Cải cách hành chính

Cải cách hành chính xã Sính Lủng năm 2023

23/11/2023 10:03 49 lượt xem

TTTĐT - Trong năm 2023 việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao. Từ việc thực hiện từ khâu đầu tiên là tuyên truyền người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, cài đặt VneID. Hiện nay trên địa bàn xã người dân đến làm thủ tục hồ sơ, các chế độ chính sách được cán bộ công chức một cửa hướng dẫn cụ thể nhiệt tình thủ tục đơn giản. 

Cải cách hành chính xã Sính Lủng năm 2023
Hình ảnh Công chức tư pháp hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hồ sơ

 

Trong năm 2023 xã sính lủng đã ban hành kế hoạch, quyết định về Cải cách hành chính.

Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Sính Lủng, Về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Sính Lủng năm 2023.

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND xã Sính Lủng, Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Sính Lủng Năm 2023.

- Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 26/02/2023 của UBND xã Sính Lủng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử bằng phương tiện điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến năm 2023. UBND xã làm tốt công tác triển khai, thực hiện kế hoạch cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, ban chuyên trách của xã.

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND xã Sính Lủng, về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ xã Sính Lủng.

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND xã Sính Lủng, về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính xã Sính Lủng.

- Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND xã Sính Lủng, về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Sính Lủng.

- Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND xã Sính Lủng, về cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xã Sính Lủng năm 2023.

- Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND xã Sính Lủng, về cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xã Sính Lủng năm 2023.

 

                            Hình ảnh phòng một cửa xã Sính Lủng

Sau khi nhận được công văn chỉ đạo về công tác cải cách hành chính Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa thực hiện công khai các trình tự, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các loại phí, lệ phí. Đơn giản hoá thủ tục hành chính để thuận lợi cho tổ chức và mọi công dân khi đến giao dịch công việc.

Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm chú trọng và chỉ đạo thực hiện. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động công vụ, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính của cơ quan hành chính các cấp.

Tích cực, chủ động, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của huyện.

Công khai TTHC và tiến độ giải quyết hồ sơ: QĐ số 1008/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; QĐ số 708/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về công bố TTHC của ngành Tài nguyên và môi trường; QĐ số 431/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang Công bố danh mục TTHC của ngành LĐ TBXH.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền các văn bản của UBND huyện về công tác CCHC nhất là các văn bản: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Đề án số 56/ĐA UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2023; Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Đồng Văn về ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Đồng Văn năm 2023

- Tuyên truyền những kết quả đạt được qua quá trình thực hiện cải cách hành chính tại các ban, ngành, và UBND xã.

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, có hiệu quả trong quá trình cải cách hành chính; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại thị trấn, các các thôn. 

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính  nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện.

- Những nội dung cơ bản của chủ trương, chính sách về CCHC của Đảng, Nhà nước.

- Bộ thủ tục hành chính đã công bố theo quyết định của UBND tỉnh (về nội dung thủ tục hành chính, cách tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng các biểu mẫu).

- Tình hình triển khai và kết quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách.

- Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Xác nhận chứng thực quyền sử dụng đất, xác nhận hồ sơ bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, Xác nhận đơn xin cấp mới quyền sử dụng đất, xác nhận đơn xin cấp quyền sử dụng đất, Cấp giấy khai sinh, chứng thực văn bản, Đăng ký kết hôn, xác nhận hộ nghèo, xác nhận khám chữa bệnh và các thủ tục khác…

Lương Luyện - UBND xã Sính Lủng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập