gmail.com.

 - Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng thống kê phụ trách Văn Phòng Đảng Ủy xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác xây dựng, phát triển Đảng và công tác thống kê của xã.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

                 

 

Ly Mí Ná


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập