Tài Liệu

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đồng Văn

03/01/2024 10:20 258 lượt xem

Bấm vào FILE dưới đây để xem:

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đồng Văn

1. Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đồng Văn: /documents/44717/0/Q%C4%90+SO+2610_+UBND+tinh+ngay+29.12.2023+phe+duyet+khsd+2024+dong+van.pdf/66bdf386-fea1-4a08-e0a2-3fa995b24d14?t=1704253124439

2. Báo cáo các chuyên đề thuộc KHSDĐ năm 2024 huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: /documents/44717/0/2.+bao+cao+chuyen+de+Dong+Van+6.12.2024.pdf/8811885d-0555-04c3-5e4a-6ef2df4c0c3e?t=1704251529481

3. Bản đồ rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2023: /documents/44717/0/2.3+BD+RaSoat.rar/7499cb78-d2cd-1144-11cc-7ac8a43c4ee9?t=1704251645282

4. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024: /documents/44717/0/Mau.KHSDD24-Default-000.pdf/d8b101d4-623f-ab56-4a05-9700380f081e?t=1704251754215

5. Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đồng Văn, tỉnh Hà
Giang: /documents/44717/0/BC+thuyet+minh.rar/321e3120-972b-a655-1822-0eadedc6f9d5?t=1704251832268

6. Bản đồ 2024: /documents/44717/0/BD+CMD+18.12.2023.rar/5b94fa43-cbf2-5215-8e27-333c884a2fda?t=1704251951757

TTTĐT

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập